Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamiseksi

Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1010/2021

Vastausaika on päättynyt: 17.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ja täydennettäväksi ympäristönsuojelulain 89 §:ää ympäristöluvan muuttamisesta sekä jätteenkäsittelyn vakuussääntelyä (59–61 §). Lisäksi esityksellä tehtäisiin tarvittavat muutokset ympäristönsuojelulakiin ns. EU:n sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetukseen (EU) 142/2011 komission asetuksella (EU) 2020/735 tehtyjen muutosten myötä liha-luujauhon polttoa koskien. Ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin (587/2011) ehdotetaan myös lisättäväksi vanhojen päätösten julkaisemista koskevat säännökset, jotta välttämättömät henkilötiedot voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa. Ympäristönsuojelulain 200 §:ään ehdotetaan lisättäväksi 182 a §:n mukaiset päätökset.
Tausta
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n perusteella ympäristölupaa voidaan muuttaa tietyin edellytyksin. Säännöksen soveltaminen on korostunut vuodesta 2015 alkaen, kun ympäristölupien määräaikaista tarkistamista koskeva sääntely (71 §) kumottiin lailla 423/2015. Luvan muuttamista koskeva säännöksen soveltamisessa on huomattu haasteita, joihin pyritään nyt valmisteltavalla hallituksen esityksellä tarttumaan.

Valmisteilla olevan hallituksen esityksen yhteydessä on tarkoitus arvioida myös jätteenkäsittelyn vakuussääntelyn toimivuus ja mahdolliset muutostarpeet siihen. Eräs tarkasteltava asia koskee jätteenkäsittelyn vakuutta koskevan lupamääräyksen muuttamista ympäristöluvassa, mikä sivuaa myös edellä mainittua 89 §:ää. Jätevakuussääntelyn tarkistamisen yhteydessä päivitetään tarvittaessa vakuuksia koskevia ohjeistuksia. Kaivosten osalta jätteenkäsittelyn vakuussääntelyn tarkistaminen toteuttaisi osaltaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjausta: ”Parannetaan kaivosten ympäristösuojelua; Kehitetään vakuussääntelyä siten, että ympäristölliset vastuut hoidetaan kaikissa tilanteissa”.

Liha-luujauhon polton osalta ehdotetut ympäristönsuojelulain muutokset perustuvat Euroopan unionin sivutuotelainsäädäntöön vuonna 2020 tehtyyn muutokseen, jonka mukaan liha-luujauhon polttoon polttoaineteholtaan korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksikössä ei sovelleta jätteenpolttolainsäädäntöä. Ympäristönsuojelulain muutokset on arvioitu tarpeellisiksi liha-luujauhon polton ympäristösääntelyn ja valvontaviranomaisten työnjaon selkeyttämiseksi. Lisäksi Euroopan unionin sivutuotelainsäädäntö mahdollistaa eräitä liha-luujauhon polttoon liittyviä ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämiä poikkeuksia, jotka on arvioitu perustelluiksi säätää lakitasolla. Näin voitaisiin varmistaa poikkeusten yhtenäinen kansallinen tulkinta sekä välttää epäselvyys poikkeuksen myöntämisen toimivaltaisesta ympäristöviranomaisesta tilanteissa, jossa toiminta ei edellytä ympäristölupaa.

Esitykseen ehdotetaan myös muutoksia ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten vanhojen päätösten ja niihin sisältyvien henkilötietojen julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa. Ympäristönsuojelulain 85 a §:n säännöksiä sovelletaan valtion lupaviranomaisen ratkaisemiin ympäristölupa-asioihin, jotka on annettu 1.9.2014 voimaantulleen nykyisen lain nojalla. Lain 85 a §:n voimaantulon jälkeen on esiintynyt kuitenkin epäselvyyttä siitä, sovelletaanko tietopalvelua koskevia säännöksiä myös päätöksiin, jotka on annettu nykyistä ympäristönsuojelulakia edeltäneen ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla. Ympäristösuojelulain 85 a §:n tavoin vesilain 18 luvun 19 §:n osalta on jäänyt epäselväksi, tuleeko vesilain 18 luvun 19 §:ää soveltaa myös jo ennen lain voimaan tuloa annettuihin päätöksiin. Oikeustilan selventämiseksi lakiin tulee lisätä tarpeelliset säännökset viranomaisen tehtävän täsmentämiseksi sekä henkilötietojen suojan järjestämiseksi.

