Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttamisesta/Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arkivlagen och lagen om Riksarkivet

Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttamisesta/Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arkivlagen och lagen om Riksarkivet

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23654/2021

Vastausaika on päättynyt: 16.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti lainvalmisteluhankkeen hallituksen esitykseksi eduskunnalle arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttamisesta 30. päivänä elokuuta 2021 (VN/23654/2021).

FÖRORD
Författningsberedningsprojektet gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arkivlagen och lagen om Riksarkivet.
tillsattes av undervisnings- och kulturministeriet den 30. august 2022 (VN/23654/2021).
Tausta
Julkisen sektorin muuttunut toimintaympäristö, digitalisaation eteneminen ja arkistoinnin näkökulmasta keskeiset lainsäädäntöuudistukset ovat johtaneet siihen, että kokonaiskuva julkisen sektorin arkistoinnista ja tiedon elinkaaresta on sirpaleinen.  Arkistolainsäädäntö, arkistolaki (831/1994) ja laki Kansallisarkistosta (1145/2016) on monelta osin vanhentunutta.

BAKGRUND
Den förändrade verksamhetsmiljön inom den offentliga sektorn, digitaliseringens framskridande och lagstiftningsreformer som är viktiga med tanke på arkiveringen har lett till att helhetsbilden av arkiveringen inom den offentliga sektorn och av informationens livscykel är splittrad.  Arkivlagstiftningen, arkivlagen (831/1994) och lagen om Riksarkivet (1145/2016), är till många delar föråldrade.

 
Tavoitteet
Arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain uudistamisen keskeisimmät tavoitteet liittyvät lainsäädännön päivitystarpeisiin tiedonhallinnan, tietosuojan, asiakirjajulkisuuden sekä perustuslain näkökulmista. Lainsäädännöllä ohjausvaikutusta pyritään parantamaan terminologian selkeyttämisellä, tiedon kokonaisvaltaisella elinkaariajattelulla, Kansallisarkiston toimivallan määrittämisellä sekä edistämällä Kansallisarkiston sähköisen arkistoinnin palveluiden käytettävyyttä koko julkishallinnossa. Lainsäädäntöuudistuksella tuetaan arkistoinnin perimmäistä tarkoitusta eli asiakirjallisen kulttuuriperinnön turvallinen säilyttämistä sekä arkistoitujen asiakirjojen saatavuuden edistämistä.

MÅLSÄTTNING
De viktigaste målen med reformen av arkivlagen och lagen om Riksarkivet hänför sig till behovet att uppdatera lagstiftningen med tanke på informationshanteringen, dataskyddet, handlingars offentlighet och grundlagen. Genom lagstiftningen strävar man efter att förbättra styrningseffekten genom att göra terminologin tydligare, genom ett övergripande livscykeltänkande för informationen, genom att fastställa Riksarkivets behörighet och genom att främja användningen av Riksarkivets tjänster för elektronisk arkivering inom hela den offentliga förvaltningen. Genom lagstiftningsreformen stöds arkiveringens grundläggande syfte, dvs. att bevara kulturarvet i handlingsform på ett säkert sätt och att främja tillgången till arkiverade handlingar.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto tulee toimittaa viimeistään 16.5.2022.

DEADLINE
Vi ber er lämna in ert utlåtande senast den 16. maj 2022.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme toimittamaan lausunnon laúsuntopalvelu.fí:n kautta.
Lausunnon voi myös toimittaa OKM:n kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.okm@gov.fi
Lausunnossa pyydetään käyttämään viitettä VN/23654/2021.
Lausunto pyydetään antamaan seuraavaan otsikointia noudattaen:

1 Asian tausta ja valmistelu
2 Nykytila ja nykytilan arviointi
3 Tavoitteet
4 Ehdotukset ja niiden vaikutukset
5 Muut toteuttamisvaihtoehdot ja kansainvälinen vertailu
6 Yksityiskohtaiset perustelut
7 Lakiehdotukset
8 Muut huomiot

