Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti VM005:00/2015

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti VM005:00/2015

Vastausaika on päättynyt: 30.11.2015

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö asetti 9.2 -30.10.2015 työryhmän selvittämään vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämistarpeita ja ohjeistuksen täsmentämistä sekä ministeriöiden koordinointivastuita vapaaehtoistoimintaa koskevan lainvalmistelun sekä vapaaehtoistoiminnan yleisten edellytysten luomisen osalta. Työryhmän asettaminen perustuu valtioneuvoston demokratiapoliittisen selonteon (VNS 3/2014 vp.) linjaukseen siitä, että vapaaehtoistyön lainsäädännön ja ohjeistuksen kehittämistarpeita tulisi selvittää, koska niissä on nähty epäselvyyksiä, jotka haittaavat vapaaehtoistoimintaa. Esimerkiksi kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE on esittänyt, että vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä tukevaa lainsäädäntöä ja toimintatapoja tulee edistää mm. reunaehtoja selkeyttämällä ja tulkinnanvaraisia kohtia auki kirjoittamalla.


 
Tausta
Työryhmän tehtävänä oli selvittää vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämis- ja ohjeistuksen täsmentämistarpeet. Työryhmä selvitti myös ministeriöiden koordinointivastuita vapaa­ehtoistoimintaa koskevan lainvalmistelun sekä vapaaehtoistoiminnan yleisten edellytysten luomisen osalta. Työnsä päätteeksi työryhmä antaa raportissaan suosituksensa mahdollisista muutoksista ja jatkovalmistelusta.

Työryhmän puheenjohtajana toimi neuvotteleva virkamies Arja Terho (VM) ja sihteereinä neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson (OM) ja tiedottaja Marja-Leena Laakso (VM). Työryhmän jäseninä olivat ylitarkastaja Timo Annala (VM), ylitarkastaja Hannu Tolonen (OKM), neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen (STM), ylitarkastaja Johanna Nyberg (TEM), yksikönpäällikkö Jyrki Nissilä (UM), erityisasiantuntija Riikka Karjalainen (VNK), johtava veroasiantuntija Lauri Savander (Verohallinto), toiminnanjohtaja Anitta Raitanen (Kansalaisareena ry.), toimitusjohtaja Stefan Mutanen (Samfundet Folkhälsan rf.) ja dosentti Henrietta Grönlund (Helsingin yliopisto).
 
Liitteet:
Aikataulu
Työryhmän mietintö on lausunnoilla 14.10.-30.11.2015
Valmistelijat
Työryhmän puheenjohtaja neuvotteleva virkamies Arja Terho, valtiovarainministeriö, arja.terho@vm.fi, puh. 0295530235
Työryhmän sihteeri neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö, niklas.wilhelmsson@om.fi, puh. 02951 50348
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Eduskunnan kanslia    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry    
Elinkeinoelämän valtuuskunta    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin yliopisto    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry    
Näkövammaisten keskusliitto ry    
Opetushallitus    
Oulun yliopisto    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry)    
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf    
Seta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi    
Suomen partiolaiset    
Suomen setlementtiliitto    
Suomen syöpäyhdistys    
Suomen työväen urheiluliitto TUL ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska handelshögskolan    
Svenska studiecentralen    
Säteilyturvakeskus    
Taideyliopisto    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Ulkoasiainministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Vaasan yliopisto    
Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo ry    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Viestintävirasto    
Väestörekisterikeskus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi