Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen (VNa 1022/2006, 12 §) suunnitelmaluonnos

Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen (VNa 1022/2006, 12 §) suunnitelmaluonnos

Lausuntopyynnön diaarinumero: SYKE/2021/ 367

Vastausaika on päättynyt: 14.12.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Suomen ympäristökeskus varaa jakelussa mainituille tilaisuuden kommenttien antamiseen oheisesta suunnitelmaluonnoksesta: Suomen ympäristökeskuksen ehdotusluonnos valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 12 § mukaiseksi suunnitelmaksi: pintavesille haitallisten ja vaarallisten aineiden tunnistaminen, ympäristönlaatunormit ja kuormituksen vähentäminen. Luvussa 9 on tiivistelmä ehdotuksista. 
 
 
Tausta
Asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) kattaa nykyisellään 45 EU:n prioriteettiainetta, 8 muuta haitallista ainetta sekä 15 kansallisesti valittua haitallista ainetta. Kansallisesti haitallisista aineista säädetään asetuksen liitteessä 1D. Asetuksen tarkoituksena on suojella pintavesiä ja parantaa niiden laatua ehkäisemällä vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvaa pilaantumista ja sen vaaraa. Asetus tuli ensimmäisen kerran voimaan joulukuussa 2006 ja siinä asetettiin ainekohtaisia päästökieltoja, päästöraja-arvoja sekä ympäristönlaatunormeja. Asetusta on päivitetty ensimmäisen kerran vuonna 2010 ns. ympäristönlaatunormidirektiivin (2008/105/EY) toimeenpanemiseksi ja vuonna 2015 vesipuitedirektiivin (2013/39/EU) toimeenpanemiseksi.

Asetuksen 1022/2006 pykälän 12 mukaan Suomen ympäristökeskus laatii vähintään kuuden vuoden välein suunnitelman kansallisessa menettelyssä valittujen aineiden luetteloiden päivittämiseksi. Suunnitelmassa voidaan ehdottaa aineita poistettavaksi ja lisättäväksi. Suunnitelmassa tulee lisäksi esittää tarpeelliset ympäristönlaatunormit sekä päästöjen ja huuhtoumien rajoittamistoimet. Ehdotusten tulee perustua riskinarviointiin aineiden haitallisuudesta pintavedelle ja pintaveden välityksellä ihmisille sekä seurantatietoon. Suomen ympäristökeskuksen on laatiessaan suunnitelmaa varattava suunnitelman kannalta keskeisille viranomaisille ja niille tahoille, joiden etua tai oikeutta suunnitelma koskee, tilaisuus tulla kuulluiksi.Tämä julkaisu sisältää Suomen ympäristökeskuksen ehdotuksen ja sen tausta-aineiston valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 mukaiseksi suunnitelmaksi. Luvussa 9 on tiivistelmä ehdotuksista. 
Suunnitelma on aikaisemmin tehty vuosina 2009 (SYKE 2009) ja 2014 (SYKE 2014), mutta vuoden 2006 jälkeen kansallisten aineiden listaa ei ole tarkistettu.


 
Tavoitteet
Tavoitteena on saada kuulemismenettelyssä palautetta, jota käytetään hyväksi SYKEn lopullisen suunnitelman valmisteluun ja sen laadun parantamiseen.
Liitteet:

VESPA-suunnitelmaehdotus luonnos 15112022.docx - Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen (VNa 1022/2006, 12 §) suunnitelma

Aikataulu
Kommentit pyydetään toimittamaan Lausuntopalvelu.fi -palveluun 14.12.2022 mennessä (4 vko kommentointiaika).

SYKE järjestää ma 28.11.22 klo 9:30-11:30 infotilaisuuden tästä kuulemiskierroksella olevasta SYKEn ehdotusluonnoksesta valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 mukaiseksi suunnitelmaksi. Tilaisuudessa mm. esitetään lyhyesti ehdotukset. Tilaisuuteen voi ilmoittautua SYKEn koulutuskalenterin kautta: SYKEn ehdotusluonnos valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 mukaiseksi suunnitelmaksi – Infotilaisuus (etapahtuma.fi)
Vastausohjeet vastaanottajille
Ehdotusluonnos on laaja ja pitkä. Kaikki arvioidut asiat ja tehdyt ehdotukset eivät aina koske kaikkia kuultavia tahoja. Voit siis kommentoida vain sinua eniten koskevia ehdotuksia.
Toivomme kommentteja erityisesti seuraavista asioista:
 • luku 4: Nykyiset kansalliset haitalliset aineet
  • ehdotukset poistettaviksi (13 kpl) ja säilytettäviksi aineiksi (2 kpl)
  • ehdotetut tarkistetut ympäristönlaatunormit säilytettäville kahdelle aineelle
 • luku 5: Kandidaatit uusiksi kansallisiksi haitallisiksi aineiksi ja niille ehdotetut ympäristönlaatunormit (12 kpl)
  • Mitä muita aineita olisi pitänyt arvioida tämän suunnitelman luvussa 5 arvioitujen aineiden lisäksi?
 • luku 3: Käytetty kriteeristö, menetelmät ja aineisto
Lisäksi olisi hienoa, jos kommentoisitte myös mm. seuraavia kohtia:
 • luku 6.1: Elohopean kala-EQS:n taustapitoisuudesta luopuminen
 • luku 6.2: Vedestä mitattavien metallien EQS:ien taustapitoisuuksista luopuminen
 • luku 7.2: Enimmäispitoisuuden laatunormin (MAC-EQS) lisääminen luokittelukriteeriksi asetukseen 1040/2006 sekä miten paljon painotetaan uusimpia mittaustuloksia (asia koskee lähinnä ELYjä)
Valmistelijat
Jukka Mehtonen: jukka.mehtonen@syke.fi
Katri Siimes: katri.siimes@syke.fi
Jakelu:
EK    
EPOELY    
ESAELY    
ESAVI    
FIMEA    
GTK    
HAMELY    
HY    
ISAVI    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
KAIELY    
Kaivosteollisuus ry    
KASELY    
Kasvinsuojeluteollisuus ry    
Kemian teollisuus    
KESELY    
LAPELY    
LSSAVI    
LUKE    
Lääketeollisuus ry    
MMM    
MTK    
PIRELY    
POKELY    
POPELY    
POSELY    
ProAgria    
PSAVI    
SLC r.ff    
SLL    
Suomen apteekkariliitto    
Suomen Kiertovoima Ry    
THL    
TUKES    
UUDELY    
VALVIRA    
VARELY    
WWF Suomi    
VVY    
YM    
Asiasanat

Kansalliset haitalliset aineet, pintavesi, ympäristönlaatunormi, EQS, vesipuitedirektiivi, riskinarvio, teollisuuskemikaalit, ka