Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö maanteiden toiminnallisen luokituksen päivitystä koskevasta arviomuistiosta

Lausuntopyyntö maanteiden toiminnallisen luokituksen päivitystä koskevasta arviomuistiosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11312/2022

Vastausaika on päättynyt: 13.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuosille 2021–2032 toimenpiteenä on, että liikenne- ja viestintäministeriön johdolla päivitetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain edellyttämä maanteiden toiminnallinen luokitus vastaamaan nykytarpeita ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita vuoden 2022 loppuun mennessä.
 
Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu oheinen arviomuistio päivityksen toteuttamisesta.
 
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne arviomuistiosta. Ministeriö pyytää näkemyksiä erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
 
1. Olisiko tiesuunnitelma asianmukainen tapa päättää maantien toiminnallisesta luokasta?
 
2. Mitä mieltä olette esitetystä suunnitelmasta toiminnallisen luokituksen päivityksen toteuttamiseksi?
Tausta
Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuosille 2021–2032 (Liikenne 12 -suunnitelma) huhtikuussa 2021 ja antanut suunnitelman selontekona eduskunnalle. Liikenne 12 -suunnitelmassa toimenpiteenä on, että liikenne- ja viestintäministeriön johdolla päivitetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain edellyttämä maanteiden toiminnallinen luokitus vastaamaan nykytarpeita ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita vuoden 2022 loppuun mennessä. Suunnitelman mukaan tässä yhteydessä tarkastellaan erityisesti maantie- ja yksityistieverkkojen rajapintoja yksityisteiden yhteiskunnallinen merkitys huomioiden sekä maanteiden ja katuverkon rajapintoja. Päivitys tehdään suunnitelman mukaan yhteistyössä kuntien ja yksityistietoimijoiden kanssa.
Tavoitteet
Tavoitteena on toteuttaa maanteiden toiminnallisen luokittelun päivitys siten, että maanteiden toiminnalliset luokat on määritelty valtakunnallisesti yhtenäisin perustein.
 
Osana päivitystä tehtäisiin tarpeelliset lainsäädäntömuutokset, selvittäisiin muutostarpeita alueellisessa liikennejärjestelmätyössä ja koottaisiin ne osaksi liikenneverkon strategista tilannekuvaa. Alueellisessa tarpeiden selvittämisessä ja tilannekuvan laadinnassa huomioitaisiin myös katu- ja yksityistierajapinnat. Osana seuraavaa valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa valmisteltaisiin täsmentävät periaatelinjaukset toiminnallisten luokkien määrittelyn tueksi. Tarpeelliset muutokset maanteiden toiminnallisiin luokkiin toteutettaisiin tiesuunnitelmamenettelyssä.
Linkit

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163389 - Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan 13.5.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet-->käyttöohjeet). Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa
hallitussihteeri Eeva Ovaska, puh. 0295 342 113, eeva.ovaska@gov.fi (28.4.–13.5.2022)
liikenneneuvos Mervi Karhula, puh. 0295 342 976, mervi.karhula@gov.fi (14.–27.4.2022)
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon liitto    
Fintraffic    
Helsingin kaupunki    
HSL    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Infra ry    
ITS Finland ry    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kajaanin kaupunki    
Kehyskuntaverkosto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kokkolan kaupunki    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Lahden kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lappeenrannan kaupunki    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Linja-autoliitto ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Metsäteollisuus ry    
Mikkelin kaupunki    
Oikeusministeriö    
Oulun Kaupunki    
Pienten kuntien verkosto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Pääesikunta, Puolustusvoimat    
Rakennusliitto ry    
Rakennusteollisuus ry    
RAKLI ry    
Rovaniemen kaupunki    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Salon Kaupunki    
Satakuntaliitto    
Seinäjoen kaupunki    
Seutukaupunkiverkosto    
Sisäministeriö    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Paikallisliikenneliitto    
Suomen Tieyhdistys    
SYKE    
Taksiliitto ry    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Vantaan Kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Ympäristäministeriö    
Asiasanat

maantiet