Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21966/2022

Vastausaika on päättynyt: 28.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain muuttamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annettua lakia. Euroopan komission Suomen hallitukselle osoittaman perustellun lausunnon perusteella lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jolla eräät rakennukset vapautettaisiin rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukaisesta lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien tarkastusvelvoitteesta. Ehdotetulla lailla pantaisiin osaltaan täytäntöön muutettu rakennusten energiatehokkuudesta annettu direktiivi.

Esitys on kiireellinen komission rikkomusmenettelystä johtuen. Esityksen kiireellisyyden vuoksi on jouduttu poikkeamaan kuulemista säädösvalmistelussa koskevista ohjeista liittyen lausuntoajan pituuteen. 
Tausta
Euroopan komissio on 15.7.2022 antanut Suomen hallitukselle perustellun lausunnon, joka koskee rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU ja energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/844 (EPBD 2018 -direktiivi) täytäntöönpanon viivästymistä. 
 
Suomessa on valittu direktiivin mahdollistama vaihtoehtoinen neuvontamenettely rakennusten ilmastointijärjestelmien ja lämmitysjärjestelmien osalta, pakollisten säännöllisten tarkastusten sijasta. Vaihtoehtoinen neuvontamenettely ei vaadi lainsäädäntöä. Ilmastointijärjestelmien kohdalla vaihtoehtoista menettelyä on Suomessa käytetty vuodesta 2013 lähtien, lämmitysjärjestelmien kohdalla vuodesta 2007 lähtien. Vaikka Suomessa ei ole säädetty rakennusten energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU, sellaisena kuin se on muutettuna EPBD 2018 –direktiivillä, 14 artiklan 1 kohdan mukaisista lämmitysjärjestelmien säännöllisistä tarkastuksista eikä 15 artiklan 1 kohdan mukaisista ilmastointijärjestelmien tarkastuksista, edellyttää EPBD 2018 -direktiivin täytäntöönpano, että eräät rakennukset on vapautettava ilmastointijärjestelmien ja lämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden tarkastusvelvoitteesta. 
Tavoitteet

Tämän esityksen ensisijaisena tavoitteena on täydentää EPBD 2018 -direktiivin täytäntöönpanoa komission rikkomusmenettelyn johdosta niin, että EPBD 2018 -direktiivi saataisiin täytäntöönpantua täysimääräisesti Manner-Suomessa.

Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle viimeistään keskiviikkona 28.9.2022 klo 16.15.

Vastausohjeet vastaanottajille

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksesta "Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain muuttamisesta”. Myös muut kuin ”Jakelu”-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoa antavat:
lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, puh. 02952 50320, etunimi.sukunimi@gov.fi
ympäristöneuvos Maarit Haakana, puh. 0295 250 069, etunimi.sukunimi@gov.fi

Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Motiva Oy    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
RAKLI ry    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL    
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry    
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

energiatehokkuus

rakennukset

automaatiojärjestelmät

ilmastointijärjestelmät

lämmitysjärjestelmät