Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Suomen ja Viron välisestä väestön rekisteröintiä koskevasta valtiosopimuksesta

Lausuntopyyntö Suomen ja Viron välisestä väestön rekisteröintiä koskevasta valtiosopimuksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10391/2019

Vastausaika on päättynyt: 28.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Tausta
Suomi ja Viro neuvottelevat maiden välisestä valtiosopimuksesta, jolla edistettäisiin väestön rekisteröintiä ja tiedonvaihtoa maiden välisissä muutoissa. Sopimus kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalalle ja ministeriö on tehnyt neuvottelualoitteen keväällä 2016. Sopimusneuvotteluilla on yhteys Suomen ja Viron hallitusten 7.5.2018 juhlakokouksessaan sopimiin julkilausumiin. Neuvottelujen tuloksena on syntynyt kahden erillisen sopimuksen käsittävä kokonaisuus, joista toinen sopimus on valtiosopimus ja toinen virastojen välinen hallintosopimus. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä solmittavan väestön rekisteröintiä koskevan valtiosopimuksen luonnoksesta. Valtiosopimukseen olennaisesti liittyvä virastotasoinen hallintosopimus on yhtä aikaa lausuntokierroksella. Lausuntoja pyytää hallintosopimuksen allekirjoittava Digi- ja väestötietovirasto. Valtiosopimuksen säädellessä erityisesti väestön rekisteröintiä sopimusvaltioissa, hallintosopimus kohdentuu jatkuvaan väestötiedon vaihtoon sopimusvaltioiden välillä. Lausunnonantajan on hyvä tutustua molempiin sopimuksiin, materiaalit lausuntopalvelussa. Valtiosopimuksen osalta lausuntoja pyydetään erityisesti sopimuksen allekirjoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta, sopimuksen eduskunnan myötävaikutusta edellyttävistä määräyksistä sekä sopimuksen edellyttämistä toimenpiteistä hallinnonaloilla. Valtiosopimuksen luonnokseen liittyen on ollut lausuntokierros jo 8.10.2018 (dl 6.11.2018), materiaalit lausuntopalvelussa. Tällöin lausuntoja jätettiin yhteensä 19 ja ne on pyritty huomioimaan jatkoneuvotteluissa. Sopimuksen teksti on jatkoneuvotteluissa jonkin verran muuttunut, joten valtiovarainministeriö pyytää luonnoksesta uudelleen lausuntoja. Mikäli lausunnonantaja katsoo, että aiempi lausunto on otettu asianmukaisesti huomioon eikä uutta lausuttavaa ole, lausunnoksi riittää toteamus tästä.
Tavoitteet
Neuvoteltavan sopimuksen tarkoituksena on tukea väestön liikkuvuutta Suomen ja Viron välillä sekä helpottaa väestön rekisteröintiä sopimusvaltioissa. Tarkoituksena on, että henkilöllä voisi olla rekisteröity vakituinen asuinpaikka ainoastaan yhdessä sopimusvaltiossa kerrallaan ja että muuton yhteydessä asuinpaikasta päätettäisiin samalla kertaa molempien valtioiden väestötietojärjestelmien osalta.

Toisaalta sopimuksella pyrittäisiin varmistamaan, että henkilö ei maiden välillä muuttaessaan jäisi vaille vakinaista asuinpaikkaa. Sopimuksella edistettäisiin myös väestötietojen vaihtoa maiden väestötietojärjestelmien välillä. Henkilön, joka muuttaa maiden välillä, ei tarvitsisi esittää erillisiä todistuksia sellaisista tiedoista, jotka viranomaiset vaihtavat sopimuksen nojalla. Ilmoitusmenettelyssä rekisteriviranomaisten välillä käytettäisiin sähköisiä menetelmiä.

Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa syksyllä 2020.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä solmittavan väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen luonnoksesta. Myös muut kuin alla Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja 28.8.2020 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä solmittavan väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen luonnoksesta. Myös muut kuin alla Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. 

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi valtiovarainministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Tanja Stormbom, 029 553 0136, tanja.stormbom(at)vm.fi.
Jakelu:
Ammattiliitto Pro    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Eläketurvakeskus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kansaneläkelaitos    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Statens Ämbetsverk på Åland    
Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen Viro-yhdistysten liitto (SYVL)    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tuglas-seura ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

valtiosopimus