Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Nord Stream 2 – maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuden luoteisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista

Lausuntopyyntö Nord Stream 2 – maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuden luoteisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1188/2018

Vastausaika on päättynyt: 14.12.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Tanskan viranomaiset ovat esittäneet ympäristöministeriölle pyynnön palautteen antamisesta Nord Stream 2 – maakaasuputkihankkeen Tanskan putkiosuuden luoteisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista vaikutuksista.
 
Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus SopS 67/1997), jonka perusteella Suomen yleisöllä ja viranomaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja lausuntoja hankkeen rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista niiltä osin, kun ne ulottuvat Suomeen. Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena
viranomaisena Suomessa.
 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja koko Venäjältä Saksaan ulottuvaa hanketta ja sen rajat ylittäviä vaikutuksia koskeva arviointiraportti (ns. Espoon raportti) olivat nähtävillä 7.4.-5.6.2017 Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta. Uudenmaan ELY-keskus välitti annetut lausunnot ja mielipiteet ympäristöministeriölle, joka antoi 30.6.2017 hankkeen rajat ylittäviä vaikutuksia koskevan Suomen vastauksen Saksalle, Ruotsille ja Venäjälle. Hankkeen läpikulkumaista Tanska ei kuitenkaan vielä tuolloin ollut esittänyt Suomella asiassa pyyntöä palautteen antamisesta. Tanska esitti 20.6.2017 päivätyllä kirjeellä pyynnön palautteen antamisesta hankkeen Tanskan osuuden Suomeen kohdistuvista vaikutuksista. Ympäristöministeriö tarjosi Suomen yleisölle ja viranomaisille 11.7.-11.9.2017 mahdollisuuden mielipiteiden ja lausuntojen antamiseen tai aiemman 7.4.-5.6.2017 järjestetyssä kuulemisessa annetun lausunnon täydentämiseen hankkeen Tanskan putkiosuuden Suomeen kohdistuvista vaikutuksista. Ympäristöministeriölle ei toimitettu mielipiteitä tai lausuntoja asiassa. Ympäristöministeriö otti aiemmassa 7.4.-5.6.2017 järjestetyssä kuulemisessa saadut hankkeen rajat ylittäviä vaikutuksia koskevat näkemykset huomioon Tanskalle 20.9.2017 annetussa vastauksessa. 
 
Aiemmin järjestetyissä kuulemisissa Tanskan putkiosuuden osalta kuulemisaineostoon sisältynyt reittivaihtoehto kulki Bornholmin koillispuolelta. Nyt kuultavana olevassa aineistossa putken reitti kulkisi Bornholmin luoteispuolelta.
 
Ympäristöministeriö pyytää viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä lausuntoja ja mielipiteitä hankkeen Tanskan osuuden luoteisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista.
  
Ympäristöministeriö ottaa aiemmassa 7.4.-5.6.2017 järjestetyssä kuulemisessa saadut hankkeen rajat ylittäviä vaikutuksia koskevat näkemykset huomioon Tanskalle annettavassa vastauksessa.
Tavoitteet
Tarjotaan Suomen yleisölle ja viranomaisille  mahdollisuus esittää mielipiteitä ja lausuntoja hankkeen rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista niiltä osin, kun ne ulottuvat Suomeen.
Linkit

https://ens.dk/ansvarsomraader/olie-gas/offentliggoerelser-om-olie-gas/vvm-redegoerelsen-NS2-NV - Tanskan lupaviranomaisen sivu, josta löytyy kuulemisaineoston (ks. liitteet alla) taustamateriaali (mm. hankkeen lupa- ja YVA-asiakirjat kokonaisuudessaan). - Den danska tillståndsmyndighetens webbplats, där det finns bakgrundsmaterial (bl.a. projektets tillstånds- och MKB-handlingar i sin helhet) till samrådsmaterialet (se bilagorna nedan).

http://www.ym.fi/fi-FI/Kansainvalinen_yhteistyo/Ymparistovaikutusten_arviointi/Nord_Stream_2_maakaasuputkilinja_Itamere(4669) - Ympäristöministeriö: Nord Stream 2 -maakaasuputkilinja Itämeren poikki

http://www.ym.fi/sv-FI/Internationellt_samarbete/Bedomning_av_miljokonsekvenser/Naturgasledningen_Nord_Stream_2_i_Osters%289060%29 - Miljöministeriet: Naturgasledningen Nord Stream 2 i Östersjön

Liitteet:

Nordstream2 consultationsletter_9okt2018.pdf - Tanskan ympäristöviranomaisen kirje 9.10.2018 - Danmarks miljömyndigheters brev 9.10.2018

NTS_FI.pdf - Yhteenveto, ympäristövaikutusten arviointi, Tanska, luoteisreitti

Transboundary impacts_FI.pdf - Rajat ylittävät vaikutukset, ympäristövaikutusten arviointi, Tanska, luoteisreitti

Permit Application Summary_FI.pdf - Rakennuslupahakemuksen tiivistelmä, Tanska, luoteinen reitti

Draft_permit_NS2_NV_FI.pdf - Luonnos luvaksi

NTS_SW.pdf - Sammanfattning, miljökonsekvensbeskrivning, Danmark, nordvästra sträckningen

Transboundary impacts_SW.pdf - Gränsöverskridande påverkan, miljökonsekvensbeskrivning, Danmark, nordvästra sträckningen

Permit Application Summary_SW.pdf - Ansökan om bygglov, sammanfattning, Danmark, nordvästra sträckning

Draft_permit_NS2_NV_SW.pdf - Utkast av ett tillstånd

Aikataulu
Mielipiteet  ja lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään perjantaina
14.12.2018
vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Mielipidettä ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Vastausohjeet vastaanottajille
Mielipiteen antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet >
Käyttöohjeet.
 
Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut mielipiteet ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Jos ette voi antaa mielipidettänne lausuntopalvelu.fi:ssä, mielipide voidaan toimittaa myös
sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.
 
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa
mainitut tahot voivat jättää mielipiteen.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, puh. 0295 250 284, etunimi.sukunimi@ym.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat    
Föglö kommun    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Ilmatieteen laitos    
Inkoon kunta    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kemiönsaaren kunta    
Kirkkonummen kunta    
Kotkan kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Kökar kommun    
Lemland kommun    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto, väyläosasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Loviisan kaupunki    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mariehamns stad    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Naantalin kaupunki    
Natur och Miljö    
Paraisten kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Puolustusministeriö    
Pyhtään kunta    
Pääesikunta    
Pääesikunta    
Raaseporin kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Salon kaupunki    
Sauvon kunta    
Sipoon kunta    
Siuntion kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen merimuseo    
Suomen ympäristökeskus    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tvärminnen eläintieteellinen asema    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Virolahden kunta    
WWF Suomi    
Asiasanat

Espoon sopimus

ympäristövaikutusten arviointi

Esbokonventionen

miljökonsekvensbeskrivning