Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö esityksestä kontaktien jäljityssovelluksen käyttöönotosta Covid-19-epidemian hallinnan tueksi

Lausuntopyyntö esityksestä kontaktien jäljityssovelluksen käyttöönotosta Covid-19-epidemian hallinnan tueksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10058/2020, STM053:00/2020

Vastausaika on päättynyt: 5.5.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut etenemisesityksen lähikontaktien jäljityssovelluksen käyttöönottoon Covid-19-epidemian hallinnan tueksi. EU-komission suositus 8.4.2020 mobiiliteknologian käytöstä Covid-19-kriisissä toteaa, että jäljityssovelluksilla on oletettavasti saavutettavissa hyötyjä kriisin hallinnassa. Koska useat Euroopan maat ovat kehittäneet jäljitysratkaisuja, Suomenkin lähestymistavan kehittämisessä on tukeuduttu alustaviin kokemuksiin näiden sovellusten avulla saavutettavista hyödyistä sekä niihin liittyvistä haasteista.
Ensisijainen hyödynsaaja on tartunnalle altistunut henkilö, joka saa sovelluksen kautta varoituksen mahdollisesta altistumisestaan. Hän voi jakaa tämän tiedon terveydenhuollolle ja toimia saamiaan ohjeita noudattaen ennen kuin terveydenhuoltohenkilöstö ottaa häneen yhteyttä muita tarvittavia toimenpiteitä varten. Keskeiset haasteet liittyvät tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteiden toteuttamiseen.
Tausta
Hanketta koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeen etenemisestä raportoidaan säännöllisesti valtioneuvostossa ja eduskunnalle.
Tavoitteet
Tavoitteena on tukea tartuntatautien jäljitystyötä terveydenhuollossa ja tartuntaketjujen katkaisemista mobiiliteknologiaan perustuvaa, lähikontakteja rekisteröivää sovellusta hyödyntämällä. Sovellus on vapaaehtoinen, ja tiedon käyttö perustuu henkilön suostumukseen. Testausten määrän merkittävästä kasvattamisesta saadaan enemmän hyötyjä tehokkaammalla altistuneiden henkilöiden tavoittamisella ja nopeammalla auttamisella. Jäljityssovelluksen keräämien lähikontaktitietojen pohjalta voidaan lyhentää aikaa altistuneiden oirearvioon ja testaukseen. 

Jäljityssovellus ja sen taustajärjestelmä toteutetaan perusoikeuksista, tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtien. Tämän vuoksi sovelluksen käyttötarkoituksesta, siihen liittyvästä toimivallasta ja henkilötietojen käsittelystä säädetään lainsäädännöllä. Toteutuksessa tukeudutaan kansainväliseen kehittämisyhteistyöhön ja EU:n yhteiseen toimintamalliin.
Covid-19-jäljityssovelluksen etenemisehdotus on esitelty hallitukselle 22.4.2020 ja esityksen mukaiset etenemistoimenpiteet hyväksytty.

Lausunnolla oleva etenemisehdotus kuvaa kirjaamishetkellä käytettävissä olleen tiedon valossa sovelluksen lähtökohtia, toimintamallia ja reunaehtoja.
Varsinaisen valmistelun aikana on tarkennettava toimintamalliin liittyviä kysymyksiä sekä teknisiä toteutusvaihtoehtoja. Sovellus voidaan toteuttaa eri tavoin ja riippuen valitusta toteutustavasta yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset korostuvat erilaisin painotuksin.
Linkit

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM053:00/2020 - Taustamateriaali valtioneuvoston hankeikkunnassa

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 05.05.2020 klo 16.00 mennessä. Kuulemisaika on lyhyt vallitsevien poikkeusolojen sekä asian kiireellisyyden vuoksi. Annetut vastaukset ovat julkisia ja julkaistaan valtioneuvoston hankeikkunassa, hankenumero STM053:00/2020. Ministeriöiden lausunnot lisätään asianhallintajärjestelmässä sille asialle, johon lausunto liittyy. Lausuntoja voi toimittaa määräajan jälkeen, mutta lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan saapuneet lausunnot.
Vastausohjeet vastaanottajille
Hankkeesta pyydetään lausuntoa jakelussa mainituilta tahoilta. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. Lausuntopyyntöön vastataan ensisijaisesti sähköisessä lausuntopalvelussa, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hankkeesta. Vaihtoehtoisesti lausunnot voi toimittaa myös ministeriön kirjaamon kautta, osoitteeseen kirjaamo@stm.fi (viite: VN/10058/2020). Kyselyn vastauksia on mahdollisuus perustella, minkä lisäksi kyselyssä on mahdollisuus vapaamuotoisen kommentointiin. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:
Minna Saario, johtaja, STM
puh. 0295163146
s-posti: minna.saario@stm.fi
 
Lausuntopyynnön teknisiin ominaisuuksiin liittyvät kysymykset:
Jan Ihatsu, suunnittelija, STM
puh. 0295163583
s-posti: jan.ihatsu@stm.fi
Jakelu:
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Kainuun sairaanohoitopiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Kemin kaupunki    
Keski-pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapinjärven kunta    
Lapsiasiainvaltuutettu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Kyberturvallisuuskeskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Raaseporin kaupunki    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SoteDigi Oy    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun kaupunki    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan kaupunki    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ålands hälso- och sjukvård    
Asiasanat

varautuminen

mobiilisovellukset

koronavirus

beredskap

mobilapplikationer