Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö valtiovarainministeriön asetuksessa säädettäviin kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettaviin tietosisältöihin ja teknisiin kuvauksiin esitettävistä muutoksista koskien tilikautta 2022

Lausuntopyyntö valtiovarainministeriön asetuksessa säädettäviin kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettaviin tietosisältöihin ja teknisiin kuvauksiin esitettävistä muutoksista koskien tilikautta 2022

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13440/2019

Vastausaika on päättynyt: 18.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun raportoinnin sisältöä ja aikatauluja velvoittaa ja ohjaa kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskeva lainsäädäntökokonaisuus (HE 60/2019). Kuntalakiin (410/2015) on lailla 1368/2019 lisätty kuntien taloustiedon raportointia koskevat säännökset, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2020.  Kuntien ja kuntayhtymien tulee raportoida taloustietonsa Valtiokonttorin Kuntatalouden tietopalveluun automatisoidusti XBRL-muodossa tai määrämuotoisessa CSV-muodossa.

Laintasoista sääntelyä on täydennetty valtioneuvoston asetuksilla kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) ja kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (525/2020), joiden asetuksenantovaltuudesta on säädetty kuntalain 112 §:ssä. Asetuksilla annetaan tarkempia säännöksiä kunnan tilinpäätökseen kuuluvasta taseesta, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja niiden liitteenä olevista tiedoista sekä talousarvion toteutumisvertailusta ja toimintakertomuksesta, konsernitilinpäätöksestä ja sen liitetiedoista sekä osavuosikatsauksista ja toimittamisaikatauluista.

Valtioneuvoston asetusta täydennetään vuosittain annettavalla valtiovarainministeriön asetuksella, jonka asetuksenantovaltuudesta on säädetty kuntalain 121 a §:ssä. Asetuksessa on tarkemmat säännökset seuraavan tilikauden tietojen toimittamiseen sovellettavista teknisistä kuvauksista ja tietosisällöstä.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne asetukseen kunnan taloustietojen toimittamisesta sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista tilikaudelta 2022 raportoitavista tiedoista. Valtiovarainministeriön asetus 694/2020 tilikaudelta 2021 raportoitavista tiedoista annettiin 8.10.2020. Raportoitavissa tietosisällöissä on havaittu tämän jälkeen tarkennustarpeita sekä tietosisältöjen että teknisten kuvausten osalta.

Lausunto on mahdollista antaa palveluluokituksen ja muiden tietokokonaisuuksien sisältöihin ja uusin palveluluokkiin, teknisiin määrittelyihin sekä uusiin tietokokonaisuuksiin.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne havaittuihin muutostarpeisiin ja muutosten vaikutuksista kuntien ja kuntayhtymien raportointijärjestelmiin sekä tiedon tuottamiseen.

Lausuntopyyntö toimitetaan jakelussa mainituille. Tietoa pyynnöstä voitte jakaa edelleen tahoille ja henkilöille, joiden kannanottoa pidätte tarpeellisena. Erityisesti palveluluokkamuutosten osalta on tärkeää, että lausuntopyyntö toimitetaan myös substanssiasiantuntijoille lausuttavaksi. Lisäksi kuntia ja kuntayhtymiä pyydetään toimittamaan lausuntopyyntö edelleen taloushallinnon tietojärjestelmätoimittajilleen sekä palvelukeskuksilleen.
Tausta
Valtiovarainministeriön alaisuudessa toimiva julkisen hallinnon taloustietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä määrittelee kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun talousraportoinnin tarkkoja tietosisältöjä ja teknisiä kuvauksia. Yhteistyöryhmässä ovat mukana edustajat suurimmilta tietojen käyttäjiltä, kuntia ja kuntayhtymiä edustaa ryhmässä Suomen Kuntaliitto ja asiantuntijajäseninä ovat edustajat kunnasta, kuntayhtymästä ja Valtiokonttorilta. Muita tiedonkäyttäjiä ja ulkopuolisia asiantuntijoita on kuultu sekä yhteistyöryhmän kokouksissa että erilaisissa valmistelevissa alatyöryhmissä.

