Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista

Lausuntopyynnön diaarinumero: 2070/01.01/2017

Vastausaika on päättynyt: 28.2.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Ehdotuksella säädettäisiin uusi laki eläinten hyvinvoinnista, jolla kumottaisiin voimassa oleva eläinsuojelulaki (247/1996). Samalla eräisiin muihin lakeihin tehtäisiin uudistuksen edellyttämät tekniset muutokset.

Tausta
Eläinsuojelulain kokonaisuudistus aloitettiin maa- ja metsätalousministeriössä vuonna 2010, jolloin ministeriössä alettiin kerätä uudistuksessa tarvittavaa materiaalia ja selvittää lain uudistamistarpeita muun muassa eläintenpitäjille ja kansalaisille suunnatuilla kyselyillä. Kokonaisuudistukseen asetettiin vuonna 2012 työryhmä ja ohjausryhmä, joissa oli edustettuna laajasti eläinten hyvinvointiin liittyviä sidosryhmiä. Työryhmän toimikausi päättyi vuoden 2014 lopussa ja ohjausryhmän toimikausi vuoden 2015 lopussa.  Sen jälkeen ehdotusta on jatkovalmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä. Uudistuksen tueksi on teetetty asiantuntijaselvityksiä muun muassa lehmien pidosta parsinavetoissa ja pihatoissa, sikojen tiineytyshäkkien käytöstä sekä useista muista aiheista.
 
Tavoitteet
Ehdotetun lain tavoitteena on uudistaa eläinten hyvinvointia koskeva sääntely vastaamaan nyky-yhteiskunnassa vallitsevaa käsitystä eläinten asemasta ja suojelutarpeesta. Samalla sääntelyä täsmennettäisiin ja luotaisiin nykyvaatimuksia vastaava rakenteeltaan ja kieliasultaan selkeä laintasoinen sääntely. Ehdotetulla lailla saatettaisiin eläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntö perustuslain mukaiseksi. Lailla myös varmistettaisiin Euroopan unionin lainsäädännön tehokas täytäntöönpano kansallisessa lainsäädännössä. Eläinten hyvinvoinnin tilaa parannettaisiin uusilla säännöksillä ja lisäksi tehostettaisiin eläinsuojelun valvontaa ja viranomaisten keinoja puuttua epäkohtiin.
 
Linkit

http://mmm.fi/elainsuojelulaki - Ehdotuksen valmisteluun liittyvät selvitykset ja muuta tausta-aineistoa on kerätty hankkeen internet-sivulle

http://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM049:00/2017 - Muuta kautta kuin Lausuntopalvelu.fi:n kautta annetut lausunnot löytyvät täältä (klikkaa sivun alalaidassa olevaa Asiakirjat-palkkia)

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan maa- ja metsätalousministeriölle viimeistään keskiviikkona 28.2.2018.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa.
 
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Muuta kautta annetut lausunnot löytyvät täältä: http://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM049:00/2017 asiakirjat-välilehdeltä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola, p. 02951 62108 tai apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, p. 029 516 2439 (etunimi.sukunimi@mmm.fi).
 
Jakelu:
Agronomiliitto ry    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry    
Eläinsuojeluliitto Animalia ry    
Eläinten terveys ETT ry    
Eläinten terveys ETT ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Faunatar Oy    
Greyhound Racing Liitto ry    
Hallintolakimiehet ry    
Hallinto-oikeustuomarit r.y.    
Helsingin Akvaarioseura ry    
Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry    
Helsingin yliopisto/ eläinlääketieteellinen tiedekunta, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus    
Helsingin yliopisto/ eläinlääketieteellinen tiedekunta, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus    
Helsingin yliopisto/ eläinlääketieteellinen tiedekunta, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus    
Hevostietokeskus    
Hippolis - Hevosalan osaamiskeskus ry    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto/ luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki - HETI ry    
Korkeasaaren eläintarha    
Korkeasaaren eläintarha    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Kunnallinen ympäristöterveydenhuollon yhdistys    
Kunnallinen ympäristöterveydenhuollon yhdistys    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luomuinstituutti    
Luomuliitto ry    
Luomuliitto ry    
Luonnon- ja riistanhoitosäätiö    
Luonnonvarakeskus/Eläinten hyvinvointikeskus    
Luonnonvarakeskus/Eläinten hyvinvointikeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö/ LVO    
Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Maaseutuvirasto    
Musti ja Mirri Oy    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Paliskuntain yhdistys    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pihvikarjaliitto    
Pihvikarjaliitto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisikoiralaitos    
Poroeläinlääkäriyhdistys r.y.    
Pro Luomu ry    
ProAgria Keskusten Liitto    
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund    
Puolustusministeriö    
Päivittäistavarakauppa ry    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Satakunnan ELY-keskus    
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta    
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto ry    
Sirkus Finlandia    
Sisäministeriö/poliisiosasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Aasiyhdistys ry    
Suomen Alpakkayhdistys ry    
Suomen Alpakkayhdistys ry    
Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Ammattiriistanhoitajat ry    
Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry    
Suomen Eläinfysioterapeutit ry    
Suomen Eläinlääkäriliitto ry    
Suomen Eläinlääkäripraktikot r.y.    
Suomen Eläinlääkäripraktikot r.y.    
Suomen Eläintarhayhdistys    
Suomen eläintenkouluttajat ry    
Suomen Hevosenomistajien keskusliitto    
Suomen Hippos ry    
Suomen hovioikeustuomarit r. y.    
Suomen Islamilainen neuvosto    
Suomen Juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto ry    
Suomen Kalamiesten Keskusliitto ry    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen Kani- ja jyrsijäliitto ry    
Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry    
Suomen Kissaliitto ry    
Suomen Koirankasvattajat ry    
Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto r.y.    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lammasyhdistys ry    
Suomen Lemmikkiliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry    
Suomen Metsästäjäliitto ry    
Suomen Paimenkoirayhdistys ry    
Suomen Porokilpailijat ry    
Suomen Ratsastajainliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen Siipikarjaliitto ry    
Suomen Sikayrittäjät ry    
Suomen syyttäjäyhdistys ry    
Suomen Tarkastuseläinlääkäriyhdistys r.y    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry    
Suomen valjakkourheilijoiden liitto ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen Viestikyyhky-Yhdistys ry    
Suomen Vuohiyhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf    
Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tori- ja markkinakaupan Keskusjärjestö    
Tulli    
Tuotantoeläinlääkäriyhdistys ry    
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta    
Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valio alkutuotanto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura ry    
Yliopistollinen eläinsairaala    
Ympäristöministeriö    
Ähtärin eläinpuisto    
Asiasanat

hallituksen esitys

eläinsuojelu

kotieläin

tuotantoeläin