Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja maa-aineslain muuttamisesta

Begäran om utlåtande om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och marktäktslagen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12087/2020

Vastausaika on päättynyt: 8.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Miljöministeriet förbereder regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och marktäktslagen. Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition.

Det föreslås att det i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning görs preciseringar i definitionerna, kontaktmyndigheterna och de behöriga myndigheterna, de myndigheter som ska höras om programmet för miljökonsekvensbedömning och miljökonsekvensbeskrivningen samt förfarandet för internationellt hörande i projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser. I propositionen föreslås dessutom att det i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och i bilagorna till den lagen görs tekniska ändringar så att de bättre motsvarar direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.

Genom ändringarna av marktäktslagen föreskrivs det om gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning i fråga om de projekt som gäller täktverksamhet och på vilka lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas. Det föreslås även att det i marktäktslagen tas in bestämmelser om personuppgiftsansvariga enligt förordningen om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.
 
Bakgrund
Utarbetandet av regeringens proposition är relaterat till den formella underrättelse som Europeiska kommissionen utfärdade till Finland i slutet av 2019 angående genomförandet av MKB-direktivet. Finland har i sitt svar informerat kommissionen om att det kompletterar sin lagstiftning för att klargöra genomförandet av bestämmelserna i MKB-direktivet. Lagändringar förbereds så att de träder i kraft i sin helhet under 2021.

Utarbetandet av regeringens proposition är också relaterat till genomförandet av EU: s allmänna dataskyddsförordning och nationell lagstiftning om skydd av personuppgifter i marktäktslagen.
 
Målsättningar
Syftet med regeringens proposition är att komplettera genomförandet av MKB-direktivet i nationell lagstiftning. Syftet med propositionen är att främja övervägande av miljökonsekvensbedömning vid planering och beslutsfattande av projekt som kräver miljökonsekvensbedömning. Regeringens proposition syftar också till att öka allas tillgång till information och möjligheter att delta i gränsöverskridande miljökonsekvensbedömningar.

Propositionen syftar också till att göra ändringar i marktäktslagen till följd av EU: s allmänna dataskyddsförordning och ändringar i nationell lagstiftning om skydd av personuppgifter. Ändringar av marktäktslagen skulle ta hänsyn till förändringar i driftsmiljön och kraven på modernt personuppgiftsskydd.
 
Bilagor:

Luonnos hallituksen esitykseksi YVA-lain ja maa-aineslain muuttamisesta.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja maa-aineslain muuttamisesta. Luonnos 16.11.2020.

Utkast_Regeringens proposition_SV.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och marktäktslagen. Utkast (propositionens huvudsakliga innehåll och paragraferna) 16.11.2020.

Tidtabell
Utlåtanden begärs skickas till miljöministeriet senast fredagen den 8 januari 2021 genom att svara på denna begäran om utlåtande som publiceras på lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat via e-post eller post.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande ska den svarande registrera sig som användare i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. Mer ingående instruktioner om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. Vid behov kan stöd för ibruktagandet av tjänsten begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till kirjaamo@ym.fi.

Denna begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns nedan i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i utlåtande.fi.
 
Beredare
Mer information om denna begäran om utlåtande fås av specialsakkunnig, MKB Essi Römpötti, tel. 0295 250 048 (borta 21.-27.12, 31.12.2020 och 6.1.2021) och konsultativ tjänsteman Seija Rantakallio, tel. 0295 250 246 (borta 21.12.2020-8.1.2021), förnamn.efternamn@ym.fi
 
Sändlista:
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Ahvenanmaan maakuntahallitus (Ålands Lanskapsregering)    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymeenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Ramboll    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäasiainministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL)    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Sweco Finland    
Säteilyturvakeskus (STUK)    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vahanen    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen Liitto    
YVA ry    
Åbo Akademi    
ÅF Pöyry (AFRY)    
Ämnesord

ympäristövaikutusten arviointi

ympäristövaikutusten arviointimenettely

rekisterinpitäjä

miljökonsekvensbedömning