Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos: Hallituksen esitys eduskunnalle vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Luonnos: Hallituksen esitys eduskunnalle vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5473/2020

Vastausaika on päättynyt: 11.5.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavan vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia (1299/2004, jäljempänä vesien- ja merenhoitolaki). Lailla täydennettäisiin EU:n meriympäristöpolitiikan puitteista annetun direktiivin (2008/56/EY, jäljempänä meristrategiadirektiivi) saattamista osaksi Suomen lainsäädäntöä. Ehdotuksen mukaan lain sanamuotoja täydennettäisiin ja täsmennettäisiin merivesien tilan arvioinnin, ympäristön hyvän tilan määrittämisen, ympäristötavoitteiden ja meren tilaa koskevien seurantaohjelmien osalta.

Meristrategiadirektiivillä luodaan puitteet toimenpiteille, jotka ovat tarpeen meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Meristrategiadirektiivi on pantu Suomessa täytäntöön lailla vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Täytäntöönpanosäännökset tulivat voimaan 1.4.2011.

Osa vesien- ja merenhoitolain säännöksistä jätettiin alun alkaen yleisluonteisemmiksi kuin direktiivi, koska alkuperäissäännöksen sisällön toistamista kansallisessa säännöksessä ei pidetty tarkoituksenmukaisena. Euroopan komission vuonna 2015 Suomelle osoittaman tiedustelun sekä vuonna 2019 osoittaman virallisen huomautuksen johdosta lakia on nyt kuitenkin tarpeen täsmentää. Ehdotetut muutokset perustuvat komission esittämiin huomioihin ja Suomen harkintavalta muutosten sisällön suhteen on rajallinen.

Huomionarvoista on, että Suomen kansallisessa merenhoitotyössä on nojattu kansallisen lainsäädännön ohella meristrategiadirektiiviin sekä sen alla laadittuihin suositus- ja muihin asiakirjoihin. Euroopan komission havaitsemien lainsäädäntöteknisten puutteiden ei näin ollen katsota johtaneen direktiivin puutteelliseen toimeenpanoon käytännön merenhoitotyössä.
Linkit

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041299 - Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (www.Finlex.fi)

Liitteet:

HE_luonnos_2.4.2020.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi, 2.4.2020

Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esitysluonnoksesta 11.5.2020 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta: Ohjeet; Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisesti. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Sara Viljanen, puh. +358 2952 503 315, sara.viljanen@ym.fi.
Jakelu:
BirdLife Suomi ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus LUKE    
Luonto-Liitto ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Asiasanat

Merenhoito, merentila, meriympäristö, Itämeri

mertensuojelu