Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Selvitys tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla; työryhmän väliraportti

Selvitys tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla; työryhmän väliraportti

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24348/2020

Vastausaika on päättynyt: 6.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja työryhmän väliraportista tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla.
Väliraportissa on kartoitettu tarvittavat lainsäädäntömuutokset ja muut toimenpiteet tietoturvan ja tietosuojan kehittämiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla. Työryhmän hahmottamat kehittämistoimenpiteet esitetään ehdotuksina poliittisiksi linjauksiksi. Lisäksi väliraportissa pyritään kuvaamaan tietoturvan ja tietosuojan nykytilaa muun muassa voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaisten yhteistyön osalta. Väliraportti on laadittu liikenne- ja viestintäministeriön asettamassa työryhmässä.
Tausta
Psykoterapiapalveluita tarjoavaan Vastaamoon kohdistunut tietomurtotapaus on nostanut tarpeen arvioida tietoturvan ja tietosuojan parantamista erityisesti yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla. Vastaamon tapaus on osoittanut, että Suomessa on kriittisiä tietojärjestelmiä, joiden tietoturvan ja tietosuojan taso ei ole riittävällä tasolla.

Vastaamon tapauksen seurauksena Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 9.11.2020 työryhmän selvittämään tietoturvan ja tietosuojan parantamista yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla. Työryhmän tavoitteena on, että suomalainen yhteiskunta olisi entistä tietoturvallisempi ja kansalaisten tiedot olisivat nykyistä paremmin suojatut. Työryhmän tehtävänä on ollut kartoittaa yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisten toimialojen tietoturvaa ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön muutostarpeita ja tehdä hallitukselle ehdotus niitä koskeviksi poliittisiksi linjauksiksi. Työryhmän arviointityön tulee olla mahdollisimman konkreettinen ja koskea erityisesti viranomaisten toimivaltuuksia ja toiminnan valvontaa. Työryhmä tulee myös laatimaan arvion tietoturva- ja tietosuojatehtäviin osoitetuista viranomaisten resursseista.

Työryhmän työssä tarkasteltavia toimialoja ovat erityisesti terveydenhuolto, finanssiala, energiahuolto, vesihuolto, liikenne ja digitaalinen infrastruktuuri. Lisäksi tarkasteltavana olisivat julkisen hallinnon merkittävät kriittiset tietojärjestelmät (pl. turvallisuusviranomaisten verkot ja järjestelmät).

Liikenne- ja viestintäministeriön edustajien lisäksi työryhmässä on jäsenet maa- ja metsätalousministeriöstä, oikeusministeriöstä, sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, ulkoministeriöstä sekä valtiovarainministeriöstä. Lisäksi työryhmässä on jäsenenä kyberturvallisuusjohtaja ja edustajat Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksesta, Huoltovarmuuskeskuksesta, Poliisihallituksesta ja Tietosuojavaltuutetun toimistosta. Tämän lisäksi puolustusministeriön ja puolustusvoimien edustajat ovat osallistuneet työryhmän työhön. Työryhmä on kuullut marras-joulukuun aikana myös muita toimijoita.
Tavoitteet
Työn tavoitteena on parantaa tietoturvaa ja tietosuojaa yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy keskiviikkona 6.1.2021.

Selvitystyön on tarkoitus valmistua 31.1.2021 mennessä, jolloin päättyy myös selvitystyötä tekevän työryhmän toimikausi. Työryhmän toimikautta voidaan selvitystyön valmistumisen jälkeen jatkaa mahdollisten lainsäädäntömuutosten ja muiden toimenpiteiden valmistelemiseksi ja voimaansaattamiseksi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi LVM pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä esitettyjen väliotsikoiden mukaisesti.  Lausunnon voivat antaa myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mainitut tahot.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(a)om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätiedot: Työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Laura Vilkkonen, laura.vilkkonen@lvm.fi, +35840 500 0817
Jakelu:
Business Finland    
Cinia    
CSC Tieteen tietotekniikan keskus    
Digita    
DNA    
Eduskunnan oikeusasiamies    
EFFI    
EK    
Elintarviketeollisuusliitto    
Elisa    
Energiavirasto    
Erillisverkot    
Espoon kaupunki    
Ficom    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnet    
FISC    
F-Secure    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Inspecta Sertifiointi OY    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Kilpailu ja kuluttajavirasto    
Kouvolan kaupunki    
KPMG    
KRP    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kuuloliitto    
Kuurojen liitto    
Lahden kaupunki    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikenne- ja viestintävirasto    
MMM    
Nasdaq Helsinki Oy    
Nixu    
Nokia    
Näkövammaisten liitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
OKM    
OM    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
PLM    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Seutuverkot    
SM    
STM    
Suojelupoliisi    
Suomen Internet-yhdistys ry    
Suomen Pankki    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK    
Suomen Yrittäjät    
Sähköherkät ry    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus    
Telia    
TEM    
TIEKE    
Tietosuojavaltuutettu    
TIVIA ry    
Traffic Management Finland oy    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Ukkoverkot    
UM    
Vaasan kaupunki    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtori    
Valvira    
Vammaisfoorumi ry    
Vantaan kaupunki    
VM    
VNK    
VTT    
Väylävirasto    
YLE    
Asiasanat

tietoturva

Tietosuoja