Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Etäkokoukset ja etäosallistuminen osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa

Etäkokoukset ja etäosallistuminen osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12884/2021

Vastausaika on päättynyt: 23.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne Etäkokoukset ja etäosallistuminen osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa –työryhmän mietinnöstä.
Tausta
Tietoliikenneyhteyksien ja kokouspalveluiden kehitys sekä yhteisöjen ja niiden osakkaiden ja jäsenten valmiudet ja osaaminen näiden palveluiden käyttämiseen kehittyvät niin, että etäosallistuminen ja kokouksen järjestäminen pelkästään kokouksen aikana verkossa tarjoavat jo nyt usein käyttökelpoisen vaihtoehdon perinteiselle kokoukselle yhteisön päätöksenteon järjestämiseksi ja osakkaiden ja jäsenten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi. Toisaalta voimakkaasta kehityksestä huolimatta kaikilla yhteisöillä ja niiden osakkailla tai jäsenillä ei ole vielä valmiuksia tällaisen päätöksenteon järjestämiseen tai siihen osallistumiseen.

Työryhmä selvitti laajasti etäkokousten sallimisen ja etäosallistumisen helpottamisen tarpeita yhtiökokouksiin ja osuuskunnan kokouksiin liittyen.

Työryhmä ehdottaa kokonaan etänä, ilman kokouspaikkaa, pidettävien yhtiökokousten ja osuuskunnan kokousten sallimista. Edellytyksenä on, että kaikilla etäkokoukseen osallistuvilla osakkeenomistajilla tai jäsenillä on täysimääräiset osallistumisoikeudet ja että tällainen kokous on sallittu yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä.

Lisäksi ehdotetaan hybridikokouksia koskevien vaatimusten selventämistä siten, että kokouspaikalla ja sen ulkopuolelta osallistuvilla osakkailla tai jäsenillä on hybridikokouksessa täysimääräiset osallistumisoikeudet. Hallitus voisi päättää hybridikokouksesta ja siitä voisi myös määrätä yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä (muutos enemmistöpäätöksellä). Lisäksi mietinnössä esitellään kaksi täydentävää sääntelyvaihtoehtoa hybridikokousten yleistymisen nopeuttamiseksi pörssi- ja First North –yhtiöissä. Vähintään 30 osakehuoneiston asunto-osakeyhtiössä kolmen osakkaan vaatimuksesta pitäisi järjestää hybridiyhtiökokous. Lisäksi ehdotetaan täydentävien etäosallistumiskeinojen selventämistä (mm. ennakkoäänestyksen käytön helpottaminen).
Tavoitteet
Lausuntopalaute otetaan huomioon lainvalmistelutoimeksiannosta päätettäessä.
Linkit

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM030:00/2021 - Hankesivu

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM030:00/2021 - Statsrådets projektportal

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-943-8 - Työryhmän mietintö / Arbetsgruppens betänkande (på finska)

Liitteet:

Työryhmän mietintö 2021 37 Etäkokoukset.pdf - Työryhmän mietintö / Arbetsgruppens betänkande (på finska)

Aikataulu
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 23.1.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antaa lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, jyrki.jauhiainen(at)gov.fi, puh. +358(0)2951 50074.
Jakelu:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu    
Akava ry    
Arvopaperimarkkinayhdistys ry    
Business Finland Oy    
Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Ylänen Hannu    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto - Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, oikeusturvayksikkö - Nevanperä Satu    
Euroclear Finland Oy    
Euroclear Finland Oy - Isosomppi Pekka    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry - Wennberg Satu    
Finanssivalvonta    
Finnish Business Angels Network ry    
Finnish Business Angels Network ry - Gaily Amel    
Hanken School of Economics    
Helsingin ulosottovirasto    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto/Apulaisprof. Heikki Marjosola    
Helsingin yliopisto/Prof. Jukka Tapio Mähönen    
Helsingin yliopisto/Prof. Seppo Villa    
Helsingin yliopisto/Prof. Timo Kaisanlahti    
Inderes Oyj    
Inno Digital Development Oy    
Innovatics    
Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry - Rantanen Olli    
Isännöintiliitto    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari ry    
Keskusrikospoliisi    
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA Ry    
Kirjanpitolautakunta    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein hallinto-oikeus - Waris Emil    
Korkein oikeus    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Listayhtiöiden neuvottelukunta    
Luottomiehet - Kreditmännen ry    
Nasdaq Helsinki Oy - Manninen Risto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö - Lehikoinen Anita    
Opetus- ja kulttuuriministeriö - Nurmi Eerikki    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perheyritysten liitto ry    
PricewaterhouseCoopers Oy - Reinikainen Mikko    
Pääomasijoittajat (FVCA) ry    
Pörssisäätiö - Lounasmeri Sari    
RAKLI ry    
Rakli ry - Elston-Hämäläinen Eva    
SAK ry - Koskinen Timo    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö - Jokinen Juha    
STTK ry. - Koskela Antti    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Asianajajaliitto - Toivonen Milla    
Suomen IR-yhdistys ry    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry - Lakiyksikkö - Lebedeff Pirkka-Petri    
Suomen Kuntaliitto ry - Myllymäki Juha    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Osakesäästäjät ry    
Suomen Pankki    
Suomen Sijoitusanalyytikot ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Uusyrityskeskukset ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry - Rasinaho Vesa    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry - Rytkönen Atte    
Säätiöt ja rahastot ry    
Tampereen yliopisto, johtamisen ja talouden tiedekunta    
Tampereen yliopisto/Prof. Veikko Vahtera    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Turun yliopisto/Prof. Matti Sillanpää    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työeläkevakuuttajat TELA ry - Sved Pirjo    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan yliopisto, kauppatieteiden tiedekunta    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)    
Valtioneuvoston kanslia (omistusohjausosasto)    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Verohallinto - Aaltonen Kari    
Verohallinto/Harmaan talouden selvitysyksikkö    
WWF Suomi - Ojanen Raija    
Yritysvastuuoikeuden yhdistys ry    
Asiasanat

asunto-osakeyhtiö

osakkeenomistaja

osakeyhtiö

yhtiökokous

etäosallistuminen

osuuskunta

osuuskunnan kokous

edustajiston kokous

hybridikokous

etäkokoukset

ennakkoäänestys

jäsen

andelslag

aktiebolag

bostadsaktiebolag

bolagsstämmor

andelsstämma

representantskapsmöte

deltagande på distans

distansmöten

förhandsröstning

aktieägare

medlem