Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021-2027

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021-2027

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/31665/2021

Vastausaika on päättynyt: 23.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Jord- och skogsbruksministeriet begär utlåtande om Finlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) 2021–2027 och om programmets miljörapport, 

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) beviljar medel för fiske, vattenbruk, fiskförädling, handelsåtgärder och lokal utveckling av fiskerisektorn. Fondens medel avsätts också för myndighetsverksamhet, till exempel fiskeövervakning och datainsamling och havspolitiska åtgärder. I programmet fastställs programperiodens strategi, de åtgärder som ska stödjas och en finansieringsplan. Programmet löper över 2021–2027, och genomförandet kan fortsätta fram till 2030. 

Miljörapporten omfattar EHVFV-programmet och vattenbruksstrategierna för Fastlandsfinland och Åland. Rapporten har tagits fram av Naturresursinstitutet. 
 
Bakgrund
Programmet har utarbetats med grund i Europaparlamentets och rådets förordningar om allmänna bestämmelser om fonder med delad förvaltning samt om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. Medlemsstaterna ska utarbeta ett program för hur Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens åtgärder ska genomföras under programperioden 2021–2027.  Programmet ska innehålla en strategi, de åtgärder som ska finansieras och en finansieringsplan samt övrig information som krävs enligt EU-förordningarna. 
 
Programmet har utarbetats i samarbete med ett stort antal intressegrupper. Beredningen har letts av arbetsgruppen för beredning av Finlands program för Europeiska havs- och fiskerifonden 2021–2027. Beredarna har även fått stöd av en temagrupp inom regionutvecklingen och i havspolitiska frågor av en styrgrupp för finansieringen av Europeiska havs- och fiskerifondens havspolitik som tillsatts av statsrådets kansli. Naturresursinstitutet har utarbetat programmets miljörapport. Miljörapporten omfattar utöver EHVFV-programmet även vattenbruksstrategierna för Fastlandsfinland och Åland. Den svenskspråkiga miljörapporten fogas till utlåtandetjänsten under vecka 51.

Programmet ska lämnas till Europeiska kommissionen för utvärdering senast tre månader efter att partnerskapsöverenskommelsen om fondernas samarbete har lämnats in. Finlands partnerskapsöverenskommelse lämnades in den 22 november 2021, och programmet lämnas således in senast den 22 februari 2022.  Därför är det inte möjligt att ge mera tid för utlåtande.
Målsättningar
De centrala målen för programmet är att stödja en hållbar tillväxt inom fiskerinäringsbranschen, trygga förutsättningarna för primärproduktionen, påskynda förnyelse och innovationer samt att ta bättre hänsyn till miljöfrågor. 
Bilagor:

Suomen ohjelma 2021-2027 lausunnolle.docx - Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021-2027

SV Suomen ohjelma 2021-2027 lausunnolle.docx - Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden Finlands program 2021-2027

Ympäristöselostus.docx - Ympäristöselostus

VN_31665_2021-MMM-1 Lausuntopyyntö_Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen o 2170774_6_3.PDF - Lausuntopyyntö

VN_31665_2021-MMM-1 EHFVF program begäran om utlåtande 2181719_1_0 (1).pdf - Begäran om utlåtande

Miljörapport.docx - Miljörapport om det operativa programmet för Europeiska havs-, fiskeri-och vattenbruksfonden 2020–2027 samt vattenbruksstrategierna för Fastlandsfinland och Åland

Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 23 januari 2022 genom att besvara denna begäran om utlåtande.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i tjänsten. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@om.fi.

Om ni inte kan ge ert utlåtande i utlåtande.fi, kan utlåtandet också sändas per e-post (i första hand) till adressen kirjaamo.mmm@gov.fi eller per brev till adressen jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtanden i elektronisk form ska sändas i pdf-, Word- eller rtf-format.

Denna begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden om utkastet.
Beredare
Mer information ges av
Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2411, fornamn.efternamn@gov.fi (16–22.12.2021; 10.–23.1.2022)
Saana Tarhanen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2036, fornamn.efternamn@gov.fi (16–22.12.2021; 3.1.2022; 10–23.1.2022)
Heta Ratasvuori, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2016, fornamn.efternamn@gov.fi (16–22.12.2021; 7.1.2022; 10–23.1.2022)
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 16 2458, fornamn.efternamn@gov.fi (27.12 och 29–30.12.2021)