Ympäristönsuojelulain 85 a §:n mukaan valtion lupaviranomaisen on julkaistava verkkosivuillaan tieto vireille tulleesta ympäristölupa-asiasta. Vastaavaa säännöstä ei sisälly vesilakiin. Lupaviranomainen tekee merkinnän ympäristönsuojelun tietojärjestelmään myös vesilain mukaisesta hankkeesta, jos kyse on sekä ympäristölupaa että vesilain mukaista lupaa edellyttävästä yhteiskäsittelyhankkeesta.

Ympäristönsuojelulain 182 a §:n osalta lain 200 §:ssä päätösten täytäntöönpanosta oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta huolimatta on havaittu puute, sillä mahdollisuudesta antaa 182 a §:n mukaisissa päätöksissä täytäntöönpanomääräys muutoksenhausta huolimatta ei säädetä 200 §:ssä.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on tukea ympäristöluvan muuttamista koskevan aloitemenettelyn soveltamista erityisesti siitä näkökulmasta, että asian käsittelemiseksi saadaan riittävät selvitykset. Jätteenkäsittelyn vakuussääntelyn tarkistamisen tarkoituksen on sen varmistaminen, että jätteenkäsittelyn vakuudet vastaisivat kaikkina aikoina lain vaatimuksia. Lisäksi tavoitteena on vakuuksien realisointimenettelyn yhtenäistäminen.

Liha-luujauhon polttoa koskevilla säännöksillä on tarkoitus varmistaa, että liha-luujauhon polttoa koskevat ympäristönsuojeluvaatimukset sekä valvontaviranomaisten toimivallat ovat selkeitä. Esityksen tavoitteena on myös säätää sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksen mahdollistamat liha-luujauhon polton poikkeukset lakitasolla, jotta vältettäisiin epäselvyys poikkeuksen myöntämisen toimivaltaisesta ympäristöviran-omaisesta tilanteissa, jossa toiminta ei edellytä ympäristölupaa.

Esitykseen sisältyvillä ehdotuksilla, jotka koskevat ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten vanhojen päätösten ja niihin sisältyvien henkilötietojen julkaiseminen yleisessä tietoverkossa, on tarkoituksena edistää ympäristötiedon saatavuutta sekä turvata vanhoihin päätöksiin sisältyvien asianosaisten henkilötietojen suoja rajaamalla yleisen tietoverkon kautta nähtävillä olevien henkilötietojen julkaiseminen ainoastaan välttämättömiin tietoihin. Tarkoituksena on selkeyttää voimassa olevaa lainsäädäntöä lisäämällä tarpeelliset säännökset ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin vanhojen päätösten ja niiden sisältämien välttämättömien henkilötietojen julkaisemiseksi yleisessä tietoverkossa. Lisäksi vesitalousasian vireilletulosta tehtävää merkintää koskevan säännösehdotuksen tarkoituksena on selkeyttää henkilötietojen käsittelyn oikeusperustaa.

Ympäristönsuojelulain 200 §:n muutoksen tavoitteena on selkeyttää lain 182 a §:n mukaisissa päätöksissä mahdollisuutta antaa niiden täytäntöönpanoa koskeva määräys.
Linkit

https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM005:00/2020 - Hankesivu Valtioneuvoston säädösvalmistelu ja kehittämishankkeet -sivustolla

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 17.9.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan asialle VN/1010/2021.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
Hallitussihteeri Sini Pietilä, sini.pietila(at)ym.fi, p. +358 295 250 366 (ympäristönsuojelulain 89 §:n ja jätevakuussääntelyn ehdotukset)
Hallitussihteeri Laura Siili-Hakkarainen, laura.siili-hakkarainen(at)ym.fi, p. +358 295 250 411 ja lainsäädäntöneuvos Jari Salila, jari.salila(at)om.fi, p. +358 295 150 584 (ympäristönsuojelulain ja vesilain vanhojen päätösten julkaisemista koskevat ehdotukset)
Neuvotteleva virkamies Sami Rinne, sami.rinne(at)ym.fi, p. +358 295 250 361 (liha-luujauhon polttoon liittyvät säännösehdotukset)
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Hämeen ELY-keskus    
Infra ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaivosteollisuus ry    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Koneyrittäjien liitto ry    
Korkein hallinto-oikeus    
Lapin ELY-keskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Metsäteollisuus ry    
Natur och Miljö r.f.    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Ruokavirasto    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry    
YTP ry