Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Sisäasioiden rahastojen kansallisen lainsäädännön muutostarpeita tarkastelevan työryhmän loppuraportti

Lausuntopyyntö: Sisäasioiden rahastojen kansallisen lainsäädännön muutostarpeita tarkastelevan työryhmän loppuraportti

Lausuntopyynnön diaarinumero: SMDno-2016-1913

Vastausaika on päättynyt: 25.8.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Sisäasioiden EU-rahastoja ohjelmakaudella 2014–2020 ovat turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF), joka jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen.

Laki sisäasioiden rahastoista (903/2014) tuli voimaan 1.1.2015 ja asetus sisäasioiden rahastoista (351/2015) 7.4.2015. Rahastojen täytäntöönpano on edennyt puoleen väliin ohjelmakautta, ja rahastoja hallinnoiva sisäministeriö arvioi tarkoituksenmukaiseksi asettaa työryhmän lainsäädännön välitarkastelua varten.

Ohessa toimitetaan lausunnolle luonnos sisäasioiden rahastojen lainsäädännön muutostarpeita tarkastelevan työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi sisäasioiden rahastoista annetun lain muuttamisesta sekä työryhmän ehdotus valtioneuvoston asetukseen sisäasioiden rahastoista tehtäviksi muutoksiksi. Luonnos hallituksen esityksestä on työryhmän loppuraportin liitteenä 1. Liitteenä 2 on ehdotus asetukseen tehtävistä muutoksista

 

Tausta

Työryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotus sisäasioiden rahastoista annetun lain muutoksiksi sekä ehdotus muutetuksi valtioneuvoston asetukseksi. Hankkeen aikana tuli selvittää ja tämän perusteella tehdä perustellut ehdotukset muutoksiksi erityisesti kansallisten ohjelmien ja toimeenpano-ohjelmien muuttamisesta ja vakioyksikkökustannusten kategorian laajentamisesta erityisesti paluutoimenpiteiden osalta. Työryhmän oli laadittava ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon.

 

Tavoitteet

Lausuntopyyntökierroksen jälkeen tarkastettu hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2017. Laki ja valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista on tavoitteena tulla voimaa vuoden 2018 alusta.

Linkit
Liitteet:

Työryhmän loppuraportti 30.6.17.pdf - Työryhmän loppuraportti (luonnos 30.6.2017)

Lausuntopyyntö 30.6.2017.pdf - Lausuntopyyntö 30.6.2017

Lagförslag 30.6.2017.pdf - Lagförslag 30.6.2017

Förslag till ändring av statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor (351_2015) 30.6.2017.pdf - Förslag till ändring av statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor (351_2015) 30.6.2017

Begäran om utlåtande 30.6.2017.pdf - Begäran om utlåtande 30.6.2017

Aikataulu

Sisäministeriö pyytää jakelussa mainittuja toimittamaan lausuntonsa oheisesta loppuraportista ja sen liitteistä 25. päivään elokuuta 2017 mennessä joko lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta tai sähköpostitse sisäministeriön kirjaamoon os. kirjaamo@intermin.fi. Kirjaamoon toimitettaviin lausuntoihin viitetietona pyydetään mainitsemaan tunnus: SMDno-2016-1913.

Vastausohjeet vastaanottajille
Sisäministeriö pyytää lausuntoanne "Sisäasioiden rahastojen kansallisen lainsäädännön muutostarpeita tarkastelevan työryhmän loppuraportti" Lausunnot pyydetään antamaan ensijaisesti vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Tällöin lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausunto-palvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat

Neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola (pauliina.eskola@intermin.fi)
Erityisasiantuntija Heidi Sulander (heidi.sulander@intermin.fi)
Ylitarkastaja Elina Sillanpää (elina.sillanpaa@intermin.fi)
17.7.–2.8.2017 välisenä aikana lisätietoja voi pyytää osoitteesta eusa@ntermin.fi.

Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)    
Helsingin Diakonissalaitos    
Helsingin kaupunki    
Helsingin pelastuslaitos    
Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Ihmisoikeusliitto ry    
International Organization for Migration (IOM)    
Joutsenon vastaanottokeskus    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kainuun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kuopion kaupunki    
Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Maahanmuuttovirasto    
Monika-naiset liitto ry    
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Pakolaisneuvonta ry    
Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Raiskauskriisikeskus Tukinainen    
Rikosuhripäivystys    
Rovaniemen kaupunki    
Satakunnan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Sisäministeriö Hallinto- ja kehittämisosasto    
Sisäministeriö Maahanmuutto-osasto    
Sisäministeriö Pelastusosasto    
Sisäministeriö Poliisiosasto    
Sisäministeriö Rajavartio-osasto    
Sisäministeriö Sisäisen tarkastuksen yksikkö    
Sisäministeriö Suojelupoliisi    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Pakolaisapu ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto (SVYL)    
Tampereen kaupunki    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tulli    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
WISE Laajan turvallisuuden verkosto    
Väestöliitto ry