Tärkeä tietosisältöjen kehittämisen työväline on Valtiokonttorin ylläpitämä Kuntatalouden tietopalvelun asiakaspalvelukanava (kuntadata@valtiokonttori.fi), jonne tulleiden kuntien, talouspalvelun palvelutarjoajien sekä järjestelmätoimittajien kysymysten ja havaintojen myötä on sekä kehitetty ohjeistusta että löydetty virheitä tilikaudelle asetuksella annetusta sanastosta, koodistosta ja XBRL-taksonomiasta.
Tavoitteet
Asetuksella annettavien tietosisältöjen ja teknisten määritteiden muutostarpeiden kommentointipyynnön tavoitteena on saada sekä tiedon tuottajien, raportointijärjestelmien teknisten toteuttajien ja taloushallinnon palvelutarjoajien asiantuntijapalautetta muutosesityksiin. Palautetta pyydetään erityisesti tietosisältökuvausten selkeyteen tietojen kohdentamiseksi, muutosten vaikutuksista järjestelmiin, sekä uusien tietotarpeiden vaatimien tietojen tuottamiseen.

Muutoksiin liittyvä kokonaisuus on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

1. Muutokset palveluluokitukseen
  • muutokset palveluluokitusten palvelukuvauksiin ja huomautuksiin
  • muutokset palveluluokkien nimiin
  • muutokset sisältöihin: mikäli palveluluokan tietosisältö yhdistetään tai jaetaan, lakkautetaan vanha/vanhat ja perustetaan uusi/uusia. Näin säilytetään palveluluokkakohtaisen tiedon kustannusten vertailukelpoisuus
2. Muutokset eri raportointikokonaisuuksien tietosisältöihin
  • täydennyksiä tietokokonaisuuksiin kuten TOTT ja KKYTT
3. Muutokset teknisiin määritteisiin ja pakollisuuksiin
  • hierarkia-, label- ja dimensiokenttien muutokset ja muutokset pakollisuustietoihin
 
4. Uudet tietotarpeet ja raportointikokonaisuudet sekä niiden aiheuttamat laajennukset muihin raportointikokonaisuuksiin
  • TOLT laajennus sekä uusi raportointikokonaisuus (markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta)
Linkit

https://www.avoindata.fi/data/dataset/292ee797-c133-437e-95a1-dbc82a873f8f/resource/f5b3674c-4d84-4819-91ce-e67e38e7fb31/download/taulukkomallit_tabellmall_9_5_2021_pwd.zip - Zip-paketti sisältää taulukkomallit (katso laajempi paketti alimmasta linkistä, jossa on myös mm. tietokenttien määritykset) Zip-rapporteringspaket innehåller tabellmallar (se det mer omfattande paketet på den sista länken, som innehåller bl.a. datapunkt-ID)

https://www.avoindata.fi/data/dataset/292ee797-c133-437e-95a1-dbc82a873f8f/resource/df0bf652-117e-4dc4-bc52-e7ff084365b8/download/sbr-dpm-2021-05-09_pwd.zip - Zip-taksonomiapaketti sisältää: Peruselementtimääritykset, XBRL-taksonomian, SBR-DPM-tietokannan (SQLite DB) ja tiedot versiomuutoksista ZIP-taxonomipaket innehåller: Grundläggande elementspecifikationer, XBRL-taxonomi, SBR-DPM-databas (SQLite DB), version förändringar

https://www.avoindata.fi/data/dataset/292ee797-c133-437e-95a1-dbc82a873f8f/resource/d1f5febc-a3b7-45a2-ba31-646fbca14243/download/kt09052021_pwd.zip - Zip-taulukkomallipaketti sisältää: Taulukkomalli-Excelit, listan raportointikokonaisuuksista ja niiden tiedoista, kenttätunnisteet sekä tietokenttien pakollisuudet csv- ja SQLite DB-muodoissa Zip-rapporteringspaket innehåller: Tabellmallar, list av rapporterningshelheter, datapunkt-ID och obligatoriska datafält.

Liitteet:

Liite 1. Tietosisältöihin ja teknisiin kuvauksiin esitetyt muutokset.xlsx - Liite 1. Tietosisältöihin ja teknisiin kuvauksiin esitetyt muutokset.

Bilaga 1. Ändringar som föreslås i datainnehållet och tekniska beskrivningar.xlsx - Bilaga 1. Ändringar som föreslås i datainnehållet och tekniska beskrivningar.

Liite 2. Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitukseen esitetyt muutokset.xlsx - Liite 2. Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitukseen esitetyt muutokset.

Bilaga 2. Ändringar som föreslås i kommunernas och samkommunernas serviceklassificering.xlsx - Bilaga 2. Ändringar som föreslås i kommunernas och samkommunernas serviceklassificering.

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 18.6.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään kommentoimaan taksonomiaan sanastoihin, koodistoihin sekä XBRL-taksonomiaan esitettyjä muutoksia.

