Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksestä

Lausuntopyyntö Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13261/2020

Vastausaika on päättynyt: 7.12.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa kansallisen biotalousstrategian päivityksestä.

Suomen ensimmäinen kansallinen biotalousstrategia hyväksyttiin osana valtioneuvoston periaatepäätöstä ”Kasvun kärjet” toukokuussa 2014. Se vastaa pitkälti EU:n vuonna 2012 julkaistun biotalousstrategian linjauksia. Biotalousstrategia päivitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja Marinin hallituksen ohjelmaa. Päivityksen pohjana ovat EU:n vuonna 2018 päivitetty biotalousstrategia sekä syksyllä 2019 hyväksytyt Suomen valmistelemat biotalouspäätelmät. 
Tausta
EU:n komissio näkee Suomen EU-alueen biotalouden edelläkävijänä ja esimerkkinä. Suomi kuitenkin kilpailee edelläkävijän roolista suurten maiden kanssa (Saksa, Ruotsi). Edelläkävijäroolin säilyttämiseksi tarvitaan määrätietoista biotalouspolitiikkaa, jonka tärkeänä välineenä on kansallisen biotalousstrategianpäivitys.

Biotalousstrategialla on rajapintaa useiden muiden valtioneuvoston strategioiden ja politiikkaohjelmien kanssa, joilla linjataan muun muassa kansallisten metsävarojen käytöstä, luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta, ilmasto- ja energiapolitiikasta sekä teollisuuspolitiikasta.  Päivitystyössä on tunnistettu biotalouden kannalta keskeiset kansalliset ja EU:n strategiat ja ohjelmat, jotka on otettu annettuina lähtökohtina huomioon, mutta samalla on tunnistettu, että missään niissä ei tarkastella biotalouden arvonlisän kasvattamisen mahdollisuutta kattavasti ja kokonaisvaltaisesti. 

Biotalouden arvonlisän kasvattamiseksi muun muassa laaditaan ja toteutetaan biotalouden vihreän siirtymän TKI-ohjelma, edistetään uusien, innovatiivisten biotuotteiden pilotointi- ja demonstraatiolaitosten sekä laatuaan ensimmäisten teollisen mittakaavan laitosten sijoittumista Suomeen. Lisäksi alueita kannustetaan laatimaan biotalouden toimintasuunnitelmat.

Biotalousstrategian toimenpiteet jakautuvat neljän otsikon alle: (1) Korkeampaa arvonlisää biotaloudesta, (2) Vahva osaamis- ja teknologiaperusta, (3) Kilpailukykyinen toimintaympäristö ja (4) Bioresurssien ja muiden ekosysteemien käytettävyys ja kestävyys. Strategiassa on lisäksi sektorikohtaisia toimenpiteitä.

Tavoitteet
Tavoitteena on laatia vuoteen 2035 ulottuva biotalousstrategia, jonka kärkenä on tuottaa systemaattinen, kattava ja kokonaisvaltainen biotalouden arvonlisää kehittävä toimenpideohjelma.  Biotalousstrategian visio on "Kestävästi kohti korkeampaa arvonlisää". Se on selkeä suunnanmuutos vuoden 2014 biotalousstrategiaan, jossa strateginen päämäärä oli lisätä merkittävästi biotalouden tuotannon määrää. Päivitetty strategia ei ota kantaa tuotannon määrään, vaan pyrkii siihen, että entistä korkeampaa arvonlisää kyetään luomaan biotalouden eri sektoreilla.
Linkit
Liitteet:

Biotalousstrategian päivitys 20211101.pdf - Biotalousstrategian päivitys 2021

Aikataulu
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksestä viimeistään 7.12.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon (kirjaamo.tem@gov.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/13261/2020.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/13261/2020.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Ulla Palander, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi, p. 0295 049 235

 
Jakelu:
Akava ry    
Business Finland    
Clic Innovation    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Hämeen liitto    
IBC Finland    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Kainuun liitto    
Karelia ammattikorkeakoulu    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen liitto    
Koneyrittäjien Liitto ry    
Kuluttajaliitto ry    
Kymenlaakson liitto    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Motiva Oy    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Rakennusteollisuus ry    
Sahateollisuus ry    
SAK ry    
Satakuntaliitto    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen Bioteollisuus FIB    
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Metsäkeskus    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Tapio Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan liitto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen liitto    
VTT    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

strategia

kestävä kasvu

Biotalous

Arvonlisä

bioresurssit

kokonaiskestävyys

eskosysteemipalvelut