Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Uutta Bryssel IIa –asetusta täydentävä kansallinen sääntely

Uutta Bryssel IIa –asetusta täydentävä kansallinen sääntely

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13480/2020

Vastausaika on päättynyt: 15.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Neuvoston asetus (EU) 2019/1111 tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta eli ns. uusi Bryssel IIa –asetus annettiin 25.6.2019. Sitä sovelletaan 1.8.2022 alkaen.
 
Uuden asetuksen keskeisin tavoite on helpottaa asetuksen soveltamisalaan kuuluvien päätösten, virallisten asiakirjojen ja sopimusten vapaata liikkuvuutta jäsenvaltioissa. Muutokset on sisällytetty nykyiseen Bryssel IIa –asetukseen (EY) N:o 2201/2003 siten, että asetuksesta on laadittu kokonaan uusi toisinto.
 
Oikeusministeriö asetti 23.6.2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella asetuksen soveltamisen edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Työryhmän oli myös arvioitava, onko Suomessa lapsen palauttamisesta annetun päätöksen täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä tarpeen tarkistaa, ja tarvittaessa valmisteltava tätä koskevat lainmuutokset.
 
Työryhmän mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uuden asetuksen soveltamista koskeva laki, jossa on asetuksen soveltamisen edellyttämät kansalliset säännökset. Asetusta täydentävän sääntelyn lisäksi mietinnössä ehdotetaan muutoksia, joilla täsmennetään luvattomasti poisviedyn tai palauttamatta jätetyn lapsen palauttamisesta annetun päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin turvaamistoimiin liittyviä säännöksiä.   
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-814-1 - Työryhmän mietintö asetusta täydentävästä kansallisesta sääntelystä (suomeksi/på finska)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELLAR%3A524570fa-9c9a-11e9-9d01-01aa75ed71a1 - Uusi Bryssel IIa –asetus (EU) 2019/1111

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELLAR%3A524570fa-9c9a-11e9-9d01-01aa75ed71a1 - Den nya Bryssel IIa -förordningen (EU) 2019/1111

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM059:00/2020 - Hankesivu

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM059:00/2020 - Statsrådets projektportal

Liitteet:

Työryhmän mietintö (OM 2021 20) Bryssel II a -asetusta täydentävästä kansallisesta sääntelystä.pdf - Työryhmän mietintö asetusta täydentävästä kansallisesta sääntelystä (suomeksi/på finska)

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 15.9.2021.
  
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä (OM Mietintöjä ja lausuntoja 2021:20).
 
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Huom.! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, puh. 02951 50260, sähköposti: etunimi.H.sukunimi@om.fi.
 
Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
  
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Espoon sosiaali- ja terveystoimi    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki /Sosiaali- ja terveystoimiala    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kaapatut Lapset ry    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Oulun kaupunki / Sosiaali- ja perhepalvelut    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Sosiaali- ja terevysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen kuntaliitto    
Suomen tuomariliitto ry    
Tampereen kaupunki / Sosiaali- ja terveyspalvelut    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Ulosottolaitos    
Vaasan hovioikeus    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Asiasanat

perheoikeus, lapsen huolto, tapaamisoikeus, oikeudenkäynti, prosessioikeus

familjerätt, vårdnad om barn, umgängesrätt, rättegång, processrätt

avioero

lapsikaappaus

lasten suojelu

lastensuojelu

lapsen sijoittaminen

täytäntöönpano

siviilioikeus

skilsmässa

civilrätt

barnets rättigheter

bortförande av barn