Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Monikielisyys vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta. Ehdotukset kielikoulutuksen kehittämiseksi

Flerspråkighet som en resurs - Utredning angående läget för och nivån på språkreserven i Finland. Förslag till utveckling av språkutbildningen

Lausuntopyynnön diaarinumero: OKM/10/040/2017

Vastausaika on päättynyt: 6.3.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte professor Riitta Pyykkö, prorektor för Åbo universitet, som utredare för tiden 15.2- 31.12.2017. Professor Pyykkö fick bl.a. i uppdrag att utreda nuläget för och nivån på språkreserven så att utredningen ska omfatta både den språkreserv som vårt utbildningssystem producerar och en uppskattning av den språkreserv som uppstår utanför utbildningssystemet, bedöma behovet av språkutbildning som invandringen föranleder och bedöma de för arbetslivet, internationellt samarbete samt kultur och bildning mest centrala behoven av en språkreserv och språkkunskaper.

Den 13 december 2017 överlämnade utredaren sitt förslag till de åtgärder som krävs för att diversifiera språkreserven och fylla de behov av språkkunskaper som krävs inom utbildning och forskning samt en uppskattning av kostnaderna för en del åtgärder och behovet av författningsändringar.

Enligt visionen deltar Finland år 2025 aktivt i det internationella samfundet. Till våra styrkor hör språklig och kulturell mångfald. Man satsar på att öva upp sina språkkunskaper och är inte rädd för att använda flera språk parallellt; alla finländare i arbetsför ålder behärskar våra inhemska språk, finska och svenska, och dessutom engelska. De flesta kan också ett eller flera andra språk. Utöver de språk man lärt sig i skolan erkänns till exempel språkkunskaper som förvärvats i arbetslivet eller på fritiden, och många förbättrar hela tiden sina språkkunskaper.

I utredningen föreslås flera ändringar i fråga om uppläggningen av vår språkutbildning i syfte att uppnå denna vision. Rekommendationerna omfattar hela utbildningssystemet. Det föreslås bl.a. att
 
  • alla elever börjar läsa språk senast på våren i årskurs 1. Det rekommenderade A1-språket är i regel något annat språk än engelska.
  • det frivilliga A2-språket tidigareläggs så att det inleds i årskurs 3, och är för det mesta engelska.
  • gymnasiestudierna struktureras så att det är möjligt att studera språk på ett flexibelt, långsiktigt och mångsidigt sätt genom att utnyttja ämnesöverskridande helheter
  • ett prov i muntliga språkkunskaper inkluderas i studentexamens prov i främmande språk och det andra inhemska språket 
  • läroanstalterna ska erbjuda olika vägar för språkinlärning på olika utbildningsstadier: språkklubbar, spelifiering och andra lösningar som digitala applikationer ger möjligheter till
  • kommunerna uppmuntras att före 2020 upprätta språk- och internationaliseringsprogram i vilka språkundervisningen granskas med tanke på en sammanhängande språkutbildning för eleverna, fördelningen av och utbudet på språkalternativ, näringslivets behov i kommunen eller landskapet samt de nationella behoven.
  • förordningen om universitetsexamina ändras så att de studerande ska påvisa kunskaper i minst två främmande språk. Universiteten, gymnasierna och det fria bildningsarbetet ska samarbeta för att utarbeta flexibla modeller för förvärvande och erkännande av kompetens.
  • högskolorna ska under ledning av Unifi och Arene komma överens om arbetsfördelningen och samarbetet gällande undervisningen i grunderna i asiatiska och afrikanska språk vid språkcenter eller motsvarande. Detta görs parallellt med utvecklingen av den examensinriktade utbildningen i språk.
  • universiteten ska ta fram nya examensprogram som förenar språk och andra ämnen.
Utredaren har hört centrala intressegrupper inom språkutbildning, språkforskning, arbets- och näringslivet, internationellt samarbete och kulturverksamhet. I utredningen har man beaktat avsnitten om språkundervisning i spetsprojektet Kompetens och utbildning samt andra betydande projekt för att utveckla språkutbildningen som pågår.

