Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetusluonnos ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetusluonnos ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9378/2021

Vastausaika on päättynyt: 4.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne valtioneuvoston asetusluonnoksesta, jolla muutettaisiin valtioneuvoston asetuksen (507/2018) ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä pykäliä 4, 7 ja 8.
Tausta

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1054 määritetään lupaviranomaiselle oikeus vaatia kortin haltijaa korvaamaan ajopiirturikortti uudella, jota nyt valtioneuvoston asetuksessa vahvistetaan.
 
Liikkuvuuspaketin yhteydessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1054 EU:n ajo- ja lepoaika-asetukseen on lisätty mahdollisuus ottaa kansallisesti käyttöön poikkeukset kuljettajan ajopiirturin käyttöön rakennustyömaakoneiden ja valmisbetonin kuljettamiseen tarkoitetussa ajoneuvossa. Eri yhteyksissä sidosryhmiltä tulleiden kommenttien ja kirjallisten perusteluiden pohjalta liikkuvuuspaketin täytäntöönpanoa valmisteleva työryhmä ehdottaa, että Suomi ottaa kansallisesti käyttöön poikkeus valmisbetonin kuljettamiseen tarkoitetun ajoneuvon kuljettajalle, muttei rakennustyömaakoneiden kuljettajia. Perusteluiden nähtiin olevan riittäviä valmisbetonin kuljettajien osalta kuljetuksen aikakriittisen vuoksi, muttei perusteluiden nähty riittävän rakennustyömaakoneiden kuljettamiseen. Soveltamisalaan annettujen poikkeusten valvonta on valvontaviranomaiselle erityisen haasteellista, joten poikkeusten käyttöönotto tulee aina pystyä perustelemaan tarkoin.
 
Samassa yhteydessä korjataan aiemmat valtioneuvoston asetuksen (507/2018) käännösvirheet liittyen poikkeuksiin elävien eläinten sekä rahan ja/tai arvoesineiden kuljettamiseen tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettajille. Komissio on tiedustellut asiaa Suomen EU:n pysyvältä edustustolta sähköpostitse 19.11.2020, johon Suomi on vastannut korjaavansa kansallisen valtioneuvoston asetuksen vastaamaan ajo- ja lepoaika-asetuksen muotoa. Lisäksi tehdään pieniä teknisiä muutoksia liittyen asetuksessa käytettyjen termien selvyyteen.

Tavoitteet
Valtioneuvoston asetuksen (507/2018) 4, 7 ja 8 §:iin tehtävillä muutoksilla täytäntöönpantaisiin kansallisesti EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin säädöksistä tulevat oikeudet ja poikkeusmahdollisuudet liittyen ajopiirturikorttien uusimiseen, poikkeuksiin ajopiirturin käytössä sekä korjattaisiin samalla valtioneuvoston asetukseen jääneet käännösvirheet.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM062:00/2020 - Säädöshanke; EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösten täytäntöönpano sekä kuljetuksen tilaajan vastuiden tarkentaminen

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan 4.5.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet > käyttöohjeet). Tukea palvelun käyttöön voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi. Lausuntoa ei tarvitse lähettää lisäksi erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon voi toimittaaa myös lähettämällä se liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausunnon joko lausuntopalvelussa tai kirjaamon kautta. Lausunnossa tulee maininta asiaan liittyvä diaarinumero (VN/9378/2021). 

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä.
Valmistelijat
Veli-Matti Syrjänen, erityisasiantuntija, liikenne- ja viestintäministeriö (etunimi.sukunimi@lvm.fi)
Elisa Vornanen, erityisasiantuntija, liikenne- ja viestintäministeriö (etunimi.sukunimi@lvm.fi)
Mari Starck, erityisasiantuntija, liikenne- ja viestintäministeriö (etunimi.sukunimi@lvm.fi)
 
Jakelu:
Akava    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Kemianteollisuus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten Liitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Metsäteollisuus    
Oikeusministeriö    
Piirla Oy    
Poliisihallitus    
Rahtarit    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL    
Suomen Yrittäjät    
Teknologiateollisuus    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Asiasanat

tavaraliikenne

ajoaika

kuljettaja