Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelu)

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelu)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/796/2020

Vastausaika on päättynyt: 27.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksen luonnoksesta, joka koskee tasa-arvolain tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen ulottamista varhaiskasvatukseen. Hallituksen esityksen luonnoksen valmistelun taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman strategisen kokonaisuuden 3.7 (Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi) tavoitteeseen 3 (Koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta) sisältyvä kirjaus: ”…Säädetään velvoittavista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista myös varhaiskasvatuksessa.” (s. 169).
Tausta
Luonnos hallituksen esitykseksi on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa. Valmistelun tukena on ollut vuonna 2016 julkaistu Selvitys sukupuolten tasa-arvon edistämisestä varhaiskasvatuksessa (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:36).
 
Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti 2.3.2020 kuulemistilaisuuden keskeisille sidosryhmille. Kuulemistilaisuuteen kutsuttiin 23 tahoa, joista 18 osallistui kuulemiseen. Sidosryhmiltä pyydettiin näkemyksiä hallitusohjelmakirjauksesta ja sen vaikutuksista.
 

 
Tavoitteet
Esitys toteuttaa hallitusohjelmaa. Esityksen tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen sekä sukupuolten moninaisuuteen liittyvän syrjinnän ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa. Tasa-arvosuunnitelmat ovat keskeinen työkalu, jolla käytännön työssä voidaan suunnitelmallisesti edistää tasa-arvoa. Esityksessä lähtökohtana on, että varhaiskasvatuksen tasa-arvotyössä otettaisiin huomioon kaikki lapset sukupuolesta riippumatta.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 27.5.2022 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tällöin lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta: Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, voitte toimittaa lausunnon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 

 

 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:
 
Tasa-arvoyksikön johtaja Tanja Auvinen, tanja.auvinen(at)gov.fi, puh: + 358 295 163 715
Lakimies Katja Danner, katja.danner(at)gov.fi, puh: + 358 295 163 392
 
 
Jakelu:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hyvinvointiala HALI ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Miesjärjestöjen Keskusliitto ry    
Miessakit ry    
Naisasialiitto Unioni ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf    
Sateenkaariperheet ry    
Seta ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tehy ry    
Trasek ry    
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Asiasanat

Tasa-arvo

varhaiskasvatus

småbarnspedagogik

laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

lag om jämställdhet mellan kvinnor och män

jämställdhet

varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnitelma

jämställdhetsplan inom småbarnspedagogiken

tasa-arvolaki

tasa-arvosuunnittelu

jämställdhetslagen

jämstelldhetsplanering