Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetuksen muuttaminen eräistä kalansaaliiden sallituista purkusatamista ja jälleenlaivauspaikoista

Valtioneuvoston asetuksen muuttaminen eräistä kalansaaliiden sallituista purkusatamista ja jälleenlaivauspaikoista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21213/2020

Vastausaika on päättynyt: 20.10.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtioneuvoston asetuksella ehdotetaan muutettavaksi valtionneuvoston asetuksen eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista (719/2019) 2 § sekä vahvistettavaksi uusi luettelo (asetuksen liitteet 1 ja 2) niistä satamista, joihin Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantojen monivuotisesta suunnitelmasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 14 artiklassa säädetyt kynnysarvot ylittävät saaliit on purettava.  Ehdotuksessa 2 §:n toinen mom. poistettaisiin ja pykälän otsikosta poistettaisiin viittaus lajittelemattomiin saaliisiin, koska edellytys on poistunut EU-lainsäädännön muutosten myötä. Lisättävät satamat olisivat turskasaaliiden purkamista varten Hangonkylän kalasatama sekä silakka- ja kilohailisaaliden purkamista varten Inkoon syväsatama. 
Tausta
Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantojen monivuotisesta suunnitelmasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 14 artiklassa on säädetty kynnysarvot, joita suuremmat kalansaaliit on purettava jäsenvaltion nimeämiin satamiin. Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 68 a §:n 1 momentin mukaan valtio­neuvoston asetuksella säädetään ne satamat ja lähellä rannikkoa olevat paikat, joissa Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden ja Euroopan unioniin kuulu­vien valtioiden kalastusalukset voivat purkaa tai jälleen­laivata saalista. Sallittujen purkusatamien nimeämisen tarkoituksena on tehostaa kalastuksenvalvonnan suunnittelua ja toteutusta. 

 
 
 
Tavoitteet
Sallittujen purkusatamien määrän kasvattamisen vaikutus elinkeinon toimintaan on myönteinen, mahdollistaen lyhyemmät matkat satamiin. Purkusatamien määrän kasvattaminen vastaamaan muuttuneita tarpeita ylläpitää kalatalouden arvoketjun toimintaedellytyksiä raaka-aineen saatavuuden turvaamisen kautta.
Liitteet:
Aikataulu
Viimeistään 20.10.2020
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelut.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Kari Saulamo p. 0295 162 261
Jakelu:
Elintarviketeollisuusliitto    
Hangon kaupunki    
Inkoon kunta    
Inkooshipping Oy    
Kalatalouden keskusliitto ry    
Ruokavirasto    
Suomen Ammattikalastajaliitto ry    
Suomen kalakauppiasliitto ry    
Suomen kalakauppiasliitto ry    
Varsinais-Suomen ELY-keskus