Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tartuntatautilain 40 §:n muuttamisesta

Social- och hälsovårdsministeriets begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 40 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7796/2023

Vastausaika on päättynyt: 11.4.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 40 § i lagen om smittsamma sjukdomar. I denna proposition föreslås det att lagen om smittsamma sjukdomar ändras så att anställda vid en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården i fortsättningen ska ha rätt att få uppgifter ur de register som hänför sig till smittsamma sjukdomar och som förs av Institutet för hälsa och välfärd. 
Bakgrund
Bekämpningen av smittsamma sjukdomar grundar sig på uppföljning av sjukdomar och på sådana uppgifter som inkommit i samband med smittspårning samt på hanteringen av dessa uppgifter. Användningen och hanteringen av uppgifterna möjliggörs av de riksomfattande och regionala register som det föreskrivs om i lagen om smittsamma sjukdomar, det vill säga det riksomfattande registret över smittsamma sjukdomar (32 §), registret över vårdrelaterade infektioner (36 §), registret över bärare av mikrober som är synnerligen resistenta mot läkemedel (37 §) samt registret över fall av en viss sjukdom (39 §). Bekämpningen av smittsamma sjukdomar på lokal nivå kan förutsätta användning av uppgifter i de riksomfattande registren. Därför har Institutet för hälsa och välfärd i 40 § i lagen om smittsamma sjukdomar getts rätt att lämna ut dessa uppgifter till de läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Bekämpningen av smittsamma sjukdomar i välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen innebär i praktiken yrkesövergripande samarbete. Vid enheterna för smittskydd, sjukhushygienenheterna och i andra motsvarande arbetsgrupper arbetar läkare, hälsovårdare, sjukskötare, psykologer, fysioterapeuter, primärvårdare och personer som sköter administrativa uppgifter. För att uppgifterna i anslutning till bekämpningsarbetet ska skötas bra och effektivt krävs det i praktiken att också andra yrkesgrupper än de läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar har rätt att behandla registeruppgifter.


 
Målsättningar
Syftet med propositionen är att säkerställa att uppgifterna i anslutning till bekämpningen av smittsamma sjukdomar kan skötas effektivt och i rätt tid inom välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen. I bakgrunden till propositionen ligger i synnerhet målet att skydda den grundlagsenliga rätten till hälsa och liv genom att möjliggöra tillgången till information ur registret över smittsamma sjukdomar för de anställda vid de verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som deltar i bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Uppgifter får i fortsättningen behandlas endast av personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver behandla uppgifterna i fråga.


 
Bilagor:

HE, TTL 40 §n muuttaminen, 21.3.2023.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 40 §:n muuttamisesta

HE TTL 40§n muuttamisesta, SV, 21.3.2023.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in senast den 11 april 2023 kl. 16.00 på webbplatsen Utlåtande.fi. 
Svarsanvisningar för mottagare
Lämna in utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som finns i tjänsten Utlåtande.fi. Ange diarienumret (VN/7796/2023) i utlåtandet. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande.

Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi. 
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten Utlåtande.fi.
 
Beredare
Mirka-Tuulia Kuoksa, regeringssekreterare
(fornamn.efternamn@gov.fi)


 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsinki    
HUS    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uusimaa    
Kainuu    
Kanta-Häme    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Kymenlaakso    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappi    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uusimaa    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaa    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Häme    
Satakunta    
THL    
Työterveyslaitos    
Valvira    
Vantaa-Kerava    
Varsinais-Suomi    
Ämnesord

Tartuntatautilaki