Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Tornionjoen kalastussäännön muutosehdotukset vuodelle 2020

Förslag till ändringar av fiskestadgan i Tornionjoki år 2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: 1507/04.04.03.01/2019

Vastausaika on päättynyt: 16.12.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden och motiverade förslag om nödvändiga ändringar i fiskestadgan, vilka avgörs i förhandlingar med Sverige 2020 enligt 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde.

I utlåtandena är det möjligt att lägga fram förslag med motiveringar om huruvida man enligt 16 § i fiskestadgan behöver anpassa eller göra ändringar i fiskestadgan med beaktande av fiskbeståndens tillstånd.

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att alla bestämmelser som tillämpades 2019 ska hållas i kraft.  

Vid behov ska ministeriet höra intressegrupperna igen efter att tiden för att lämna in motiverade förslag har löpt ut.

Bakgrund

Finland och Sverige ser årligen över behovet av att ändra fiskestadgan för Torne älv-Muonio älv om fiskbeståndens tillstånd tillåter ändringar eller kräver att stadgan ändras. Därför ber ministeriet om förslag till ändringar som avgörs i de förhandlingar som förs med Sverige i enlighet med 16 § i fiskestadgan.

Förhandlingarna resulterar i ett protokoll som innehåller de gällande undantagen från fiskestadgan för Torne älv-Muonio älv. Protokollet fastställs genom förordning av statsrådet och publiceras i fördragsserien.

Målsättningar

De undantag i fiskestadgan som länderna förhandlar fram gör det möjligt att förvalta fiskbestånden i Torne älv-Muonio älv med hänsyn till beståndens tillstånd och andra förändringar i förhållandena.

Bilagor:
Tidtabell

  Vänligen lämna utlåtandena senast måndagen den 16.12.2019.

Svarsanvisningar för mottagare

Ni kan lämna era kommentarer på webbplatsen Utlåtande.fi. För att ge ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på Utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Närmare anvisningar för användningen av tjänsten finns under Anvisningar > Bruksanvisning på webbplatsen Utlåtande.fi. Hjälp finns att få på adressen lausunto.om@om.fi.
 
Om ni inte kan lämna era kommentarer på Utlåtande.fi, kan utlåtandet i första hand sändas per e-post till kirjaamo@mmm.fi eller per brev till jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtandena som sänds elektroniskt ska levereras i pdf-, Word- eller rtf-format. 
 
Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form.

Även andra instanser än de som finns upptagna på sändlistan får lämna kommentarer.

Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi.

Beredare

Begäran om utlåtande har utarbetats i jord- och skogsbruksministeriet som tjänsteuppdrag

Ytterligare information ger:
- konsulterande tjänsteman Orian Bondestam p. 0295 62494, (fornamn.efteramn@mmm.fi)
- konsulterande tjänsteman Tapio Hakaste p. 0295 62152, (fornamn.efteramn@mmm.fi)

Sändlista:
Alakemijoen ja Perämeren kalatalousalue    
Enontekiön kalatalousalue    
Kaakamoniemen lohipatoyhtymä    
Kukkolan siikakalastusyhtymä    
Lapin ELY-keskus/kalatalous    
Lapin kalastusmatkailu ry    
Lapin kalastusmatkailu ry    
Lapin kalastusmatkailu ry    
Lapin kalatalouskeskus    
Lapin liitto    
Lapin Vapaa-ajankalastajat    
Leskinen Jari    
Luonnonvarakeskus    
Matkakosken Lippomiehet ry,    
Metsähallitus    
Oraluoma Mika    
Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto    
Peräpohjolan poliisilaitos    
Pohjois-Perämeren Ammattikalastajat    
Saamelaiskäräjät    
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio    
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio    
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio    
Tornio-Muoniojokiseura    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

kalatalous

kalastus

joet

lainsäädäntö

asetukset

sisävesikalastus

kalatalousalueet

lohikalat

siika

lohi