Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Saksan merituulivoimaa koskevan aluekehittämissuunnitelman muutos ja sen ympäristöselostukset

Revideringen av den regionala utvecklingsplanen för havsbaserad vindkraft i Tyskland och dess miljörapporter

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11652/2022

Vastausaika on päättynyt: 23.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från den tyska förbundsstatens sjöfarts- och hydrografiverk om ändring av den tyska regionutvecklingsplanen (”Site Developement Plan”) för havsbaserad vindkraft och om dess miljöbedömning. Revideringen av planen gäller den havsbaserade vindkraften och de nätförbindelseledningar som den förutsätter i Tysklands exklusiva ekonomiska zonen (EEZ) i Östersjön och Nordsjön. Syftet med regionutvecklingsplanen är att uppnå de planerade målen för utbyggnad av havsbaserad vindkraft bl.a. genom att anvisa nya områden för produktion av havsbaserad vindkraft.
 
I miljöbedömningen tillämpas konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar. I Finland är miljöministeriet behörig myndighet för konventionen.
Bakgrund
I förfarandets tidigare skede i april 2022 meddelade Tyskland att en miljöbedömning av en ändring av regionutvecklingsplanen pågår och erbjöd Finland möjlighet att delta i förfarandet. Miljöministeriet svarade Tyskland att Finland deltar i miljökonsekvensbedömningen.
Målsättningar
Med denna begäran om utlåtande ber miljöministeriet myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om utkastet till Tysklands regionutvecklingsplan för havsbaserad vindkraft och tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar.


Bilagor:

Draft_Site_Development_Plan.pdf - Aluekehittämissuunnitelman luonnos (englanniksi)

2022_Translation of map legends_Draft_SiteDevelopmentPlan_EN_NL_FI.pdf - Karttamerkintöjen käännökset (englanniksi ja suomeksi)

Environmental_Report_Baltic_Sea_Draft_Site_Development_Plan.pdf - Suunnitelmaluonnoksen Itämerta koskevan osan ympäristöselostus (englanniksi)

Environmental_Report_North_Sea_Draft_Site_Development_Plan.pdf - Suunnitelmaluonnoksen Pohjanmerta koskevan osan ympäristöselostus (englanniksi)

220808_Cover letter English.pdf - Saksan ilmoituskirje 8.8.2022 (englanniksi)

Luonnos maankäyttösuunnitelmaksi.pdf - Aluekehittämissuunnitelman luonnos (konekäännös suomeksi)

220701_Ympäristöraportti Itämeri Luonnos FEP.pdf - Suunnitelmaluonnoksen Itämerta koskevan osan ympäristöselostus (konekäännös suomeksi)

Draft_Site_Development_Plan_sv.pdf - Utkastet till regionutvecklingsplan (svensk maskinöversättning)

Environmental_Report_Baltic_Sea_Draft_Site_Development_Plan_sv.pdf - Miljörapporten om den del av utkastet som gäller Östersjön (svensk maskinöversättning)

2022_Translation_of_map_legends_Draft_SiteDevelopmentPlan_EN_DK_SE.pdf - Översättning av kartsymboler (svensk maskinöversättning)

VN_11652_2022-YM-2 FI_MoE_letter_10052022 2603800_2_1.PDF - TAUSTA: Suomen vastaus Saksalle osallistumisesta ympäristöarviointiin 10.5.2022 (englanniksi)

Tidtabell
Synpunkter ska lämnas in till miljöministeriet senast fredagen den 23 september 2022 genom att besvara denna begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi.
 
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna synpunkter ska du som svarar registrera dig som anvandäre i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Mer ingående instruktioner om användningen av tjänsten finns på webbsidan utlåtande.fi på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. Vid behov kan stöd för ibruktagandet av tjänsten begäras per e-post: lausuntopalvelu.om.@gov.fi .
 
Vänligen observera att alla synpunkter är offentliga och att de publiceras i utlåtande.fi. Om du inte kan lämna dina synpunkter i tjänsten utlåtande.fi, kan du också skicka dem per e-post till kirjaamo.ym@gov.fi .
Beredare
Mer information om denna begäran om utlåtande fås av konsultativa tjänstemannen Lasse Tallskog, tfn 0295 250 284, fornamn.efternamn@gov.fi .
Sändlista:
BirdLife Suomi ry    
Energiateollisuus ry    
Fingrid Oyj    
Ilmatieteen laitos    
Kalatalouden keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnontieteellinen keskusmuseo    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Puolustusministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen riistakeskus    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Varustamot ry    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Väylävirasto    
Åbo Akademi    
Ålands Landskapsregering