Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö - työaikalaki

Lausuntopyyntö on suljettu eikä siihen voi enää antaa lausuntoja

Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö - työaikalaki

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/1225/00.04.01/2016

Vastausaika on päättynyt: 1.9.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande över arbetsgruppens bifogade betänkande, där ett utkast till regeringens proposition med förslag till ny arbetstidslag ingår, senast den 1 september 2017.

I propositionen föreslås att det stiftas en ny arbetstidslag som ersätter arbetstidslagen från 1996. Förslaget syftar till att uppdatera arbetstidslagen så att den motsvarar förändringarna i näringsstrukturen och sätten att arbeta samt att göra preciseringar som beror på arbetstidsdirektivet och andra internationella ramvillkor. När det gäller huvudprinciperna håller man sig i förslaget till samma regleringssätt som i den gällande arbetstidslagen.

Tillämpningsområdet för arbetstidslagen ska preciseras särskilt i fråga om sådana arbetstagare som har ledande ställning eller som annars har möjlighet att besluta om sin arbetstid. Genom ändringarna ändras dock inte tillämpningsområdet i betydande grad.

Avsikten med de ändringar som föreslås i förslaget är att säkerställa flexibla arbetstidsarrangemang för olika företags och arbetsgivarsammanslutningars behov. Å andra sidan är avsikten att underlätta samordningen av arbete och privatliv för arbetstagarna.

I den föreslagna lagen föreskrivs om en ny arbetstidsmodell, utökad flextid, för sådant arbete som är oberoende av tid och plats. Vid utökad flextid beslutar arbetstagaren huvudsakligen själv om sin arbetstid och sitt arbetsställe. Arbetsgivaren i sin tur bestämmer uppgifterna och uppgifternas mål samt den övergripande tidtabellen. Den utökade flextiden är ett arbetstidsarrangemang som framför allt baserar sig på förtroende mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

I förslaget föreslås en bestämmelse som möjliggör införande av en arbestidsbank på arbetsplatsen även i de branscher som inte har kollektivavtal eller vars kollektivavtal inte innehåller bestämmelser om arbetstidsbank. Med arbetstidsbank avses ett system för samordning av arbetstid och ledig tid, där arbetstid, intjänad ledighet eller penningförmåner som omvandlats till ledighet kan sparas och kombineras.

De ändringar som föreslås i det flexibla arbetstidsarrangemanget ökar arbetstidsflexibiliteten för arbetstagare. Genom förslaget utvidgas också arbetsgivarens och arbetstagarens rätt att avtala om arrangemang för genomsnittlig arbetstid. Bestämmelsen om användningsområdet för periodarbete och nattarbete som utförs regelbundet föreslås bli preciserad så att den bättre motsvarar arbetsmarknadens behov. I lagen föreslås bestämmelser om maximiarbetstid och minimivilotid.

Bestämmelserna grundar sig på arbetstidsdirektivet.

Enligt förslaget är arbetstidslagstiftningen fortfarande tvingande rätt, men tillåter dock i stor utsträckning undantag från lagen genom arbets- och tjänstekollektivavtal mellan riksomfattande arbetsmarknadsparter. Dessutom finns i lagen bestämmelser om icke organiserade arbetsgivares rätt att tillämpa ett allmänt bindande kollektivavtal och dess bestämmelser som berättigar till lokala avtal. Dessutom har avsikten varit att förtydliga och uppdatera regleringen och sättet att skriva lagen.

Bakgrund

Förslaget har beretts i en arbetsgrupp på trepartsbasis som arbets- och näringsministeriet tillsatte den 28 juni 2016. I arbetsgruppen fanns utöver arbets- och näringsministeriet företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Näringsliv (EK), Suomen Yrittäjät ry, Kommunala arbetsmarknadsverket (KA), Statens arbetsmarknadsverk, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry och Akava ry. Till stöd för beredningsarbetet lät arbets- och näringsministeriet utarbeta utredningen Arbetstiden, kunskapsarbetet och framtiden: programvarubranschen som exempel (Arbets- och näringsministeriets publikationer, ANM rapporter 34/2016).

Bilagor:

Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö.pdf - (Betänkande från arbetsgruppen med uppdrag att utreda arbetstidslagstiftningen)

Työaikalaki pykälät ruotsiksi.docx - (Paragraferna i arbetstidslagen på svenska)

Tidtabell

Remisstiden för svenskspråkiga utlåtande har utsträckts till 7.9.2017.

Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber att utlåtandena lämnas genom att begäran om utlåtande, som finns på utlåtande.fi, besvaras. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att ge ett utlåtande ska den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar för hur tjänsten används finns på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar på utlåtande.fi. Man kan be om stöd med att ta i bruk tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.  Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden.

OBS! Alla givna utlåtanden är offentliga och publiceras på utlåtande.fi.
 

Beredare

Vid behov ges ytterligare upplysningar av: Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Tarja Kröger, regeringsråd
Jan Hjelt, regeringsråd
Nico Steiner, äldre regeringssekreterare
fornamn.efternamn@tem.fi

Sändlista:
Akava ry    
AKT    
Asianajajaliitto    
ATL    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
JHL    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunnallinen työmarkkinalaitos KT    
Lakimiesliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsäteollisuus ry    
Ohjelmistoyrittäjät    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
PAM    
Paperiliitto    
Pelastustoimen kumppanuusverkosto    
Pellervon taloustutkimus    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pro    
Puolustusministeriö    
SEL    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö    
Suomen Yrittäjät    
Taloushallintoliitto    
Tampereen kaupunki    
Teme    
Teollisuusliitto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tral    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Työterveyslaitos    
Ulkoasiainministeriö    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtioneuvoston kanslia    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

työlainsäädäntö

työaika, työaikalaki, työelämä