Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksesta

Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/61/2018

Vastausaika on päättynyt: 29.3.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Puolustusministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksesta (jatkossa asetus). Asetusta koskevasta asetuksenantovaltuudesta ehdotetaan säädettäväksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 20 a ja 20 b §:ssä. Kyseiset pykäläehdotukset sisältyvät hallituksen esitykseen 179/2018 vp., joka on tällä hetkellä käsiteltävänä eduskunnassa.

Sisäministeriö vastaa hallituksen esitykseen 179/2018 vp. liittyvien omaan hallinnonalaansa kuuluvien asetusten lausuttamisesta. 
 
Tausta
Asetus liittyy ampuma-asedirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2017/853) kansalliseen voimaansaattamiseen. Asetuksenantovaltuutta koskevat pykäläehdotukset sisältyvät hallituksen esitykseen 179/2018 vp., joka on tällä hetkellä käsiteltävänä eduskunnassa.

Kyseisen hallituksen esityksen vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muutosta koskevan lakiehdotuksen 20 a §:n mukaan Maanpuolustuskoulutusyhdistys voisi sotilaallisia valmiuksia palvelevana koulutuksena järjestää ampumakoulutusta, jossa kehitetään yksilön ampumataitoa ja turvallista aseenkäsittelytaitoa. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin ampumakoulutuksessa käytettävien ampuma-aseiden tyypeistä, toimintatavoista ja käytöstä, koulutettavien lukumäärästä koulutustapahtumassa, asetyyppikohtaisista turvallista aseenkäsittely- ja ampumataitoa mittaavista ampumakokeista ja niiden hyväksyttävästä suorittamisesta sekä koulutusohjelmasta.

Edellä mainitun hallituksen esityksen vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muutosta koskevan lakiehdotuksen 20 b §:n mukaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksessa voi ammunnan johtajana toimia vain Puolustusvoimien ammunnan johtajaksi hyväksymä henkilö, jonka alaisuudessa voi toimia riittävä määrä ammunnassa avustavia henkilöitä. Puolustusvoimat voi hyväksyä ammunnan johtajaksi henkilön, jolla on Puolustusvoimien tai Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnassa hankittu johtaja- tai kouluttajakoulutus sekä näyttökokeella osoitettu pätevyys sotilaallisia valmiuksia palvelevan ampumakoulutuksen turvallisesta järjestämisestä ja kouluttamisesta Puolustusvoimissa ja joka katsotaan tehtävään muuten sopivaksi. Näyttökokeen sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksella.
 
Tavoitteet
Asetuksen tavoitteena on osaltaan saattaa voimaan ampuma-asedirektiivin A-luokan aseita koskeva kielto ja tätä kieltoa koskeva kansallisenpuolustuksenpoikkeus.
Linkit

https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM011:00/2017 - Ampuma-asedirektiivin kansallisen voimaansaattamisen hankesivut

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_179+2018.pdf - Hallituksen esitys 179/2018 vp

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan puolustusministeriölle viimeistään 29.3.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Puolustusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksesta. Myös muut kuin alla Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
Valmistelijat
Hallitussihteeri, varatuomari Timo Tuurihalme (02951 40119 / timo.tuurihalme(ät)defmin.fi)
Jakelu:
Aliupseeriliitto    
Ampumaharrastusfoorumi    
Ampumaurheiluliitto    
Aseistakieltäytyjäliitto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Firearms United Finlad    
Kansallinen kivääriyhdistys NRA ry    
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry    
Maanpuolustuksen insinöörit MPI ry    
Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry    
Maanpuolustuksen Tuki ry    
Maanpuolustuskiltojen liitto ry    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys    
Maanpuolustusnaisten Liitto ry    
Naisten Valmiusliitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Poliisihallitus    
Pääesikunta    
Päällystöliitto    
Rajavartiolaitos    
Reserviläisliitto    
Reserviläisurheiluliitto ry    
Safer Globe    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Rauhanliitto    
Suomen Rauhanpuolustajat    
Suomen Reserviupseeriliitto ry    
Suomen Sadankomitea    
Tasavallan presidentin kanslia    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Upseeriliitto    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

VN asetus

vapaaehtoinen maanpuolustus

VAPE

ampuma-asedirektiivi

ampuma-ase

ase