Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021-2027

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021-2027

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/31665/2021

Vastausaika on päättynyt: 23.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) Suomen ohjelmasta 2021–2027 ja sen ympäristöselostuksesta.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (EMKVR) tuetaan kalastusta, vesiviljelyä, kalan jalostusta, kaupan toimenpiteitä sekä kalatalouden paikallista kehittämistä. Viranomaistoimista tuetaan esimerkiksi kalastuksen valvontaa ja tiedonkeruuta sekä meripolitiikan toimia. Ohjelmassa määritellään ohjelmakauden strategia, tuettavat toimenpiteet ja rahoitussuunnitelma. Ohjelma kattaa vuodet 2021–2027, ja toimeenpano voi jatkua vuoteen 2030 asti. 

Ympäristöselostus kattaa EMKVR-ohjelman sekä Manner-Suomen ja Ahvenanmaan vesiviljelystrategiat. Selostuksen on laatinut Luonnonvarakeskus.
 
Tausta
Ohjelman laatiminen perustuu yhteisesti hallinnoitavia rahastoja koskevista yleisistä säännöksistä sekä Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta annettuihin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin. Jäsenvaltioiden on laadittava ohjelma, jolla Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa pannaan toimeen ohjelmakaudella 2021–2027. Ohjelmassa esitetään strategia, rahoitettavat toimet ja rahoitussuunnitelma sekä muut EU-asetusten edellyttämät tiedot.
 
Ohjelmaa on valmisteltu laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Valmistelua on ohjannut Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen ohjelmaa 2021–2027 valmisteleva työryhmä. Lisäksi valmistelua ovat tukeneet paikallisen kehittämisen teemaryhmä sekä meripolitiikan osalta valtioneuvoston kanslian asettama Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmä. Ohjelman ympäristöselostuksen on laatinut Luonnonvarakeskus. Ympäristöselostus kattaa EMKVR-ohjelman lisäksi Manner-Suomen ja Ahvenanmaan vesiviljelystrategiat. Ruotsinkielinen ympäristöselostus lisätään lausuntopalveluun viikolla 51. 

Ohjelma on toimitettava arvioitavaksi Euroopan komissiolle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua rahastojen yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen toimittamisesta. Suomen kumppanuussopimus on toimitettu Euroopan komissiolle 22.11.2021, joten ohjelma tulee toimittaa viimeistään 22.2.2022. Tämän vuoksi lausuntojen toimittamiselle ei voida myöntää lisäaikaa.
Tavoitteet
Ohjelmasta tuetaan kalastuksen, vesiviljelyn ja kalan jalostuksen ja kaupan toimenpiteitä sekä kalatalouden paikallista kehittämistä. Viranomaistoimista tuetaan esimerkiksi kalastuksen valvontaa ja tiedonkeruuta.

Ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat kalatalousalan kestävän kasvun tukeminen, alkutuotannon edellytysten turvaaminen, uudistumisen ja innovaatioiden vauhdittaminen sekä ympäristökysymysten yhä parempi huomioiminen.
Liitteet:

Suomen ohjelma 2021-2027 lausunnolle.docx - Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021-2027

SV Suomen ohjelma 2021-2027 lausunnolle.docx - Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden Finlands program 2021-2027

Ympäristöselostus.docx - Ympäristöselostus

VN_31665_2021-MMM-1 Lausuntopyyntö_Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen o 2170774_6_3.PDF - Lausuntopyyntö

VN_31665_2021-MMM-1 EHFVF program begäran om utlåtande 2181719_1_0 (1).pdf - Begäran om utlåtande

Miljörapport.docx - Miljörapport om det operativa programmet för Europeiska havs-, fiskeri-och vattenbruksfonden 2020–2027 samt vattenbruksstrategierna för Fastlandsfinland och Åland

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan  23.1.2022 mennessä vastaamalla tähän lausuntopyyntöön.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi. 
 
Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös Vahva-järjestelmässä, sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.mmm@gov.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat lähettää myös muut kuin jakelussa mainitut tahot.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat
Neuvotteleva virkamies Timo Halonen (02951 62411), etunimi.sukunimi@gov.fi. (16.­–22.12.2021; 10.–23.1.2022)
Erityisasiantuntija Saana Tarhanen (02951 62036), etunimi.sukunimi@gov.fi (16.–22.12.2021; 3.1.2022; 10.–23.1.2022)
Erityisasiantuntija Heta Ratasvuori (02951 62016), etunimi.sukunimi@gov.fi (16.–22.12.2021; 7.1.2022; 10.–23.1.2022)
Kalatalousneuvos Risto Lampinen (0295 162 458), etunimi.sukunimi@gov.fi (27. ja 29.–30.12.2021)