Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö vesienhoitoalueista annetun asetuksen liitteen 1 ja 2 muuttamisesta

Lausuntopyyntö vesienhoitoalueista annetun asetuksen liitteen 1 ja 2 muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20520/2020

Vastausaika on päättynyt: 13.10.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtioneuvoston asetuksella vesienhoitoalueista (1303/2004) pannaan osaltaan täytäntöön vesipuitedirektiivin säännöksiä. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä vesienhoidon hallinnollisista järjestelyistä sekä osallistumisesta. 
  • Asetuksen liite 1 koskee vesienhoitoalueita määrittäviä vesistöalueita. Liitteessä 1 luetellaan vesialuekohtaisesti ne vesistöalueet, joiden perusteella kyseiset vesienhoitoalueet määrittyvät.
  • Asetuksen liite 2 koskee vesienhoitoalueilla kokonaan tai osittain sijaitsevia kuntia. Liitteestä 2 käy ilmi, minkä vesienhoitoalueen alueella kunta tai sen osa sijaitsee. Osa kunnista voivat lisäksi sijaita kahdella tai kolmella vesienhoitoalueella.
Tausta
Vesienhoidon ja merenhoidon kansallinen sääntely perustuu EU:n direktiiveihin, joista keskeisimpiä ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2000/60/EY) yhteisön vesipolitiikan puitteista (vesipuitedirektiivi), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2008/56/EY) yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2006/118/EY) pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta (pohjavesidirektiivi), jota on muutettu Komission direktiivillä (2014/80/EU). Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisen yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä ja Itämerta niin, ettei pintavesien ja pohjavesien tai Itämeren tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. Vesienhoidon ja merenhoidon suunnittelu perustuu vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin (1299/2004, VMJL) ja sen nojalla annettuihin valtioneuvoston asetuksiin. Valtioneuvoston asetus on yksi näistä asetuksista.
Tavoitteet
Lainsäädäntöhankkeen tavoitteena on päivittää vesienhoitoalueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteet 1 ja 2 ajantasaiseksi. Kyseessä on tekninen muutos.

Liitteen 1 luettelo päivittäisiin kansainvälisten vesienhoitoalueiden 6 ja 7 nimien osalta. Vesienhoitoalueen 7 nimeen tehtäisiin myös tekninen korjaus. [Muilta osin liitteeseen 1 ei esitetä muutoksia.]

Liitteen 2 päivityksessä muutettaisiin edellä mainittujen kansainvälisten vesienhoitoalueiden nimet liitteen 1 kanssa yhteneväksi sekä korjattaisiin kuntaluettelo vastaamaan nykyistä kuntajakoa.
Liitteet:
Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta 13.10.2020 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Jos ette voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisesti.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat
erityisasiantuntija Turo Hjerppe, turo.hjerppe@ym.fi  puh. +358 295 250 204 
lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, erja.werdi@ym.fi   puh. +358 295 250 312
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Puolustusvoimat    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalais-norjalainen rajavesistökomissio    
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suomen vesiyhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Asiasanat

Kunnat

vesienhoito, vesien tila

vesienhoitoalue

kansainvälinen vesienhoitoalue

vesipuitedirektiivi