Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö lakiluonnoksesta henkilötunnuksen käsittelyä koskevien säännösten täsmentämisestä

Lausuntopyyntö lakiluonnoksesta henkilötunnuksen käsittelyä koskevien säännösten täsmentämisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17113/2022

Vastausaika on päättynyt: 13.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoa lakiluonnoksesta henkilötunnuksen käsittelyä koskevien säännösten täsmentämistä.
Tausta
Valtiovarainministeriö pyysi 10.1.2022–4.3.2022 välisenä aikana lausuntoja henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskevassa hankkeessa valmistellusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka sisälsi ehdotuksen väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi.

Lausuntokierroksella esitettiin huomioita henkilötunnuksen käsittelyyn henkilön tunnistamistarkoituksessa. Esitettyjen huomioiden johdosta päätettiin, että henkilötunnuksen käsittelyä koskevia säännöksiä täsmennetään ja niiden osalta järjestetään erillinen lausuntokierros.
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tietosuojalakia ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettua lakia.

Esityksen tavoitteena on täsmentää henkilötunnuksen käsittelyä koskevia säännöksiä henkilöllisyyttä todennettaessa siten, että yksinomaan henkilötunnusta tai henkilötunnuksen ja luonnollisen henkilön nimen yhdistelmää ei saisi käyttää henkilöllisyyden todentamiseen. Esitys liittyy hallituksen esitysluonnokseen eduskunnalle laeiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta. Ehdotetut lait on tarkoitus yhdistää osaksi valtiovarainministeriön valmistelemaa hallituksen esitysluonnosta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Lakiluonnos on valmisteltu virkatyönä oikeusministeriössä.
Linkit

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM044:00/2022 - OM Hankesivu: Henkilötunnuksen käsittelyä koskevien säännösten täsmentämistä koskeva hanke - Justitieministeriets projektsida: Projektet för precisering av bestämmelserna om behandling av personbeteckningar

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM183:00/2020 - VM Hankesivu: Henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskeva hanke - Finansministeriets projektsida: Projektet för att revidera finländska personbeteckningar och identitetshanteringen garanterad av staten

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=ec6f0f8f-0c33-48e7-8dfb-7b2505565988 - Annetut lausunnot: Henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskevat säädös- ja muut ehdotukset - Inlämnade utlåtanden: Förslag till författningar och övriga förslag i samband med reformen av personbeteckningssystemet

Liitteet:

Lakiluonnos.pdf - Lakiluonnos

Huvudsakliga innehåll och lagförslag.pdf - Huvudsakliga innehåll och lagförslag

Aikataulu
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne lakiluonnoksesta 13.7.2022 mennessä.

Lausuntoaika on asian kiireellisyyden vuoksi tavanomaista lyhyempi. Edellä mainittu hallituksen esitys tulee olemaan eduskunnan syysistuntokaudella annettava budjettilaki, joka on tarkoitus esitellä viikolla 37. Tämän vuoksi asian jatkovalmistelulta edellytetään pikaista käsittelyä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta (www.lausuntopalvelu.fi).

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antavat:
Erityisasiantuntija Petteri Jartti (15.6.2022–1.7.2022)
Puh. 029 515 0175
Sähköposti: petteri.jartti@gov.fi
 
Lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu (4.7.2022 – 13.7.2022)
Puh. 029 515 0071
Sähköposti: virpi.koivu@gov.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan valtionvirasto - Statens ämbetsverk på Åland    
Akava ry    
Danske Bank Oyj    
Digi- ja väestötietovirasto    
DNA Oyj    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa Oyj    
Eläketurvakeskus    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Kunnallinen työmarkkinalaitos    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Mehiläinen    
Nordea    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
OP Ryhmä    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosseuraamuslaitos    
SAK ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
S-ryhmä    
STTK ry    
Suomen Apteekkariliitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Syyttäjälaitos    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveystalo    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Ulosottolaitos    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vakuutusoikeus    
Valtiokonttori    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vanhusasiavaltuutettu    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålandsbanken Abp    
Asiasanat

Tietosuoja

henkilötunnus