Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 3/61/2010

Vastausaika on päättynyt: 21.11.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Eduskunta hyväksyi täysistuntonsa toisessa käsittelyssä 24.10.2017 yhdistelmärangaistusta koskevan lainsäädännön sellaisena kuin se on lakivaliokunnan mietinnössä LaVM 9/2017 vp. Mietintö perustuu hallituksen esitykseen HE 268/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. Lakiin sisältyy asetuksenantovaltuus. Oikeusministeriö on valmistellut oheisen luonnoksen yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annettavaksi valtioneuvoston asetukseksi.

Tausta

Yhdistelmärangaistuksessa on kysymys uudenlaisesta rangaistuksesta, joka koostuu ehdottomasta vankeudesta ja sen jälkeisestä valvonta-ajasta. Yhdistelmärangaistus voidaan tuomita vakavan rikoksen uusijalle, jota on pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle. Yhdistelmärangaistus korvaa vankeusrangaistuksen, joka suoritetaan kokonaisuudessaan vankilassa. Yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetussa laissa säädetään yhdistelmärangaistuksen valvonta-ajasta. Yhdistelmärangaistuksen vankeusajan täytäntöönpanoon sovellettaisiin vankeuslain säännöksiä.

 

Yhdistelmärangaistuksen toinen osa on vuoden mittainen valvonta-aika, joka ei edellytä tuomitun suostumusta.

Valvonta-ajan sisältö määritellään muun muassa vangin yksilöllisen riskiarvion perusteella. Keskeisimmät lakisääteiset velvollisuudet ovat asunnossa pysyminen, päihteettömyys valvonta-ajan täytäntöönpanoon liittyvissä tilaisuuksissa, toimintaan osallistuminen ja valvontaan sitoutuminen.

Velvollisuuksien törkeästä rikkomisesta voidaan tuomita jäljellä oleva valvonta-aika voidaan muuntaa suoritettavaksi ehdottomana vankeutena.

Tavoitteet
Yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 38 §:ään sisältyy asetuksenantovaltuus. Tämän valtuutuksen nojalla ehdotetaan säädettäväksi tarkemmin valtioneuvoston asetuksella valvottavan epäillyn päihtymystilan toteamisesta ja kirjaamisesta, turvatarkastuksen kirjaamisesta, turvatarkastuksesta ja poliisille luovutettavien esineiden ja aineiden kirjaamisesta, velvollisuuksien rikkomisen selvittämisestä ja kirjaamisesta, voimankäyttövälineistä, yhdistelmärangaistuksen valvonta-aikaan liittyvien asiakirjojen laatimisesta ja käsittelystä, vapauttamisen ajankohdan määräytymisestä ja valvottavalle aiheutuneiden matkakustannusten korvaamisesta.

Ehdotetun asetuksen tavoitteena on täsmentää lain säännöksiä edellä mainituissa asiakokonaisuuksissa ja siten mahdollistaa valvonta-ajan asianmukainen täytäntöönpano.
Länkar:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/LaVM_9+2017.pdf - Lakivaliokunnan mietintö sisältää yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain siinä muodossa kuin eduskunta sen hyväksyi.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_268+2016.pdf - Hallituksen esitys sisältää yhdistelmärangaistuksen valvonta-ajan tarkemmat perustelut.

Bilagor:

VNA_24102017.docx - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta

MUISTIO_24102017.docx - Luonnos asetuksen esittelymuistioksi

SRF_24102017.docx - Utkast till statsrådets förordning om verkställighet av kombinationsstraff

Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 21.11.2017.

 

Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta.

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikköä pyydetään kokoamaan lausuntoonsa organisaationsa turvallisuuden, sähköisen valvonnan, kirjaamisen ja tallentamisen, päihtymystilan toteamisen ja oikeudellisen asiantuntemuksen havainnot.
 
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
 Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta
 Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
 Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Beredare

Lisätietoja asiasta antavat hallitusneuvos Paulina Tallroth, 02951 50146, paulina.tallroth@om.fi ja erikoissuunnittelija Tuuli Herlin, 02951 50602, tuuli.herlin@om.fi.

 

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jakelu:
Etelä-Suomen rikosseuraamusalue    
Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue    
Länsi-Suomen rikosseuraamusalue    
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö    
Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikkö    
Rikosseuraamuslaitoksen valtakunnallinen keskusvalvomo    
Ämnesord

seuraamukset, valvonta, sähköinen valvonta