Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5283/2020

Vastausaika on päättynyt: 7.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys on valmisteltu osana työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoministeriön, sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistä ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyjen kehittämishanketta sen alatyöryhmissä 2 ja 5, eli oleskelulupahakemusten käsittelyyn liittyvän lainsäädännön sujuvoittamisen sekä oleskelulupahakemusten käsittelyyn liittyvien viranomaismenettelyjen nopeuttamisen alatyöryhmässä. Lain on tarkoitus tulla voimaan lokakuussa 2022.
 
Tausta
Hallitus pyrkii ulkomaalaislain 5 lukua uudistamalla nopeuttamaan oleskelulupaprosesseja niin, että työperusteisten oleskelulupien käsittelyaika lyhenee hallituskauden loppuun mennessä keskimäärin 30 vuorokauteen. Uudistus lisäisi myös automaation käyttöä ja mahdollistaisi työnantajien sertifioinnin, mikä helpottaisi hakuprosessia.
 
Hallituksen tavoitteena on lisätä työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa. Hallitusohjelmassa työperäisen maahanmuuton painopisteeksi on asetettu työvoimapulasta kärsivät alat sekä TKI-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset erityisosaajat, opiskelijat ja tutkijat. Tämän vuoksi ulkomaalaislain 5 lukuun ja eräisiin muihin säännöksiin ja lakeihin esitetään muutoksia, joita koskeva luonnos hallituksen esityksestä lähtee nyt lausuntokierrokselle. 
Tavoitteet
Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että laissa säädettäisiin kaikkien työperusteisten oleskelulupien myöntämistä koskevista yleisistä edellytyksistä. Samalla säädettäisiin työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista oleskelulupaprosessissa. Selvitysten mukaan yli 80 prosenttia työ- ja koulutusperusteisista oleskeluluvista ratkaistaan myönteisesti. Uudet säännökset mahdollistaisivatkin osa-automaation hyödyntämisen entistä laajemmin. Lupaviranomaiset myös hyödyntäisivät muista viranomaisrekistereistä saatavia tietoja, jolloin niitä ei tarvitsisi enää kysyä hakijalta tai työnantajalta.
 
Laissa ohjattaisiin hakijaa tekemään hakemuksensa ensisijaisesti sähköisesti, jolloin myös työnantajan tulisi asioida sähköisesti. Paperihakemuksen tekeminen olisi silti edelleen mahdollista. Lakiin ehdotetaan myös työnantajan sertifiointia koskevia säännöksiä, joilla säädettäisiin sertifioinnin edellytyksistä, myöntämisestä, vaikutuksista ja peruuttamisesta. Työnantajien sertifiointi nopeuttaisi myös osaltaan lupaprosessia.
 
Yrittäjän ja kasvuyrittäjän oleskelulupia koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin, ja Suomessa tutkinnon tai tutkimuksen suorittaneille tulisi oma lupansa. Myös erityisasiantuntijan oleskelulupa lisättäisiin lakiin omana lupanaan, samalla kun palkan määräytymisestä säädettäisiin nykyistä tarkemmin.
 
Uudistus mahdollistaisi myös lupaprosessiin kuuluvat suulliset kuulemiset niin, että edustustossa kuulemisen voisi tehdä myös etäyhteyden välityksellä. Tarvittaessa kuuleminen voitaisiin tehdä ulkoisen palveluntarjoajan tiloissa, jos tila, järjestelyt, yhteydet ja turvallisuus on varmistettu.
 
Nykyisen lainsäädännön mukaan matkustusasiakirjan on oltava voimassa koko sen ajan, jolle oleskelulupa myönnetään. Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että jatkossa riittäisi, että matkustusasiakirja olisi voimassa, kun ensimmäinen oleskelulupa myönnetään.
 
Samalla kun työvoiman maahanmuuttoa edistetään, Suomi pyrkii torjumaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä. Tämän vuoksi esitetään täsmennyksiä myös ulkomaisen työvoiman käytön valvontaa koskevaan sääntelyyn. Mahdollisuus tehdä pidättäytymispäätös, jonka mukaan päätöksen kohteena olevan työnantajan palvelukseen ei määräaikana myönnetä työnteon perusteella oleskelulupia, laajennettaisiin koskemaan työntekijän oleskeluluvan lisäksi kaikkia muitakin työperusteisia oleskelulupia. Pidättäytymispäätöksen voisi tehdä TE-toimiston lisäksi jatkossa myös Maahanmuuttovirasto.
Linkit
Liitteet:

HE-luonnos_UlkL_5_luku_ym.pdf - HE-luonnos

RP UtlänL HSI + §§ sv MH 2022 02 07.docx - Regeringens proposition, utkast

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 7.3.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään ensisijaisesti antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/5283/2020.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat hallitussihteeri Jarmo Tiukkanen, puh. 0295 047 355, ja projektipäällikkö Kristel Stenman-Huuskonen, puh. 0295 047 350. 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi.
Jakelu:
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
AKAVA    
AMS Åland    
Arene    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
Helsingin HAO    
Helsingin kauppakamari    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan HAO    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen HAO    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kainuun ELY-keskus    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
KEHA    
Kela    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuntatyönantajat KT    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Migri    
OAJ    
Oikeuskanslerinvirasto    
OKM    
OM    
OPH    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen HAO    
Poliisihallitus    
Rakennusteollisuus    
SAK    
Satakunnan ELY-keskus    
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Sivistystyönantajat    
SM    
STM    
STTK    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen yrittäjät    
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto    
Tieteentekijöiden liitto    
Turun HAO    
Turun yliopisto    
UM    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan HAO    
Vaasan yliopisto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
VM    
VNK    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Asiasanat

ulkomaalaislaki

maahanmuutto

oleskeluluvat