Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: OKM/3/010/2018

Vastausaika on päättynyt: 18.3.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi. Hallituksen esityksen luonnos on käännetty ruotsiksi pykälien osalta. Linkit lausuntopyynnön asiakirjoihin löytyvät lausuntopyynnön kohdasta "Linkit".

Luonnos varhaiskasvatuslaiksi on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä virkatyönä. Valmistelussa on hyödynnetty mm. varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksiä ("Kohti varhaiskasvatuslakia", opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:11) ja niistä saatuja lausuntoja sekä selvityshenkilöiden raporttia "Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017-2030" (opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:30).

Luonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi varhaiskasvatuslaki. Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki (36/1973) kumottaisiin. Lisäksi hallituksen esitykseen sisältyy mm. ehdotus perusopetuslain ja eräiden sosiaalitoimen lakien muuttamisesta, joissa tehdään varhaiskasvatuslain edellyttämät lakitekniset muutokset. Luonnos hallituksen esitykseksi sisältää myös luonnoksen varhaiskasvatusasetukseksi. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2018.
 
Linkit
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 18.3.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön, jolloin lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Jos lausuntopalvelu.fi:tä ei ole mahdollista käyttää, lausunnon voi toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo@minedu.fi) tai postitse PL 29, 00023 Valtioneuvosto. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään jaottelemaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti jatkokäsittelyn helpottamiseksi.

