Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tartuntatautilain 40 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tartuntatautilain 40 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7796/2023

Vastausaika on päättynyt: 11.4.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tartuntatautilain 40 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tartuntatautilakia siten, että terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevällä henkilöstöllä olisi jatkossa oikeus saada tietoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämistä tartuntatautirekistereistä.


 
Tausta
Tartuntatautien torjuntatyö perustuu tautiseurantaan ja tartunnanjäljityksestä kertyvään tietoon ja sen hallintaan. Tietojen käytön ja hallinnan mahdollistavat tartuntatautilaissa säädetyt valtakunnalliset ja alueelliset rekisterit: valtakunnallinen tartuntatautirekisteri (32 §), hoitoon liittyvien infektioiden rekisterit (36 §), lääkkeille erittäin vastustuskykyisen mikrobien kantajien rekisteri (37 §) sekä tapauskohtaiset rekisterit (39 §). Tartuntatautien alueellinen torjuntatyö voi edellyttää valtakunnallisissa rekistereissä olevien tietojen käyttöä, minkä vuoksi tartuntatautilain 40 §:ssä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle säädetty oikeus luovuttaa näitä tietoja tartuntataudeista vastaaville lääkäreille.

Tartuntatautien torjuntatyötä hyvinvointialueilla ja HUS-yhtymässä tehdään käytännössä moniammatillisessa yhteistyössä. Tartuntatautien torjunnan yksiköissä, hygienia- ja epidemiatiimeissä tai muissa vastaavissa työryhmissä työskentelee lääkäreitä, terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, mikrobiologisen diagnostiikan ammattihenkilöitä, psykologeja, fysioterapeutteja, lähihoitajia sekä hallinnollisia tehtäviä hoitavia henkilöitä. Torjuntatyöhön liittyvien tehtävien laadukas ja tehokas hoitaminen edellyttää käytännössä sitä, että myös muilla ammattiryhmillä kuin tartuntataudeista vastaavilla lääkäreillä, on oikeus käsitellä rekisteritietoja.

 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on turvata tartuntatautien torjuntatyöhön liittyvien tehtävien tehokas ja oikea-aikainen hoitaminen hyvinvointialueilla ja HUS-yhtymässä. Esityksen taustalla on erityisesti tavoite suojata perustuslaillista oikeutta terveyteen ja elämään mahdollistamalla tartuntatautien torjuntaan osallistuvan terveydenhuollon toimintayksikön henkilöstön tiedonsaantioikeudet tartuntatautirekistereistä. Tietoja saisivat edelleenkin käsitellä ainoastaan henkilöt, joilla on työtehtävistään johtuvat tarve käsitellä kyseisiä tietoja.

 
Liitteet:

HE, TTL 40 §n muuttaminen, 21.3.2023.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 40 §:n muuttamisesta

HE TTL 40§n muuttamisesta, SV, 21.3.2023.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan 11.4.2023 klo 16:00 mennessä Lausuntopalvelu.fi -sivustolla.


 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi -palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee mainita diaarinumero (VN/7796/2023). Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -sivustolla.
 
Valmistelijat
Mirka-Tuulia Kuoksa, hallitussihteeri
(etunimi.sukunimi@gov.fi)

 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsinki    
HUS    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uusimaa    
Kainuu    
Kanta-Häme    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Kymenlaakso    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappi    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uusimaa    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaa    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Häme    
Satakunta    
THL    
Työterveyslaitos    
Valvira    
Vantaa-Kerava    
Varsinais-Suomi    
Asiasanat

Tartuntatautilaki