Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelu)

Begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetsplanering inom småbarnspedagogiken)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/796/2020

Vastausaika on päättynyt: 27.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om det utkast till regeringens proposition som gäller förslaget om att utvidga skyldigheten att utarbeta en jämställdhetsplan till att omfatta småbarnspedagogiken. Bakgrunden till beredningen utgörs av den skrivning som ingår i mål 3 (Utbildning skapar jämställdhet och jämlikhet i samhället) i den strategiska helheten 3.7 (Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland) i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering som lyder: ”...Det ska föreskrivas att jämställdhets- och likabehandlingsplanerna är förpliktande också inom småbarnspedagogiken.” (s. 177)
 
Bakgrund
Utkastet till regeringspropositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen. Som stöd för beredningen har använts den år 2016 publicerade utredningen om främjandet av jämställdheten inom småbarnspedagogiken (Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2016:36, på finska).
 
Social- och hälsovårdsministeriet ordnade den 2 mars 2020 ett samrådsmöte för de viktigaste intressentgrupperna. Till samrådsmötet bjöds det in 23 aktörer, varav 18 deltog. Intressentgrupperna ombads framföra sina åsikter om skrivningen i regeringsprogrammet och dess konsekvenser.
 

 

 
Målsättningar
Propositionen genomför regeringsprogrammet. Syftet med propositionen är att inom småbarnspedagogiken främja jämställdhet mellan könen och att förebygga diskriminering som har att göra med könsmångfalden. Jämställdhetsplaner är viktiga verktyg för att i praktiken och på ett planmässigt sätt främja jämställdheten. Utgångspunkten för propositionen är att alla barn, oavsett kön, ska beaktas i jämställdhetsarbetet inom småbarnspedagogiken.
 

 
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena lämnas till social- och hälsovårdsministeriet senast 27.5.2022 genom att besvara denna begäran om utlåtande, som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
 

 
Svarsanvisningar för mottagare
Lämna in utlåtandet via tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver således inte sändas in separat per e-post eller post.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi. Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, kan ni skicka utlåtandet per e-post till adressen kirjaamo.stm@gov.fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

 


 

 
Beredare
Ytterligare information ges av
 
Direktören för jämställdhetsenheten Tanja Auvinen, tanja.auvinen(at)gov.fi, tfn + 358 295 163 715
Juristen Katja Danner, katja.danner(at)gov.fi, tfn + 358 295 163 392
 

 
Sändlista:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hyvinvointiala HALI ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Miesjärjestöjen Keskusliitto ry    
Miessakit ry    
Naisasialiitto Unioni ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf    
Sateenkaariperheet ry    
Seta ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tehy ry    
Trasek ry    
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Ämnesord

Tasa-arvo

varhaiskasvatus

småbarnspedagogik

laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

lag om jämställdhet mellan kvinnor och män

jämställdhet

varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnitelma

jämställdhetsplan inom småbarnspedagogiken

tasa-arvolaki

tasa-arvosuunnittelu

jämställdhetslagen

jämstelldhetsplanering