Kaikkiin kohtiin ei tarvitse antaa lausuntoa, mutta lausuntopyynnön lopussa jokaista lausunnon antajaa pyydetään tiivistämään lausuntoon sisältyvä keskeisin sisältö lyhyesti sille varattuun vastauskenttään (maksimissaan 1 sivu tekstiä). Tämä lausuntojen keskeinen sisältö otetaan lausuntoyhteenvetoon, joka julkistetaan opetus- ja kulttuuriministeriön internetsivulla osoitteessa http://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM004:00/2018.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
  • Hallitusneuvos Janne Öberg, janne.oberg (@) minedu.fi
  • Opetusneuvos Kirsi Alila, kirsi.alila (@) minedu.fi
  • Neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto, tarja.kahiluoto (@) minedu.fi
  • Erityisasiantuntija Tero Huttunen, tero.huttunen (@) minedu.fi, tietojärjestelmiin liittyvät kysymykset
Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry - Rådet för Yrkeshögskolornas rektorer rf    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry - Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande rf    
CGI Suomi Oy    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia - Riksdagens justitieombudsmans kansli    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry - Finlands Näringsliv EK rf    
Enontekiön kunta - Enontekis kommun    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto - Regionförvaltningsverket i Södra Finland    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto – Helsingfors universitet    
Hyvinvointialan liitto ry - Välfärdsbranschens förbund rf    
Ilomantsin kunta - Ilomants kommun    
Itä-Suomen aluehallintovirasto - Regionförvaltningsverket i Östra Finland    
Itä-Suomen yliopisto - Östra Finlands universitet    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry - Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf    
Jyväskylän kaupunki - Jyväskylä stad    
Jyväskylän yliopisto - Jyväskylä universitet    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus - Nationella centret för utbildningsutvärdering    
Kansaneläkelaitos, etuusosasto ja tutkimusosasto - Folkpensionsanstalten, förmånsavdelningen och forskningsavdelningen    
Keskustan eduskuntaryhmä - Centerpartiets riksdagsgrupp    
Kirkkohallitus - Kyrkostyrelsen    
Kokemäen kaupunki - Kumo stad    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kokoomuksen eduskuntaryhmä - Samlingspartiets riksdagsgrupp    
Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry - Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava rf    
Kouvolan kaupunki - Kouvola stad    
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä - Kristdemokratiska riksdagsgruppen    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
KT Kuntatyönantajat - Kommunarbetsgivarna    
Kuopion kaupunki - Kuopio stad    
Kuortaneen kunta - Kuortane stad    
Lahden kaupunki - Lahtis stad    
Lapin aluehallintovirasto - Regionförvaltningsverket i Lappland    
Lapin yliopisto - Lapplands universitet    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto - Barnombudsmannens kansli    
Lastensuojelun Keskusliitto ry - Centralförbundet för Barnskydd rf    
Lastentarhanopettajaliitto LTOL - Barnträdgårdslärarförbundet BTLF    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto - Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto - Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry - Mannerheims Barnskyddsförbund rf    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto - Justitiekanslers kansli    
Oikeusministeriö - Justitieministeriet    
Opetus- ja kulttuuriministeriö / Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto - Undervisnings- och kulturministeriet /Högskole- och forskningspolitiska avdelningen    
Opetus- ja kulttuuriministeriö/Ammatillisen koulutuksen osasto - Undervisnings- och kulturministeriet/Avdelningen för vuxenutbildning    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry - Undervisningssektorns Fackorganisation rf    
Opetushallitus - Utbildningsstyrelsen    
Oulun kaupunki - Uleåborgs stad    
Oulun yliopisto – Uleåborgs universitet    
Oy Abilita Ab    
Oy Abilita Ab    
Paltamon kunta - Paldamo kommun    
Pelkosenniemen kunta - Pelkosenniemi kommun    
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä - Sannfinländarnas riksdagsgrupp    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto - Regionförvaltningsverket för Norra Finland    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Romaniasiain neuvottelukunta - Delegationen för romska ärenden    
Rovaniemen kaupunki - Rovaniemi stad    
Saamelaiskäräjät - Sametinget    
Sairaaloiden lastentarhanopettajat SAILA ry    
Sateenkaariperheet ry - Regnbågsfamiljer rf    
Savonlinnan kaupunki - Nyslotts stad    
Sininen eduskuntaryhmä - Blå riksdagsgruppen    
Snellman-Korkeakoulu    
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry - Sosial- och hälsovårdens fackorganisation Tehy rf    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården    
Sosiaali- ja terveysministeriö - Social- och hälsovårdsministeriet    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry - Fackorganisationen för högutbildad inom socialbranschen Talentia rf    
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä - Socialdemokratiska riksdagsgruppen    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry - SOSTE Finlands social och hälsa rf    
Steinerkasvatuksen liitto - Förbundet för steinerpedagogik rf    
Suomen ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry - Ledare för Yrkesutbildningen i Finland rf    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf    
Suomen Kuntaliitto ry - Finlands Kommunförbund rf    
Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry - Förbundet för Barnavård i Finland rf    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry - Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf    
Suomen Monikkoperheet ry    
Suomen UNICEF ry -Finlands Unicef rf    
Suomen Vanhempainliitto ry - Finlands Föräldraförbund rf    
Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT - Specialbarnträdgårdslärarna i Finland ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry - Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf    
Suomen Yrittäjät ry - Företagarna i Finland rf    
Svenska Finlands folkting    
Svenska riksdagsgruppen - Ruotsalainen eduskuntaryhmä    
Tampereen kaupunki - Tammerfors stad    
Tampereen yliopisto - Tammerfors universitet    
Tasa-arvoasian neuvottelukunta TANE - Delegationen för jämställhetsärenden    
Tasa-arvovaltuutettu - Jämställdhetsombudsmannen    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - Institutet för hälsa och välfärd    
Tieto Oyj    
Tietosuojavaltuutetun toimisto - Dataombudsmannens byrå    
Tilastokeskus - Statistikcentralen    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK - Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto - Åbo universitet    
Työ- ja elinkeinoministeriö - Arbets- och näringsministeriet    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE -Riksomfattande handikapprådet VANE    
Valtiovarainministeriö - Finansministeriet    
Vammaisfoorumi ry - Handikappforum rf    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä - Vänsterförbundets riksdagsgrupp    
WhileOnTheMove Oy    
Vihreä eduskuntaryhmä - Gröna riksdagsgruppen    
Visma InCommunity Oy    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu - Diskrimineringsombudsmannen    
Åbo Akademi    
Asiasanat

varhaiskasvatus

småbarnspedagogik

päiväkodit

perhepäivähoito

daghem

familjedagvård

avoin varhaiskasvatustoiminta

öppen småbarnspedagogik