Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Luonnos hallituksen esitykseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6620/2019

Vastausaika on päättynyt: 7.2.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa
 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on antaa oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta täydentävää sääntelyä. Mainitussa asetuksessa säädetään muun muassa seikoista, joita on sisällytettävä verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja niitä käyttävien yritysten välisiin sopimuksiin ja toisaalta verkossa toimiville hakukoneille velvollisuuksia eräiden tietojen pitämisestä yritysten saatavilla.
 
Lakiehdotuksissa ehdotetaan annettavaksi markkinaoikeudelle toimivalta käsitellä asetuksen velvoitteiden rikkomisesta johtuvia elinkeinonharjoittajan ja verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan tai hakukoneen tarjoajan välisiä riitoja. Markkinaoikeus voisi määrätä kiellon käyttää asetuksen vastaista menettelyä, jota voitaisiin tehostaa uhkasakolla.  
 
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki verkossa toimivia välityspalveluja koskevasta kieltomenettelystä. Lisäksi ehdotetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamista.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 7.2.2020.

Kuulemista säädösvalmistelussa koskevien ohjeiden mukaan (http://kuulemisopas.finlex.fi/) säädösehdotuksista pyydettävien kirjallisten lausuntojen antamiseen varataan aikaa vähintään kuusi viikkoa ja laajoissa hankkeissa vähintään kahdeksan viikkoa. Lausuntoaika voi perustellusta syystä olla edellä mainittua lyhyempi.
 
Hallituksen esitysluonnoksen  lausuntoaika on 10.1.–7.2.2020.

Lausuntoaika on kuulemista säädösvalmistelussa koskevia ohjeita lyhyempi, neljä viikkoa, sillä esitys on suppea ja siinä on pääasiallisesti kysymys Euroopan unionin asetukseen perustuvan toimivallan antamisesta tuomioistuimelle. Lyhyempi lausuntoaika oli tarpeen myös sen vuoksi, että esitys liittyy unionin oikeuden täytäntöönpanoon, jota koskevien lakimuutosten olisi tultava voimaan 12.7.2020.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopyynnön jakelu näkyy lausuntopalvelussa. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausuntonsa lausuntopalvelu.fi:n kautta.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Sami Teräväinen, p. 029 506 0088, sami.teravainen@tem.fi.

 
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Helsingin käräjäoikeus    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Kuluttajaliito    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Markkinaoikeus    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Neogames Finland ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
SCM Suomi Oy    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Tuomioistuinvirasto