Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain 3 luvun muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi tuloverokertomuksen sisällöstä

Luonnos hallituksen esitykseksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain 3 luvun muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi tuloverokertomuksen sisällöstä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5716/2022

Vastausaika on päättynyt: 22.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu lakiluonnos siitä, että suuryritysten tulisi julkaista kertomus maakohtaisesti eritellyistä tuloverotiedoistaan. Lisäksi suurten ja keskikokoisten yrityksien sekä säätiöiden tulisi toimittaa tilinpäätöksensä digitaalisessa muodossa rekisteröitäviksi.

Tuloverojen maakohtaista julkista raportointia edellytettäisiin 750 miljoonan euron liikevaihtoon yltäviltä suurkonserneilta ja -yrityksiltä. Muutos astuisi voimaan tilikaudella, joka alkaa 1.7.2024 tai sen jälkeen. Sama raportointivelvoite koskisi myös suomalaisia tytäryrityksiä ja sivuliikkeitä, jotka kuuluvat kyseisen liikevaihtorajan ylittävään ulkomaiseen konserniin.

Yrityksille tulevat kustannukset maakohtaisesta julkisesta tuloveroraportista arvioidaan vähäisiksi, sillä vaadittavat tiedot sisältyvät yrityskirjanpitoon ja vastaavanlaiset tiedot ilmoitetaan jo nykyisin verottajalle tuloveroraportoinnissa. Huomattavia lisäkustannuksia ei tulisi myöskään tilintarkastuksessa, sillä tilintarkastajan tehtävänä olisi ainoastaan todentaa, että kertomus on laadittu. Käytännössä suurten ja keskisuurten yritysten kirjanpito hoidetaan sähköisesti, joten tilinpäätöksen digitaalisesta rekisteröinnistä ei odoteta merkittävää lisätyötä yrityksille.
Tausta
Uudella lailla saatettaisiin voimaan EU:n maakohtaisten tuloverojen julkistamisdirektiivi 2021/2101.

Digitaalista tilinpäätöstä koskeva esitys kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön asettamaan Yrityksen digitalous -hankkeeseen, jota toteuttaa Patentti- ja rekisterihallitus. Hankkeella edistetään hallitusohjelman tavoitteita hallinnon ja yhteiskunnan digitalisaation edistämisestä.
Tavoitteet
Maakohtaisten tuloverotietojen julkistamisen lähtökohtana on, että yritysten on maksettava verot siihen maahan, josta voitot ovat peräisin. Maakohtainen tuloveroraportointi vähentää aggressiivisen verosuunnittelun mahdollisuuksia ja edistää sisämarkkinoiden oikeudenmukaista toimintaa.

Digitilinpäätös edistäisi tilinpäätöstietojen nykyistä parempaa hyödyntämistä yhteiskunnassa. Suurten ja keskikokoisten yritysten sekä säätiöiden tilinpäätöstiedot olisivat esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten käytettävissä nykyistä helpommin.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 22.4.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Yksityiskohtaiset muutosehdotukset pyydetään kirjaamaan selkeästi omaan osioon lausunnossa.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Jatkovalmistelun edesauttamiseksi pyydämme toimittamaan lausuntonne myös Word-tiedostona johtava asiantuntija Timo Kaisanlahdelle (etunimi.sukunimi@gov.fi). 

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, puh. +358 40 570 5032.
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi. 
Jakelu:
Ammattitilintarkastajat ry    
Digi- ja väestötietovirasto    
Directors´ Insitute Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnwatch    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
NASDAQ Helsinki Oy    
Oikeusministeriö    
Osakesäästäjien keskusliitto ry    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perheyritysten liitto ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Taloushallintoliitto    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen yrittäjät    
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta    
Teknologiateollisuus    
Tilastokeskus    
Tilintarkastuslautakunta    
Tulli    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto