Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta

Luonnos liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1436/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 1.10.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja liitteenä olevasta luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta. 
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi runkoverkkoasetus, jolla säädettäisiin valtakunnalliseen runkoverkkoon kuuluvista maanteistä ja rautateistä. Lisäksi runkoverkkoasetuksella säädettäisiin runkoverkolla noudatettavasta palvelutasosta siihen kuuluvilla maanteillä ja rautateillä.
 
Yhteisen ja korkean matkojen ja kuljetusten palvelutason varmistaminen runkoverkkopäätöksellä edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä ja eri alueiden välistä saavutettavuutta sekä tarjoaa tärkeää tietoa elinkeinoelämän toiminnan suunnittelun tueksi. Runkoverkko perustuu olemassa oleviin valtion maanteihin ja rautateihin. Runkoverkolla luodaan edellytyksiä uusien palveluiden kehittymiselle sekä matka- ja kuljetusketjujen toimivuudelle. Määrittelyn kriteereinä on käytetty maanteiden ja rautateiden liikennemääriä, alueellista saavutettavuutta ja verkollista kokonaisuutta. Lisäksi runkoverkon määrittelyssä on otettu huomioon TEN-T ydinverkko. Määrittelyssä on huomioitu sekä nykytilanne, että ennusteet tulevasta kehityksestä.


Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää runkoverkkoasetuksesta avoimen kuulemistilaisuuden, josta tiedotetaan erikseen myöhemmin.
Tausta
Runkoverkkoasetuksen valmistelu on kytkeytynyt maantielain (503/2005, nyk. laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä) ja ratalain (110/2007) uudistukseen. Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muutokset hyväksyttiin kesällä 2018 eduskunnassa ja ne tulivat voimaan 1.8.2018.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on säätää maanteiden ja rautateiden kuulumisesta valtakunnallisesti merkittävään runkoverkkoon siten, kun liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 4 §:n 3 momentissa ja ratalain (110/2007) 4 §:n 3 momentissa säädetään. Esityksen keskeisenä tavoitteena on lisäksi varmistaa runkoverkkoon kuuluvien maanteiden ja rautateiden muuta tie- ja rataverkkoa korkeampi palvelutaso.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 1.10.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnot pyydetään jaottelemaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä annettujen otsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta
Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
Yksikön johtaja, liikenneneuvos Risto Murto, p. 040 505 3320, risto.murto@lvm.fi
Erityisasiantuntija Tero Jokilehto, p. 050 322 7782, tero.jokilehto@lvm.fi
Liikenneneuvos Mervi Karhula, p. 040 041 5976, mervi.karhula@lvm.fi
 
Jakelu:
Akava    
Autoliitto    
Destia    
Destia    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus    
Energiavirasto    
Espoo    
Etelä-Karjalan kauppakamari    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon kauppakamari    
Etelä-Savon kauppakamari    
Etelä-Savon liitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FiCom    
FiCom    
Finavia    
Finferries    
Fingrid    
Finnet-liitto    
Hansel    
Hansel    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsinki    
HSL    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen kauppakamari    
Hämeen liitto    
Hämeenlinna    
Infra ry    
Infra ry    
ITS Finland    
ITS Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
JHL    
Joensuu    
Johtotieto    
Juko    
Jyväskylä    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kajaani    
Kaupan liitto    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen kauppakamari    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kokkola    
Kouvola    
Kuntaliitto    
Kuopio    
Kuopion alueen kauppakamari    
KUUMA-seutu    
Kymenlaakson kauppakamari    
Kymenlaakson liitto    
Lahti    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin kauppakamari    
Lapin liitto    
Lappeenranta    
Lemminkäinen    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenneturva    
Liikennevirasto    
Liikenneympäristöyhdistys ry    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten liitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan kauppakamari    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Maaseutuvirasto    
Maataloustuottajain keskusliitto MTK    
Mainostajien liitto    
MaRa    
Mikkeli    
NCC    
NCC    
Nynas    
oikeusasiamies    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Onnibus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulu    
Oulun kauppakamari    
Outdoor Finland    
Paikallisliikenneliitto    
Paliskuntain yhditys    
Pardia    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan kauppakamari    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan kauppakamari    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pori    
Posti    
Posti    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Pyöräilykuntien verkosto ry    
Päijät-Hämeen liitto    
Rakennusliitto    
Rakennusteollisuus    
Rakli ry    
Rauman kauppakamari    
Riihimäki-Hyvinkään kauppakamari    
Roadscanners    
Rovaniemi    
Saamelaiskäräjät    
Saaristoasian neuvottelukunta    
SAK    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan kauppakamari    
Satakunnan liitto    
Satamaliitto    
Satamaoperaattorit    
Seinäjoki    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
SKAL    
SKAL    
Skanska    
SKOL ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomen Liikennelitto SuLi ry    
Suomen matkustajalaivayhdistys    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen pyöräilyunioni ry    
Suomen tieyhdistys    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Vesitieyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät    
Tampere    
Tampereen kauppakamari    
Tampereen seutu    
TEKES    
Teknologiateollisuus    
Turku    
Turun kauppakamari    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasa    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vesilaitosyhdistys    
Viasys    
Viestintävirasto    
VR    
YIT    
YIT    
Yleinen teollisuusliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Öljy- ja biopolttoaineala    
Asiasanat

runkoverkko, maanteiden palvelutaso, rautateiden palvelutaso