Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä sähkölaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä sähkölaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/35022/2022

Vastausaika on päättynyt: 22.1.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä sähkölaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi lainsäädännöksi.
Tausta
Poikkeuksellisen korkeat sähkön hinnat aiheuttavat kuluttajille huomattavaa taloudellista rasitetta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä ja sähkölaskujen maksuajan pidentämisestä, sisältäen ehdotuksen sähköyhtiöiden maksuvalmiutta tukevista toimista, jolla mahdollistetaan maksuaikojen pidentäminen.

Takautuvasti maksettava sähköhyvitys maksettaisiin käyttöpaikkakohtaisesti niille sähkösopimuksille, jotka on tehty henkilötunnuksella, pohjautuen marras-joulukuun 2022 sähkönkulutukseen ja ottamalla huomioon marraskuun 2022 – tammikuun 2023 asiakaskohtainen sähköenergian hinta. Hyvitystä maksettaisiin 50 prosenttia omavastuun 90 euroa/kuukausi ylittävältä osalta, kuitenkin enimmillään 700 euroa kuukaudessa, laskennallisesti neljän kuukauden ajan. Hyvitys kohdistuisi niihin sähkösopimuksiin, joiden sähköenergianhinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta. Hyvitys maksettaisiin kuluttajille sähkön vähittäismyyntiyhtiön tekemänä hyvityksenä sähköenergialaskulla.

Esitetyllä sähkölaskujen maksuaikojen pidennyksellä pyritään osaltaan tukemaan kotitalouksien ja yritysten kykyä maksaa talvikuukausien kulutukseen perustuvat sähkölaskut. Sähkön vähittäismyyntiyhtiöiden tulisi asiakkaan pyynnöstä myöntää lisämaksuaikaa 1.1.2023-30.4.2023 välillä syntyneeseen sähkönkulutukseen liittyville sähköenergialaskuille.

Maksuaikojen pidentäminen merkitsee, että sähköyhtiöt saisivat saatavansa viiveellä. Koska tämä voi aiheuttaa sähköyhtiöille likviditeettivajausta, esitetään, että sähköyhtiöiden maksuvalmiutta tuetaan myöntämällä niille valtiontakauksia likviditeettitarpeen kattamiseksi otettavien pankki- tai TyEL-lainojen vakuudeksi.

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
 
Tavoitteet
Ehdotetuilla laeilla pyritään tukemaan kuluttajia poikkeuksellisen korkeiden sähkön hintojen aiheuttamassa haastavassa taloudellisessa tilanteessa sekä tukemaan kuluttajien ja yritysten kykyä maksaa sähkölaskut.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 22.1.2023.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/18035/2022.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan.
--- 

Sähköyhtiöitä pyydetään erityisesti vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
1. Arvio ehdotetun sähköhyvityksen toteuttamisaikataulusta, huomioiden vaadittavat tietojärjestelmämuutokset?
2. Arvio sähköhyvityksen täytäntöönpanon aiheuttamista yrityskohtaisista kustannuksista? 
3. Arvio siitä, olisiko vapaa-ajan asuntojen rajaaminen sähköhyvityksen ulkopuolelle teknisesti toteutettavissa? 

 
Valmistelijat
Yhteyshenkilö:
Teollisuusneuvos Petteri Kuuva, p. + 358 295 064 819, etunimi.sukunimi@gov.fi
 
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiakaupungit ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Finanssiala ry    
Fingrid Oyj    
Kansaneläkelaitos    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.    
Oikeusministeriö    
Paikallisvoima ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Sähkönkäyttäjät ry (ElFi)    
Suomen yrittäjät    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö