Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Erityishuoltopiirien asema sote-uudistuksessa

Erityishuoltopiirien asema sote-uudistuksessa

Lausuntopyynnön diaarinumero: STM103:00/2018, STM/3592/2018

Vastausaika on päättynyt: 1.10.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun on tarkoitus siirtyä sote- ja maakuntauudistuksessa maakunnille 1.1.2021 alkaen. Yhtenä lähtökohtana uudistuksessa on ollut kehitysvammaisten henkilöiden palvelujen integroiminen muihin maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Avsikten är att ansvaret för att ordna social- och hälsotjänster i och med vård- och landskapsreformen ska överföras till landskapen den 1 januari 2021. En utgångspunkt i reformen har varit en integrering av tjänsterna för personer med utvecklingsstörning i landskapets övriga social- och hälsovårdstjänster. 
Tavoitteet
Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi YTM Riitta Hakomaa ja sosiaalineuvos, YTM Markku Niemelää selvittämään erityishuoltopiirien asemaa sote-uudistuksessa. Selvitys toteutettiin 1.5. – 31.8.2018. Selvityshenkilöiden tehtävänä oli selvittää, miten vammaisten henkilöiden palvelut on tarkoituksenmukaista organisoida osana palvelutuotantoa tulevaisuudessa huomioon ottaen sote-uudistuksen tavoitteet integroiduista palveluista ja valinnanvapaudesta sekä tehdä ehdotus tulevista organisoitumismalleista.

Social- och hälsovårdsministeriet bad SVM Riitta Hakomaa och socialrådet, SVM Markku Niemelä att utreda specialomsorgsdistriktens ställning i vårdreformen. Utredningen genomfördes under tiden 1.5 –31.8.2018. Utredarnas uppgift var att utreda hur man ändamålsenligt organiserar tjänster för personer med funktionsnedsättning som en del av framtidens tjänsteproduktion med beaktande av vårdreformens mål beträffande integrerade tjänster och valfrihet.
Liitteet:

Raportti_luonnos.pdf - Selvityshenkilöiden raportti

Kårkulla samkommun_sv_final.docx -

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan 1.10.2018 kello 16.15 mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia. Vain määräaikakaan mennessä saapuneet lausunnot otetaan huomioon.

Remissyttranden kan lämnas fram till 1.10.2018 kl. 16.15. Yttrandena är offentliga. Endast yttranden som lämnats inom utsatt tid beaktas.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Kyselyssä on lisäksi mahdollisuus vapaamuotoiseen kommentointiin. Materiaali julkaistaan ruotsiksi siltä osin kuin se koskee ruotsinkielisiä henkilöitä ja heidän palveluitaan. Ruotsinkielinen materiaali julkaistaan mahdollisimman pian.

Enkäten kan besvaras på finska eller svenska. Det går också att lämna fritt formulerade kommentarer i enkäten. Materialet publiceras på svenska till den del det berör svenskspråkiga personer och deras tjänster. Det svenskspråkiga materialet publiceras inom kort.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antaa neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina p. 02951 63405, s-posti anne-mari.raassina@stm.fi

Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63405, e-post anne-mari.raassina@stm.fi 

 
Jakelu:
Autismi- ja aspergerliitto    
Espoo    
FDUV    
Helsinki    
Hengityslaitepotilaat ry    
Joensuu    
Jyväskylä    
Kajaani    
Kehitysvammaisten tukiliitto    
Kehitysvammaliitto    
Kela    
Kokkola    
Koske Oy    
Kouvola    
Kuntaliitto    
Kårkulla    
Lappeenranta    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun keskusliitto    
Lieksa    
Lääkäriliitto    
Miehikkälä    
Oikeusasiamies    
OKM    
Oulu    
Paimio    
Parkano    
Pello    
Pieksämäki    
Pikassos Oy    
Pori    
Rovaniemi    
Ruokolahti    
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf (SAMS)    
Seinäjoki    
Siuntio    
Suomussalmi    
Super    
Tampere    
Tehy ry    
THL    
Turku    
Ulvila    
Vaala    
Valvira    
VANE    
Varkaus    
Verso liikelaitos    
Veteli    
Viitasaari    
VM    
YM    
Åland    
Ähtäri