Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kysely kustantajille ja palveluntarjoajille näkövammaisille ja muille lukemisesteisille soveltuvien aineistojen tuottamisesta ja välittämisestä (Enkät till förlag och tjänster om material som är lämpliga för synskadade och läsnedsatta)

Kysely kustantajille ja palveluntarjoajille näkövammaisille ja muille lukemisesteisille soveltuvien aineistojen tuottamisesta ja välittämisestä (Enkät till förlag och tjänster om material som är lämpliga för synskadade och läsnedsatta)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25754/2020-OKM-1

Vastausaika on päättynyt: 28.12.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Tämä kysely (liitteenä) on suunnattu näkövammaisille ja muille lukemisesteisille soveltuvia aineistoja kaupallisessa tarkoituksessa tuottaville ja välittäville yrityksille Suomessa.  Kyselyyn voivat vastata kaikki asiasta kiinnostuneet, myös tekijät ja heitä edustavat yhteishallinnointiorganisaatiot ja muut yhteisöt. 
Kysely on avoinna lausuntopalvelussa 28.12.2020 asti.

(Enkät på svenska i bilaga
Undersökningen riktar sig till företag i Finland som producerar material i kommersiellt syfte till synskadade och andra med läsnedsättning. Undersökningen är inte begränsad till bokförlag och ljudboksproducenter utan kan besvaras av alla intresserade parter, inklusive författare och deras kollektiva upphovsrättsorganisationer och andra samhällen. 
Enkäten kan besvaras t.o.m. 28.12.2020.


 
Tausta
Julkisten toimijoiden verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta vuonna 2016 annetun saavutettavuusdirektiivin, direktiivi (EU) 2016/2102, sekä direktiiviä kansallisesti toimeenpanevan lain digitaalisista palveluista (306/2019) ja huhtikuussa 2019 hyväksytyn, myös yrityksiä koskevan esteettömyysdirektiivin (EU) 2019/882) näkökulmasta kaikesta julkaistusta aineistosta entistä suuremman osan tulisi olla jo valmiiksi saavutettavassa muodossa tasavertaisesti kaikille käyttäjille. E-kirjat on mainittu erityisesti direktiivin piiriin kuuluvana sisältönä.

Tekijänoikeuslakiin (404/1961) tehtiin marraskuussa 2018 muutos (849/2018), jolla edistetään saavutettavassa muodossa olevien aineistojen tarjontaa Euroopan talousalueella ja kolmansissa maissa. Muutoksen taustalla olivat julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi tehty Marrakeshin sopimus (2013) ja vuonna 2017 annettu EU:n lukemisestedirektiivi ja -asetus.

Hyväksyessään tekijänoikeuslain muutoksen eduskunta edellytti, että ”hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lain muuttamiseksi teknologianeutraalimmaksi siten, että oikeudenhaltijoiden oikeudet kohtuullisen korvauksen saamiseen teostensa käyttämisestä varmistetaan vastaamaan paremmin teosten tosiasiallista käyttöä. Hallituksen tulee seurata ja arvioida tiiviisti lain vaikutuksia edunsaajien ja oikeudenhaltijoiden kannalta ja antaa siitä selvitys sivistysvaliokunnalle keväällä 2021.” 

Osana selvityksen valmistelua opetus- ja kulttuuriministeriö kerää tietoa tekijänoikeuslain 17 b §:n rajoitussäännöksen taloudellisista vaikutuksista oikeudenhaltijoille. Selvitystä varten kerätään tietoa sellaisten äänikirjojen ja muiden aineistotyyppien tarjonnasta (sekä kaupalliset että ei-kaupalliset), jotka soveltuvat näkövammaisten ja lukemisesteisten käytettäviksi. Tämän ja muun asiasta saatavan tiedon pohjalta arvioidaan rajoitussäännöksen taloudellisia vaikutuksia oikeudenhaltijoille ja tarvetta muuttaa 17 b §:n 7 momentin mukaista korvausoikeutta.


 
Tavoitteet
Osana selvityksen valmistelua opetus- ja kulttuuriministeriö kerää tietoa tekijänoikeuslain 17 b §:n rajoitussäännöksen taloudellisista vaikutuksista oikeudenhaltijoille. Selvitystä varten kerätään tietoa sellaisten äänikirjojen ja muiden aineistotyyppien tarjonnasta (sekä kaupalliset että ei-kaupalliset), jotka soveltuvat näkövammaisten ja lukemisesteisten käytettäviksi.

Tämän ja muun asiasta saatavan tiedon pohjalta arvioidaan rajoitussäännöksen taloudellisia vaikutuksia oikeudenhaltijoille ja tarvetta muuttaa 17 b §:n 7 momentin mukaista korvausoikeutta.

 
Liitteet:
Aikataulu
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa jakelussa mainituilta sekä muilta asiasta kiinnostuneilta tahoilta viimeistään 28.12.2020. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Ensisijaisesti lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi - järjestelmän kautta viimeistään 28.12.2020.

Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sähköisessä muodossa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon osoitteella: kirjaamo@minedu.fi (VN/25754/2020-OKM-1).
 
Valmistelijat
Asian valmistelusta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualueella hallitusneuvos Anna Vuopala, puh 0295 5330331, anna.vuopala@minedu.fi ja taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualueella kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio, puh 0295 330 336, tapani.sainio@minedu.fi
Jakelu:
BookBeat Oy    
Sakari Laiho    
Sanasto    
Storytel    
Suomalainen Plus    
Suomen Kirjailijaliitto    
Suomen tietokirjailijat    
Asiasanat

tekijänoikeus

Digitaalinen liiketoiminta

saavutettavuus

lukemiseste

näkövamma