Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kehittämishanke

Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kehittämishanke

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3364/2018

Vastausaika on päättynyt: 20.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Puolustusministeriö pyytää lausuntoa mietinnöstä, joka sisältää ehdotukset vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007), ampuma-aselain (1/1998), työturvallisuuslain (738/2002) ja rikoslain (39/1889) muuttamiseksi. Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön puolustusministeriössä valmisteltu uusi vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen malli.

Tausta

Puolustusministeriön 13.4.2018 asettaman työryhmän tehtävänä on ollut laatia puolustusministeriön aiemmin vapaaehtoista maanpuolustusta kehittämään asettaman työryhmän 20.12.2017 jättämässä mietinnössä esittämien muutosehdotusten vaatimat lainsäädäntöä koskevat muutosehdotukset. Työryhmän tavoitteena on ollut vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehokkuuden ja nousujohteisuuden lisääminen. Muut aiemmassa selvitystyössä esiin tulleet kehittämiskohteet, kuten vapaaehtoisten käytön tehostaminen Puolustusvoimien antamassa virka-avussa, on tarkoitus käsitellä erillisen hankkeen yhteydessä. Työryhmän tuli laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon.
 

Tavoitteet

Työryhmän tavoitteena on ollut vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehokkuuden ja nousujohteisuuden lisääminen. Tavoitteena on myös ollut tarkentaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisten hallintotehtävien viranomaisohjauksen ja -valvonnan sisältöä sekä kyseisten hallintotehtävien ohjausta ja valvontaa koskevien tehtävien jakautumista eri viranomaisten välillä.

Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto työryhmän mietinnöstä pyydetään toimittamaan puolustusministeriölle viimeistään  20.8.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Puolustusministeriö pyytää lausuntoanne vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kehittämishankkeen mietinnöstä ja siihen sisältyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin alla Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi puolustusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Esitystä koskeva ruotsinkielinen käännös ei valmistunut ennen lausuntokierrokselle laittamista. Ruotsin kielistä käännöstä tarvitsevaa pyydetään ottamaan tarvittaessa yhteys osoitteeseen timo.tuurihalme(ät)defmin.fiÖversättningen blev inte färdig före remissbehandling. Om du behöver översättning på svenska, ta kontakt till timo.tuurihalme(ät)defmin.fi  .
Valmistelijat
Hallitussihteeri, varatuomari Timo Tuurihalme (02951 40119 / timo.tuurihalme(ät)defmin.fi)
Jakelu:
Aliupseeriliitto ry    
Amnesty International Suomen osasto r.y.    
Aseistakieltäytyjäliitto    
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Ihmisoikeusliitto    
Kadettitoverikunta ry    
Keskustan eduskuntaryhmä    
Kokoomuksen eduskuntaryhmä    
korkein hallinto-oikeus    
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä    
liikenne- ja viestintäministeriö    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry    
Maanpuolustuksen insinöörit MPI ry    
Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry    
Maanpuolustuksen Tuki ry    
Maanpuolustuskiltojen Liitto ry    
Maanpuolustusnaisten liitto ry    
Maanpuolustusnaisten Liitto ry    
Naisten valmiusliitto ry    
Naisten Valmiusliitto ry    
Nylands Brigads Gille rf    
oikeuskanslerinvirasto    
oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä    
PLM konserniohjausyksikkö    
PLM puolustuspoliittinen osasto    
PLM resurssipoliittinen osasto    
PLM talousyksikkö    
PLM turvallisuusyksikkö    
pääesikunta    
Päällystöliitto ry    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Reserviläisliitto ry    
Reserviläisurheiluliitto ry    
Ruotsalainen eduskuntaryhmä    
Sadankomitea    
Sininen eduskuntaryhmä    
Sininen Reservi ry    
sisäministeriö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä    
Sotilaskotiliitto ry    
Suomen ampumaurheiluliitto ry    
Suomen Lentopelastusseura SLPS ry    
Suomen Metsästäjäliitto ry    
Suomen pelastusalan keskusjärjestö    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Radioamatööriliitto ry    
Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry    
Suomen Rauhanpuolustajat ry    
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Suomen Reserviupseeriliitto ry    
tasa-arvovaltuutettu    
tasavallan presidentin kanslia    
turvallisuuskomitean sihteeristö    
työ- ja elinkeinoministeriö    
ulkoministeriö    
Upseeriliitto ry    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta    
Varusmiesliitto ry    
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä    
Vihreä eduskuntaryhmä    
yhdenvertaisuusvaltuutettu    
ympäristöministeriö    
Asiasanat

puolustushallinto

vapaaehtoinen maanpuolustus

VAPE

Maanpuolustuskoulutusyhdistys