Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Ehdotus Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Lausuntopyynnön diaarinumero: POPELY/2202/2020

Vastausaika on päättynyt: 14.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004), valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006), laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005, ns. SOVA-laki) sekä hallintolaki (434/2003)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoanne asiakirjasta "Vaikuta vesiin - Ehdotus Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027". Asiakirja koostuu kahdesta osasta. 
Tausta
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään vesienhoitosuunnitelmien laatimisesta kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2016-2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Nyt vesienhoitosuunnitelmat on alustavasti tarkistettu koskemaan vuosia 2022–2027. Vesienhoitosuunnitelmiin sisältyy SOVA-lain (2005/200) mukainen ympäristöselostus. 

Tämä lausuntopyyntö koskee Oulujoen-Iijoen vesienhoitoaluetta, joka kattaa vesistöt Kalajoelta Kuivajoelle niiden välisine rannikkovesineen sekä Suomen puolella sijaitsevat Koutajoen ja Vienan Kemin latvavedet ja koko alueen pohjavedet. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa myös ympäristöselostukseen sekä suunnittelussa käytettyihin periaatteisiin ja menetelmiin.


 
Tavoitteet
Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia kaikilla Suomen vesienhoitoalueilla. Nykyisessä muodossaan vesienhoidon suunnittelu käynnistyi EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tultua voimaan vuonna 2000. Suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa.
 
Linkit

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin - Linkki kuulemissivulle, jossa "Vesienhoito" -osiosta pääsee eri vesienhoitoalueiden omille sivuille sekä kuulemisen tausta-aineistoihin, joita ovat mm. toimenpideohjelmien luonnokset, Vaikuta vesiin -karttapalvelu ja kaikille avoimet osat tietojärjestelmiä (tietojärjestelmäraportit toimivat parhaiten esim. Firefox-selaimella).

Aikataulu
Lausuntoaika on 2.11.2020 - 14.5.2021
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon voi antaa kirjoittamalla suoraan alla olevaan kenttään tai lataamalla palautteeksi liitteen (esimerkiksi pöytäkirjaote tai vastaava).
Liitteen tallentaminen word-muodossa helpottaa merkittävästi palautteen käsittelyä.
Valmistelijat
Ylitarkastaja Anne Laine
Ylitarkastaja Jaana Rintala
 