Toivomme myös arviointia muutoksien vaikutuksista raportointijärjestelmiin, onko esimerkiksi palveluluokan nimenmuutos tarpeellista tehdä lähdejärjestelmässä vai voiko muutoksia hallita joltain osin kevyemmin keinoin.
 
Pyydämme konkreettisia parannusehdotuksia niistä kohdista, joista olette eri mieltä.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi pyydämme, että lausunto jaotellaan edellä olevien osa-alueiden mukaisesti ja lausunnossa yksilöidään mahdollisuuksien mukaan myös muutoksen numero (lausuntopyynnön liitteenä oleva taulukko).
 
Ehdotetut muutokset on viety luonnostilaan sanastoihin, koodistoihin sekä XBRL-taksonomiaan.
 
Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Valmistelijat
Lisätietoja:
Hanna-Mari Talka, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö, hanna-mari.talka@vm.fi 
Linnea Mäkinen, suunnittelija, valtiovarainministeriö, linnea.makinen@vm.fi

Lausuntoa on valmisteltu on valmisteltu yhteistyössä Julkisen hallinnon taloustietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmässä yhdessä hallinnonalojen kanssa.
 
Yhteistyöryhmän jäseniä ovat:
Hanna-Mari Talka, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
Linnea Mäkinen, valtiovarainministeriö (sihteeri)
Denis Galkin, Valtiokonttori (pysyvä asiantuntija)
Seppo Hänninen, Opetushallitus (jäsen)
Tanja Karvonen, työ- ja elinkeinoministeriö (jäsen)
Petra Kokko, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (jäsen)
Anita Laine, Tampereen kaupunki (pysyvä asiantuntija)
Jussi Lind, sosiaali- ja terveysministeriö (jäsen)
Marleena Luopa, opetus- ja kulttuuriministeriö (jäsen)
Jens Melfsen, Tilastokeskus (jäsen)
Matti Sillanmäki, valtiovarainministeriö (jäsen)
Kaisa Rannankari, Keski-Pohjanmaan soisiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite (pysyvä asiantuntija)
Atte Virtanen, Valtiokonttori (jäsen)
Marja-Liisa Ylitalo, Suomen Kuntaliitto (jäsen)
Jakelu:
Akaan kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Elina Välikangas    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä    
Espoon kaupunki    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon kampuskiinteistöt    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Eteva kuntayhtymä    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Forssan kaupunki    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun liikenne    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Lapin kuntayhtymä    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä    
Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä    
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Janakkalan kunta    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juhana Valo    
Juuan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Järviseudun koulutuskuntayhtymä    
Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymä    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä    
Kainuun liitto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kemiönsaaren kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä    
Keski-Savon Jätehuolto    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä    
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
KKV    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kolarin kunta    
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korpelan Voima    
Korsnäs kommun    
Kosken Tl kunta    
Kotkan kaupunki    
Kotkan-Haminan Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupungin kaupunki    
Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä    
Kymenlaakson Liitto    
Kyyjärven kunta    
Kårkulla samkommun    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä    
Lapin liitto    
Lapinjärven kunta    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Loviisan kaupunki    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luodon kunta    
Luumäen kunta    
Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Mustasaaren kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Närpiön kaupunki    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Optima kuntayhtymä    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä    
Oulunkaaren kuntayhtymä    
Outokummun kaupunki    
Padasjoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paimion-Sauvon kansanterveystyön kuntayhtymä    
Paltamon kunta    
Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersören kunta    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Perusturvakuntayhtymä Akseli    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan liitto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Satakunnan peruspalveluyhtymä PoSa    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen koulutuskonserni    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen koulutuskuntayhtymä    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Raaseporin kaupunki    
Raision kaupunki    
Raision seudun koulutuskuntayhtymä    
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven ja Karstulan seudun SoTe kuntayhtymä    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Salon seudun koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Sastamalan kaupunki    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savon koulutuskuntayhtymä    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä    
Siuntion kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä    
Suupohjan koulutuskuntayhtymä    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Suvi Nuutinen    
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tilastokeskus    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tuusulan seudun vesilaitos    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenkaarlepyyn kaupunki    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä    
Uuraisten kunta    
Vaalan kunta    
Vaalijalan kuntayhtymä    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtiokonttori    
Vantaan kaupunki    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri    
Varsinais-Suomen liitto    
Vatajankosken Sähkö    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä    
Äänekosken kaupunki    
Asiasanat

Kunnat

kommuner

kirjanpito

XBRL

bokföring

samkommuner

Kuntayhtymät

automatisoitu talousraportointi

automatiserad ekonomisk rapportering