Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - HE merityöyleissopimuksen muutosten hyväksymiseksi, laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä annetun lain sekä kotimaanliikenteen työaikalain muuttamisesta

HE merityöyleissopimuksen muutosten hyväksymiseksi, laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä annetun lain sekä kotimaanliikenteen työaikalain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM009:00/2018

Vastausaika on päättynyt: 30.3.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa oheisesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi merityötä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2016 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset sekä lain niiden voimaansaattamisesta. Ohjeistoon tehtyjen muutosten toimeenpanemiseksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työsuojeluviranomainen voisi jatkaa merityösertifikaatin voimassaoloa enintään viidellä kuukaudella tilanteessa, jossa alus edelleen täyttää merityösertifikaatin myöntämiselle säädetyt vaatimukset mutta alukselle ei voida välittömästi myöntää uutta sertifikaattia tai sitä ei voida toimittaa alukselle ennen sen voimassaoloajan päättymistä.

Esityksessä ehdotetaan myös työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annettua lakia muutettavaksi siten, että ylitöiden enimmäismäärän sijasta laissa rajoitettaisiin kokonaistyöaikaa. Sääntelytapa soveltuisi paremmin niihin tilanteisiin, joissa työtä tehdään vuorottelujärjestelmässä.
Linkit

http://ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/lang--en/index.htm - Kansainvälinen työjärjestö ILO:n merityöyleissopimusta koskevat internet-sivut

Liitteet:

Luonnos hallituksen esitykseksi.pdf - Lausuntopyynnön kohteena oleva esitysluonnos

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 30.3.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner
nico.steiner@tem.fi
029 50 49001
Jakelu:
EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Lapin aluehallintovirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
SAK    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Erikoisalusten työantajaliitto SET    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys SMLY ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Varustamot ry    
Trafi    
Asiasanat

työlainsäädäntö

merityö

työaika, työaikalaki, työelämä