Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Työntekijästä johtuvat irtisanomisperusteet työnantajan työllistäessä alle 20 työntekijää

Työntekijästä johtuvat irtisanomisperusteet työnantajan työllistäessä alle 20 työntekijää

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/1399/03.01.01/2018

Vastausaika on päättynyt: 16.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta esityksestä työntekijästä johtuviksi irtisanomisperusteiksi työnantajan työllistäessä alle 20 työntekijää.
 
Esitys perustuu hallituksen huhtikuussa 2018 kehysriihessä tekemään päätökseen muuttaa työsopimuslain irtisanomisperusteita koskevaa sääntelyä. Toimeksiannon mukaan kevennetään yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Hallituksen mukaan muutoksen tavoitteena on alentaa työllistämisen kynnystä.
 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia. Työsopimuslain 7 luvun 2 §:n 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi säännös irtisanomiskynnyksestä, jota sovellettaisiin työnantajan työllistäessä alle 20 työntekijää. Irtisanomisperusteena pidettäisiin myös momentin 1 virkkeessä säädettyä vähäisempää työvelvoitteen laiminlyöntiä tai rikkomista taikka epäasiallista käyttäytymistä silloin, kun se horjuttaa työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta tai vaikeuttaa työnantajan ja työyhteisön toimintaa. Lisäksi edellytettäisiin, että työsuhteen jatkamista ei voitaisi pitää työnantajan kannalta kohtuullisena. Työnantajan olisi tällöinkin noudatettava, mitä pykälän 2-3 momentissa säädetään kielletyistä irtisanomisperusteista ja velvollisuudesta ennen irtisanomista varoittaa työntekijää. Sen sijaan pykälän 4 momentin muun työn tarjoamisvelvollisuutta koskevaa säännöstä ei sovellettaisi työnantajan työllistäessä alle 20 työntekijää.

Tarkoituksena on, että muutos ei vaikuta irtisanomiskynnyksen korkeuteen henkilöstömäärältään isommissa yrityksissä. Tältä osin sääntely jäisi siten ennalleen.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään torstaina 16.8.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnön otsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
hallitusneuvos Tarja Kröger ja vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tem.fi
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunnallinen työmarkkinalaitos    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtion työmarkkinalaitos    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

työsopimuslain muuttaminen