Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö esityksistä valtioneuvoston asetuksiksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen ja eräiden muiden asetusten muuttamisesta

Lausuntopyyntö esityksistä valtioneuvoston asetuksiksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen ja eräiden muiden asetusten muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28904/2022

Vastausaika on päättynyt: 2.12.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa seuraavista liitteenä olevista valtioneuvoston asetuksista: kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen, erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun asetuksen, seulonnoista annetun asetuksen, kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen, oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen, rajat ylittävän terveydenhuollon kustannusten hallinnoinnista annetun asetuksen sekä rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta.
 
Asetusmuutokset liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen, sukupuolen vahvistamiseen ja rajat ylittävän terveydenhuollon lainsäädännön uudistukseen sekä raskaudenajan seulontoihin. Esityksessä ehdotetaan, että useita valtioneuvoston asetuksia muutettaisiin vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa tulevaa uutta järjestäjärakennetta ja järjestämisvastuuta sekä termistöä. Seulonnoista annettuun valtioneuvoston asetukseen tehtäisiin sisällöllinen muutos, jossa raskauden aikaisten kromosomipoikkeavuuksien seulontojen sääntelystä poistettaisiin viittaus tietyn seulontamenetelmän käyttämiseen. Lisäksi mainittuun asetukseen sekä erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annettuun valtioneuvoston asetukseen tehtäisiin sukupuolen vahvistamista koskevasta lainsäädännöstä johtuvia muutoksia. Lisäksi rajat ylittävän terveydenhuollon kustannusten hallinnoinnista annettuun valtioneuvoston asetukseen tehtäisiin rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta johtuvia sisällöllisiä muutoksia. 
Tausta
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen muutetaan keskeisten asetusten käsitteet uudistuksen mukaisiksi ja tehdään myös muutamia muusta lainsäädännöstä johtuvia ja muutoin tarpeellisia sisällöllisiä muutoksia.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 2.12.2022 klo 16.00 mennessä.
Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelussa sekä hankkeen sivuilla.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään Lausuntopalveluun. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta
lausuntopalvelu.om@om.fi.
Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi
Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/28904/2022.
Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 VALTIONEUVOSTO
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.
Lausunnon voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
Valmistelijat
Hallitussihteeri Liisa Holopainen, STM, p 0925 163 593, etunimi.sukunimi@gov.fi
Hallitusneuvos Merituuli Mähkä STM, p. 0295 163575, etunimi.sukunimi@gov.fi
Lakimies Marika Lahtivirta, STM, p. 0295 163 605, etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Etelä-Karjala    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsinki    
HUS    
Hyvinvointialuejohtajien verkosto (puheenjohtajana hva-johtaja Ilkka Luoma)    
Hyvinvointialuejohtajien verkosto (sihteerinä Jukka Alasentie, Pirkanmaa)    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uusimaa    
Kainuu    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kansallisen syöpäkeskuksen koordinaatiokeskus    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Häme    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Kymenlaakso    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lappi    
Lapsiasiainvaltuutettu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Länsi-Uusimaa    
Oikeuskanslerin virasto    
Pirkanmaa    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Päijät-Häme    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Satakunta    
Seta ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE    
Suomen gynekologiyhdistys    
Suomen hammaslääkäriliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen lääkäriliitto    
Suomen oikeuslääketieteellinen yhdistys    
Syöpärekisteri    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhoitajaliitto    
Trans ry    
Transfeminiinit ry    
Trasek ry    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vantaa ja Kerava    
Varsinais-Suomi