Jakelu:
Alavieska    
Aunola Esa    
Bergbacka Risto    
Bioenergia Ry    
BirdLife    
Ekdahl Markku    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuusliitto ETL    
Energiateollisuus ry    
GTK    
Haapajärvi    
Haapavesi    
Hailuoto    
Hakala Jonna    
Halonen Aila    
Heikkinen, Jouni    
Heikkinen, Miia    
Heiska Matti    
HELCOM    
Helenius, Harri    
Helkimo Johanna    
Herukka Ilkka    
Hilla, Veli-Matti    
Hongisto Pirjo    
Huhtala Mauri    
Huhtala, Matti    
Huotari Noora    
Hurskainen, Timo    
Huttunen, Taina    
Huusko, Ari    
Hyrynsalmi    
Hämäläinen Katri    
Ingalsuo Jouni    
Jokela Risto    
Joki-Tokola Erkki    
Junttila Teemu    
Juntunen Jari    
Juntunen, Martti    
Jyväsjärvi Jussi    
Jäkäläniemi Olavi    
Kaakinen Juhani    
Kaiponen Heidi    
Kajaani    
Kalajoki    
Kalatalouden keskusliitto    
Kammonen Olavi    
Karjalainen Esa    
Karjalainen Satu Maaria    
Karjalainen, Markku    
Karppinen, Pekka    
Karppinen, Tero    
Karttunen Piia    
Kemianteollisuus ry    
Kempele    
Kemppainen Esa    
Ketonen Markku    
Kiinteistöliitto    
Kinnunen, Niina    
Kirkkohallitus    
Koistinaho Tapio    
Kokkoniemi Jarkko    
Komu Hannu    
Komulainen, Petri    
Korhonen, Jukka    
Korhonen, Pasi    
Korhonen, Pekka K    
Korkein hallinto-oikeus    
Kosamo Joni    
Kralik Anna    
Kuhmo    
Kuisma Pekka    
Kulju, Matti    
Kuntaliitto    
Kuosku Vesa    
Kurtti Kalle    
Kuusamo    
Kuusela Tapani    
Kylmänen Erika    
Kärsämäki    
Körkkö Kari    
Laatikainen Tarja    
Lapin AVI    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liimatta Jonas    
Liminka    
Linnala Esa    
Liuska Laura    
Luhta Pirkko-Liisa    
Lumijoki    
Luonnonmukaisen Viljelyn liitto    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Lähdemäki Jouni    
Lötjönen Timo    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maajärvi, Matti    
Maaranto Kyllikki    
Malinen Rauno    
Malinen, Paula    
Marttila Hannu    
Marttila Maare    
Marttila-Tornio Pentti    
Matinlassi Timo    
Merijärvi    
Metsähallitus    
Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO    
Metsäteollisuus ry    
Miettunen Seppo    
Mikkonen Ari    
Moilanen Eero    
Moilanen, Heikki    
Moilanen, Ismo    
Moilanen, Raimo    
MTK    
Muhos    
Muotka Jukka    
Muurimäki, Jaakko    
Mykkänen Marko    
Natur och Miljö    
Nevalainen Riikka    
Nieminen, Tero    
Nikupeteri Petri    
Nissen Petter    
Nivala    
Nivala Sami    
Oikarinen, Pirjo    
Oikeusministeriö    
Ojanperä Vesa    
Oulainen    
Oulu    
Paltamo    
Parkkinen Eeva-Maria    
Partanen Mervi    
Partanen Seppo    
Peltola, Harri    
Petänen Antti    
Piispanen Juha    
Pohjois-Suomi AVI    
Pudasjärvi    
Puolanka    
Puolustusministeriö    
Purola Soile    
Pyhäjoki    
Pyhäjärvi    
Pyhäntä    
raahe    
Rahkila Riina    
Rahkonen Terhi    
Rajavartiolaitos    
Rantanen Vesa    
Ratinen Hannu    
Reisjärvi    
Remes Marjut    
Rimpiläinen, Maarit    
Ristijärvi    
Romppainen, Jari    
Ruokanen Irmeli    
Ruokavirasto    
Ruotsalainen Tomi    
Räty, Anu    
Saarinen, Risto    
Salmi Hannu    
Salo Jyrki    
Sankari Toni    
Sauvula Teemu    
Schroderus, Sanna    
Sievi    
Sievänen Anita    
Siikajoki    
Siikalatva    
Sisäministeriö    
Sohlo Juha    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamo    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen metsäkeskus    
Suomen omakotiliitto    
Suomen Purjehdus ja Veneily    
Suomen riistakeskus    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajainliitto    
Suomen Turvetuottajat Ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen Yrittäjät    
Suomussalmi    
Sutela Tapio    
SYKE    
Tahkola Heikki    
Taivalkoski    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Tikka Juha    
Toivonen Janne    
Tuikka, Markku    
Turunen Jarno    
Tyhtilä Matti    
Tyrnävä    
Työvoima- ja elinkeinoministeriö    
Tähtinen Petri    
Ulvi Teemu    
Utajärvi    
Vaala    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
Vanhanen, Henri    
Vehanen Teppo    
Vesilaitosyhdistys    
WWF Suomi    
Väisänen, Juha    
Väylävirasto    
Väyrynen Tarja    
Väänänen Veijo    
Vääräniemi, Kari    
Ylivieska    
Ylönen Merja    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

vesienhoito

vesien tila

pintavedet

pohjavedet

vesienhoitoalue

rannikkovedet