Undervisnings- och kulturministeriet begär Ert utlåtande angående utredarens förslag (Monikielisyys vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:51). På svenska finns en förkortad version som presenterar de viktigaste förslagen Flerspråkighet som resurs. Förslag till åtgärder för utvecklingen av den nationella språkreserven i Finland.
Länkar:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160374/okm51.pdf - Monikielisyys vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:51

http://www.minedu.fi/monikielisyys - Muistion julkistustilaisuutta koskeva tallenne / Inspelning av offentliggörandet av promemorian (på finska)

http://minedu.fi/documents/1410845/5875747/Flerspra%CC%8Akighet_tiivistelm%C3%A4.pdf/9059a8f9-c1b3-4e78-8485-94f78306638e - Flerspråkighet som resurs. Förslag till åtgärder för utvecklingen av den nationella språkreserven i Finland (pdf)

http://minedu.fi/documents/1410845/5875747/Monikielisyys_tiivistelm%C3%A4.pdf/74e274e1-c76b-437d-95ba-f1a88f80adc0 - Monikielisyys vahvuudeksi. Toimenpide-ehdotukset Suomen kansallisen kielivarannon kehittämiseksi (pdf)

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in senast den 28 februari 2018 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna in Ert utlåtande senast den 28 februari 2018 i tjänsten utlatande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

Även organisationer som inte finns med på sändlistan och övriga instanser kan om de så vill inlämna ett utlåtande om förslagen.

