Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Begäran om utlåtande om föreskriftsutkastet om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/114356/03.04.05.00/2022

Vastausaika on päättynyt: 16.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket begär utlåtande om följande handlingar:

1) Transport- och kommunikationsverkets föreskriftutkast 70 K/2022 M om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet

2) Motiveringspromemoria för föreskrift 70 K/2022 M.
Bakgrund
Enligt 96 § 1 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) meddelar Transport- och kommunikationsverket föreskrifter om användningen av radiofrekvenser för olika ändamål, med beaktande av internationella bestämmelser och rekommendationer om användning av radiofrekvenser samt den statsrådsförordning som utfärdats med stöd av 95 § 1 mom. Föreskrifterna ska ange frekvensområdenas användningsändamål och de viktigaste radioegenskaper som en radioutrustning som använder ett visst frekvensområde ska uppfylla.

Genom denna föreskrift upphävs Transport- och kommunikationsverkets föreskrift 70 J/2021 M av den 29 mars 2021. På grund av ändringar i frekvenser uppdateras innehållet till nödvändiga delar.
Målsättningar
I denna föreskrift preciseras statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan (1246/2014) som utfärdats med stöd av 95 § 1 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014).

Föreskriften innehåller de enskilda radiofrekvenser som är lediga och kan anvisas för koncessionspliktig radioverksamhet med programkoncessioner. Transport- och kommunikationsverket förklarar vid behov programkoncessioner lediga att sökas för de lediga frekvenserna i fråga.

Grundläggande ändringar

Föreskriftens version 70 K innehåller följande grundläggande ändringar:
  • De nya frekvenshelheter som kommit till efter kompletteringsomgången som arrangerades för den föregående versionen av föreskriften har uppdaterats
  • De enskilda radiofrekvenser som är lediga och kan anvisas för koncessionspliktig radioverksamhet har uppdaterats
  • Vissa nödvändiga uppdateringar har gjorts i frekvenshelheter för radio med anledning av ändringarna i deras befolkningstäckning
  • VHF-frekvensområdet har avlägsnats från föreskriften
Ändringar i föreskriften anges närmare i motiveringspromemorian.
Bilagor:
Tidtabell
Sänd utlåtanden via utlåtande.fi senast måndagen den 16 maj 2022.
Beredare
Ytterligare information ger vid behov jurist Kalle Tuominen, tfn 029 539 0313. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@traficom.fi.