ANVISNINGAR
Vi ber er lämna utlåtandet senast den 16 maj 2022.
Utlåtandet kan också sändas till UKM:s registratorskontor på adressen kirjaamo.okm@gov.fi
Vi ber er använda referensen VN/23654/2021 i utlåtandet.
Utlåtandet ska i första hand lämnas genom att använda följande rubriker:
1 Bakgrund och beredning
2 Nuläge och bedömning av nuläget
3 Målsättning
4 Förslagen och deras konsekvenser
5 Alternativa handlingsvägar och lagstiftning och andra handlingsmodeller i utlandet
6 Special motivering
7 Lagförslag
8 Andra kommentar

 
Valmistelijat

hallitusneuvos Katariina Simonen, +358 295 330 273, katariina.simonen@gov.fi
opetusneuvos Anne Luoto-Halvari, +358 295 300 200, anne.luoto-halvari@gov.fi

regeringsådet Katariina Simonen, + 358 295 330 273, katariina.simonen@gov.fi
undervisningsrådet Anne Luoto-Halvari, +358 295 300 200, anne.luoto-halvari@gov.fi
 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Akaan kaupunki    
Akava ry    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio (    
Ammattiliitto Pro    
Arcada    
Arene    
Arto Alajoutsijärvi    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Business Finland    
Celia    
Centria    
CSC    
DIAK    
DigiFinland Oy    
DVV    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry    
Eläketurvakeskus    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä    
Espoon hiippakunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymä    
Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eteva kuntayhtymä    
Etla    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Evijärven kunta    
Ficom    
Finanssialan keskusliitto    
Finavia    
Fingrid    
Finn-ARMA-verkosto    
Forssan kaupunki    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY)    
FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto    
Gasgrid    
Gasum    
Geologian tutkimuskeskus    
Haaga-Helia    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
HAMK    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Hanken    
Hansel Oy    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin hiippakunta    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, HUS keskuskirjaamo    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä    
Helsingin seurakunta    
Helsingin yliopisto    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Hollolan-Lahden Vesilaitos kuntayhtymä    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
Huittisten kaupunki    
HUMAK    
Humppilan kunta    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään ja Porvoon sairaalan kirjaamo    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen Maakuntaliitto, kuntayhtymä    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilmatieteen laitos    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Insinööriliitto IL ry    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Lapin kuntayhtymä    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä    
Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB)    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Careeria    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
JAMK    
Janakkalan kunta    
Jarmo Luoma-aho    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Johanna Mieto    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen Musiikkiopiston kuntayhtymä    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi    
Kainuun liitto    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kainuun TE-toimisto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
KAMK    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Kansalliskirjasto    
Kansan Arkisto    
Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Karelia    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Keiteleen kunta    
KELA    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Pohjanmaan liitto - Förbundet för Mellersta Österbotten kuntayhtymä    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä    
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä    
Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Keskustan ja Maaseudun arkisto    
Keuruun kaupunki    
KEVA    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Korpelan Voima kuntayhtymä    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotimaisten kielten keskus Kotus    
Kotkan kaupunki    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
Kristina Linnovaara    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajariitalautakunta    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntaliitto    
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen    
Kuopion hiippakunta    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård    
Kuurojen liitto    
Kuusamon kaupunki    
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä    
Kvarnen samkommun    
Kymenlaakson Liitto    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä    
Kynnys ry    
Kyyjärven kunta    
Kårkulla samkommun    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
LAB    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lainsäädännön arviointineuvosto, sihteeristö    
Lainsäädännön arviointineuvosto, sihteeristö    
Lainsäädännön arviointineuvosto, sihteeristö    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin amk    
Lapin ELY-keskus    
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä    
Lapin liitto    
Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lapin TE-toimisto    
Lapin yliopisto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lapuan hiippakunta    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Laurea    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Lena Karhu    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto Väylä    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Lohjan sairaalan kirjaamo    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Lumijoen kunta    
Luonnonvarakeskus    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maahanmuuttovirasto    
Maakuntien tilakeskus Oy    
Maanmittauslaitos    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marita Jalkanen    
Markkinaoikeus    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä    
Metropolia    
Metsähallitus    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin hiippakunta    
Mikkelin kaupunki    
MPKK    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä    
Museovirasto    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
NORDI    
Nousiaisten kunta    