För att lämna ett utlåtande ska svararen registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Vid behov kan man vända sig till lausuntopalvelu.om@om.fi för att få hjälp med att ta i bruk tjänsten.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information ger undervisningsrådet Minna Polvinen, minna.polvinen@minedu.fi
Sändlista:
Aalto-korkeakoulusäätiö sr    
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi    
ABB Oy    
Ada Äijälän Koulu Oy    
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Aikuislukioiden opettajat AIO ry    
Aitoon emäntäkoulu Oy    
Akaan kaupunki    
Akava ry    
Alajärven kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Alavuden kaupunki    
Alkuopetuksen Opettajain Liitto AOOL ry    
Ami-säätiö    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammattienedistämislaitossäätiö AEL    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Anna Tapion säätiö    
Apollon Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry    
Axxell Utbildning Ab    
Bildningsalliansen r.f.    
Björneborgs svenska samskolas aktiebolag    
Borgå folkakademi Ab    
Brysselin suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry    
Centria ammattikorkeakoulu    
Cimson Koulutuspalvelut Oy    
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Elias-Koulun kouluyhdistys ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry    
Emeritusprofessori Fred Karlsson    
Englantilaisen Koulun säätiö    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto EKKOL ry    
Erilaisten oppijoiden liitto ry    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Espoon Steinerkoulun kannatusyhdistys ry    
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Pohjanmaan Steinerkouluyhdistys ry    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
ETNO    
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Folkhälsan Utbildning Ab    
Forssan kaupunki    
Fria kristliga folkhögskolföreningen r.f.    
Fysikaalinen hoitolaitos ARCUS    
Föreningen för Svenska samskolans i Tammerfors upprätthållande r.f    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Harjun Oppimiskeskus Oy    
Hartolan kunta    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö    
Helsingin Juutalainen seurakunta    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin Konservatorion Säätiö    
Helsingin kristillisen koulun kannatusyhdistys r.y    
Helsingin kristillisen opiston säätiö    
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu    
Helsingin Rudolf Steiner -koulun Kannatusyhdistys ry    
Helsingin uusi yhteiskoulu Oy    
Helsingin yliopisto    
Helsinki Business College Oy    
Hengitysliitto ry    
Hevosopisto Oy    
Hirvensalmen kunta    
Hoitopedagogisen Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyria koulutus Oy    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
International School of Helsinki    
Invalidisäätiö    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Hämeen kansansivistystyön säätiö    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Suomen Liikuntaopisto Osakeyhtiö    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Jakobstads stad    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Joensuun Steiner-koulun kannatusyhdistys ry.    
Johtaja Gun Oker-Blom, Opetushallitus    
Johtaja Kari Nyyssölä, Opetushallitus    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jokioisten kunta    
Jollas-Opisto Oy    
Joonas-koulun, Oriveden Steinerpedagoogisen Erityiskoulun kannatusyhdistys ry    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry    
Juankosken kaupunki    
Julkisalan Koulutettujen Neuvottelujärjestö Juko ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry.    
Juuan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä    
Jyväskylän kristillisen koulun yhdistys ry    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö    
Jyväskylän seudun Steinerkoulun kannatusyhdistys ry    
Jyväskylän talouskouluyhdistys ry.    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Järviseudun koulutuskuntayhtymä    
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun Opisto Oy    
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Kansan Sivistystyön Liitto r.y.    
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus-ja kulttuuriministeriö    
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan evankelisen kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy    
Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö    
Kemijärven kaupunki    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kempeleen kunta    
Kepa ry    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry    
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry    
Keuruun kaupunki    
Kieliverkosto    
Kihniön kunta    
Kiinteistöalan koulutussäätiö    
Kiipulasäätiö    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kirkkopalvelut ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kisakalliosäätiö    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Kolpeneen Palvelukeskuksen Kuntayhtymä    
KONE Hissit Oy    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Koordinaattori Miika Katajamäki, Tampereen kaupunki    
Korpisaaren Säätiö    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsholms kommun    
Korsnäs kommun    
Kosken TL kunta    
Kotimaisten kielten keskus KOTUS    
Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f.    
Kotkan kaupunki    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen, Suomen Yrittäjät ry    
Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry    
Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kristinestads stad    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
KSAK Oy    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kunnallinen Työmarkkinalaitos    
Kuopion kaupunki    
Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry    
Kuopion kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys ry.    
Kuopion Steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry.    
Kuopion talouskoulun kannatusyhdistys ry    
Kuortaneen kunta    
Kuortaneen urheiluopistosäätiö    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kvarnen Samkommun    
Kymenlaakson Opiston kannatusyhdistys ry    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä    
Kymenlaakson steinerkoulun kannatusyhdistys ry    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Käännösalan asiantuntijat ry    
Lahden ammattikorkeakoulu    
Lahden kansanopiston säätiö    
Lahden kaupunki    
Lahden Konservatorio Oy    
Lahden kristillisen koulun kannatusyhdistys ry    
Lahden Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys r.y.    
Lahden yhteiskoulun säätiö    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin ammattikorkeakoulu Oy    
Lapin Yliopisto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan seudun steinerkoulun kannatusyhdistys ry    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Lapuan kaupunki    
Lapuan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry.    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry    
Laukaan kunta    
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy    
Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan evankelisen kansanopiston säätiö    
Loimaan kaupunki    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Lumijoen kunta    
Luokanopettajaliitto ry    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsirannikon Koulutus Oy    
M.S.F - oppilaitos Oy    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry    
Maanviljelyslyseon osakeyhtiö    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Management Institute of Finland MIF Oy    
Markkinointi-Instituutin kannatusyhdistys r.y.    
Marttayhdistysten liitto ry    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Meyer Turku Oy    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusyhdistys r.y.    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokia Oyj    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nuorten ystävät ry    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Opetusneuvos Anu Halvari, Opetushallitus    
Opetusneuvos Armi Mikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusneuvos Minna Polvinen, opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusneuvos Seija Rasku, opetus-ja kulttuuriministeriä    
Opintotoiminnan Keskusliitto ry    