Novia    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Näkövammaisten liitto ry    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
OAMK    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Optima samkommun    
Orimattilan kaupunki    
Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Ossi Viita    
Oulaisten kaupunki    
Oulun hiippakunta    
Oulun kaupunki    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSAO)    
Oulun yliopisto    
Oulunkaaren kuntayhtymä    
Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä    
Outi Hupaniittu    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paimion-Sauvon Kansanterveys kuntayhtymä    
Palkansaajien tutkimuskeskus    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pekka Lähteenkorva    
Pelastusopisto    
Pelkosenniemen-Savukosken Kansanterveystyön kuntayhtymä    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Perusturvakuntayhtymä Akseli    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Petri Tanskanen    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, Sonet Botnia    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Lapin Alueyhteistyön kuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon Liitto-Maakuntayhtymä    
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon hiippakunta (ruotsinkielinen)    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Professoriliitto    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen kunta    
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen Koulutuskuntayhtymä koulutuskeskus Brahe    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Raaseporin sairaalan kirjaamo    
Rahoitusvakausvirasto    
Raision kaupunki    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen Seudun Terveyskeskuksen kuntayhtymä    
Rikosseuraamuslaitos    
Riku Keski-Rauska    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen hovioikeus    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Ruokolahden kunta    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Finlandssvenska Kompetenscentret    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SAMK    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Satakunnan TE-toimisto    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Savonia    
Savonia-Ammattikorkeakoulun kuntayhtymä    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
SEAMK    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Senaatti-konserni    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon Terveydenhuollon kuntayhtymä    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sivistystyönantajat ry    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessa ja Satakunnassa, Pikassos    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso    
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta    
Sotkamon kunta    
SPR    
Statens ämbetsverk på Åland    
Sulkavan kunta    
Suojelupoliisi    
Suomalainen Tiedeakatemia    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Elinkeinoelämän keskusarkisto    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit SKTI    
Suomen metsäkeskus    
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry    
Suomen Ortodoksinen kirkko    
Suomen Pankki    
Suomen Tiedeakatemiat    
Suomen Tiedeseura    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Svenska centralarkivet    
Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland STV    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
SYL    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Säteilyturvakeskus STUK    
Säätiöt ry    
Taideyliopisto    
Taike    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
TAMK    
Tammelan kunta    
Tampereen hiippakunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä    
Tampereen yliopisto    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknillisten Tieteiden Akatemia TTA    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
TIEDONHALLINTALAUTAKUNTA    
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta TJNK    
Tieteellisten seurain valtuuskunta TSV    
Tieteentekijöiden liitto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toimihenkilöarkisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Tuomo Sohlman    
Turun amk    
Turun arkkihiippakunta    
Turun hovioikeus    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiö    
Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK    
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Työterveyslaitos    
Työttömyysvakuutusrahasto    
Työtuomioistuin    
Työväen arkisto    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti FIIA    
Ulosottolaitos    
Ulvilan kaupunki    
Urheilumuseo    
Urho Kekkosen arkisto    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto - Nylands förbund    
Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä    
Uudenmaan TE-toimisto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaalijalan kuntayhtymä    
Vaasan hovioikeus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan yliopisto    
Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymä - Vasaregionens Arenor Samkommun    
Vakuutusoikeus    
Valkeakosken kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtimon kunta    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talouden tarkastusvirasto    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valtori    
VAMK    
Vammaisfoorumi    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varastokirjasto    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymä    
Varsinais-Suomen Lastensuojelukuntayhtymä    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä    
Vehmaan kunta    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vieskan liikelaitoskuntayhtymä    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Virve Tuotteet ja Palvelut Oy    
VR group    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
XAMK    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yksityiset keskusarkistot    
Yksityisten keskusarkistojen kotisivut    
Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry    
Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Åbo Akademi    
Ålands arbetskrafts- och studieservicemyndighet    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Äänekosken kaupunki    
Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto kuntayhtymä    
Asiasanat

arkistointi

tiedonhallinta, asianhallinta, digitaalinen

Kansallisarkisto

Arkivering

Riksarkivet

informationshantering