Optima samkommun    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Osaamisen ennakointifoorumi, ennakointiryhmien ohjausryhmä    
Osaamisen ennakointifoorumi, Koulutus, kulttuuri ja viestintä -ennakointiryhmä    
Osaamisen ennakointifoorumi, Liikenne- ja logistiikka -ennakointiryhmä    
Osaamisen ennakointifoorumi, Liiketoiminta ja hallinto -ennakointiryhmä    
Osaamisen ennakointifoorumi, Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö -ennakointiryhmä    
Osaamisen ennakointifoorumi, Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut -ennakointiryhmä    
Osaamisen ennakointifoorumi, Prosessiteollisuus ja -tuotanto -ennakointiryhmä    
Osaamisen ennakointifoorumi, Rakennettu ympäristö -ennakointiryhmä    
Osaamisen ennakointifoorumi, Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala -ennakointiryhmä    
Osaamisen ennakointifoorumi, Teknologiateollisuus ja -palvelut -ennakointiryhmä    
Oulaisten kaupunki    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Oulun kaupunki    
Oulun kristillinen kasvatus ry    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä    
Oulun Steinerkoulun kannatusyhdistys ry    
Oulun yliopisto    
Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys r.y.    
Outokummun kaupunki    
Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio    
Oy Porvoo International College Ab    
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab    
Paasikiviopistoyhdistys ry    
Padajoen kunta    
Padasjoen kunta    
Paimion kaupunki    
Palkansaajien koulutussäätiö sr    
Palloilu Säätiö    
Paltamon kunta    
Pargas stad    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhekuntoutuskeskus Lauste ry.    
Perho Liiketalousopisto Oy    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Peräpohjolan kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkkalan kunta    
Pirkkalan kunta    
Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä    
Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Pohjois-Savon kansanopistoseura ry    
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö    
Porin kaupunki    
Porin Kristillisen Koulun kannatusyhdistys ry    
Porin seudun Steinerkoulun kouluyhdistys r.y.    
Pornaisten kunta    
Portaanpään kristillinen opisto    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry    
Posion kunta    
Professori, johtaja Tarja Nikula-Jäntti, Soveltavan kielentutkimuksen Keskus SOLKI    
Professori, johtaja Ulla-Maija Forsberg, Kotimaisten kielten keskus Kotus    
Professoriliitto ry    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Pälkäneen kunta    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen koulutuskuntayhtymä    
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto    
Raision kaupunki    
Raision seudun koulutuskuntayhtymä    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Raseborgs stad    
Rastor Oy    
Raudaskylän Kristillinen Opisto ry    
Rauman Avokas ry.    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Rehtori Kari Jukarainen, SUKOL ry    
Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Rinnekoti-Säätiö    
Ristijärven kunta    
Rovalan Setlementti ry    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
Rovaniemen Seudun Steinerkouluyhdistys ry    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saarijärven kaupunki    
Saimaan ammattikorkeakoulu Oy    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Salon seudun koulutuskuntayhtymä    
Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola    
Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland    
Sanoma Oyj    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savon koulutuskuntayhtymä    
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Savonlinnan kaupunki    
Savonlinnan kaupunki    
Savonlinnan kristillinen opisto ry    
Savukosken kunta    
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sivistystyönantajat ry    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf    
Sulkavan kunta    
Suomalaisen yhteiskoulun osakeyhtiö    
Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö    
Suomalaisuuden liitto    
Suomalais-venäläinen koulu    
Suomen Adventtikirkko    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy    
Suomen Ilmailuopisto Oy    
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr    
Suomen kieltenopettajain liitto Sukol ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys r.y.    
Suomen Nosturikoulutus Oy    
Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys r.y.    
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen Oppisopimuskoulutuksen Järjestäjät Ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö    
Suomen YK-liitto    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomi toisena kielenä –opettajat ry    
Suomi-koulujen tuki ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan koulutuskuntayhtymä    
Svenska Finlands Folkting    
Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Handelshögskolan    
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur    
Sylvia-koti yhdistys ry    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taideyliopisto    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry    
Tammelan kunta    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö    
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö    
Tampereen Steiner-kouluyhdistys ry    
Tampereen Urheiluhierojakoulu Oy    
Tampereen yhteiskoulun säätiö    
Tampereen yliopisto    
TANE    
Tanhuvaaran Säätiö    
Teak Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tieteentekijöiden Liitto ry    
Tilastokeskus    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Ry    
Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, Kansalaisopistojen liitto KoL ry    
Toimittaja Heikki Aittokoski, Helsingin Sanomat    
Toimitusjohtaja Petri Lempinen, Ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Touko Voutilaisen koulusäätiö    
Traffica Oy    
TTY-säätiö    
TUL:n Kisakeskussäätiö    
Turun Aikuiskoulutussäätiö    
Turun ammattikorkeakoulu Oy    
Turun Ammattiopistosäätiö    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun konservatorion kannatusyhdistys ry    
Turun kristillisen opiston säätiö    
Turun seudun steinerkouluyhdistys ry    
Turun yliopisto    
Tutkijatohtori Mari Bergroth, Jyväskylän yliopisto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura ry    
Työväen Sivistysliitto TSL ry    
Töölön yhteiskoulu osakeyhtiö    
Ulkoasiainministeriö    
Ulvilan kaupunki    
UPM-Kymmene Oyj    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaalijalan kuntayhtymä    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan Steiner-pedagogiikan kannatusyhdistys r.y.    
Vaasan yliopisto    
Valkeakosken kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valkealan kristillisen kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy    
Valtimon kunta    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtioneuvoston kanslia    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Vantaan seudun Steinerkoulun kouluyhdistys r.y.    
Vapaa sivistystyö ry    
Vapaan kyläkoulun kannatusyhdistys r.y.    
Varalan Säätiö    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viipurin Reaalikoulu Oy    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vuokatin Säätiö    
Vuolle Setlementti ry    
Wärtsilä Finland Oy    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yksityisten Ammatillisten Oppilaitosten liitto ry    
Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus-ja kulttuuriministeriö    
Yliopistojen ja Tutkimusalan Henkilöstöliitto Yhl Ry    
Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry, Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL rf    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ylitornion kunta    
Ylitornion yhteiskoulun kannatusosakeyhtiö    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Yrkeshögskolan Arcada Ab    
Ystävyysseurojen liitto ry    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregering    
Ähtärin kaupunki    
Äidinkielen opettajain liitto ry    
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä    
Äänekosken kaupunki    
Österbottens Svenska Kristliga Folkhögskolesällskap rf    
Ämnesord

monikielisyys

kielivaranto

kielikoulutus

kieltenopiskelu

kielivalinnat

kielten tutkimus

koulutusjärjestelmä

kielitaitotarpeet

kielitaito

kieliaineet

opetus

koulutus

osaaminen

kielet

kieltenopetus