Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtionavustustoiminnan sanasto

Valtionavustustoiminnan sanasto

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10384/2019

Vastausaika on päättynyt: 30.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi –hankkeessa valmistellusta luonnoksesta valtionavustustoiminnan sanastoksi, jossa on määritelty keskisimpiä yhteisiä käsitteitä. Lausuttavana on valmistellun sanaston toinen valmistunut osa, joka saadun asiantuntijapalautteen käsittelyn jälkeen täydentää aiemmin valmistunutta sanaston osaa.    

Valtionavustustoiminnan sanastossa määritellään valtionavustustoimintaa koskevat käsitteet ja annetaan valtakunnalliset termisuositukset. Tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa yli 90 valtionapuviranomaisen käyttämät käsitteet. Sanaston avulla myös valtionavustusten hakijat voivat vahvistaa ymmärrettävää ja yhdenmukaista valtionavustusviestintää. Yhteisten käsitteiden avulla on mahdollista myös yhtenäistää valtionavustustoiminnasta kerättävää tietoa ja osoittaa siten avustetulla toiminnalla aikaan saatuja vaikutuksia.

Lausuntopyyntö toimitetaan jakelussa mainituille. Tietoa pyynnöstä voitte jakaa edelleen tahoille ja henkilöille, joiden kannanottoa pidätte tarpeellisena.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi –hankkeessa valmistellusta luonnoksesta valtionavustustoiminnan sanastoksi, jossa on määritelty keskisimpiä yhteisiä käsitteitä. Lausuttavana on valmistellun sanaston toinen valmistunut osa, joka saadun asiantuntijapalautteen käsittelyn jälkeen täydentää aiemmin valmistunutta sanaston osaa.
Tausta
Valtionavustustoiminnan sanastoa on valmisteltu osana valtiovarainministeriössä toimivaa Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi –hanketta (VM212:00/2018). Käsitetyö aloitettiin opetus- ja kulttuuriministeriössä vuonna 2017 toteutetun valtionavustusten digitalisointia koskeneen esiselvityksen (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:46) esiin nostaman valtionavustustoimintaa koskevan käsitteistön yhtenäistämisen tarpeesta. Käsitetyötä on toteutettu yhteistyössä Tieteen tietotekniikkakeskus CSC:n ja Sanastokeskus TSK:n kanssa toukokuusta 2018 alkaen. Hankkeen toiveena on, että sekä valtionapuviranomaiset että valtionavustusten hakijat tutustuvat termisuosituksiin ja ottavat yhdessä määritellyt käsitteet käyttöön viestinnässään ja vuorovaikutuksessaan.
Tavoitteet
Sanastoluonnoksen kommentointipyynnön tavoitteena on saada sidosryhmien asiantuntijapalautetta sanastosta kommentoivana olevaan osaan kokonaisuutena että sen osiin tai kieliversioihin. 

Valtionavustustoimintaan liittyvien käsitteiden lausuttavana oleva kokonaisuus on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

7 Toiminnan kohteisiin, vaikuttavuuteen ja arviointiin liittyviä käsitteitä
7.1 Toiminnan kohteita
7.2 Toiminnan suuntia ja seurauksia
7.3 Toiminnan ominaisuuksia
7.4 Arviointi
8 Valtionavustuksella rahoitettavaa toimintaa kuvaavia käsitteitä
8.1 Talouden suunnittelu ja raportointi sekä taloudellinen tila
8.1.1 Tulot, menot, kulut ja kustannukset
8.1.2 Rahoitus ja muu panostus
8.2 Toimijat
8.3 Resurssit
8.4 Hankkeen toiminta

Luku 7 "Toiminnan kohteisiin, vaikuttavuuteen ja arviointiin liittyviä käsitteitä" tarjoaa käsitteet, joiden avulla voidaan kuvata, mitä toiminnalla on tarkoitus saada aikaan – sen välittömänä, mitattavissa olevana tavoitteena tai pitkän ajan kuluessa lähestyttävänä päämääränä – sekä millä tavalla tavoitteiden saavuttamista on mahdollista arvioida. 

Luku 8 "Valtionavustuksella rahoitettavaa toimintaa kuvaavia käsitteitä" tarjoaa käsitteet, jotka ovat tarpeen toiminnan järjestämistä kuvattaessa. Yhdessä luvun 7 toiminnan seurauksia koskevien käsitteiden kanssa on mahdollista kuvata toiminnan vaikutusketjuja; millaisella toiminnalla ja millaisilla resursseilla on tarkoitus saada aikaan millaisia vaikutuksia.

Lausuttavana oleva sanastoluonnos sisältää myös tarkemman kuvauksen  lukujen 7 ja 8 käsitteiden taustoista ja valintaperusteista.  
Linkit
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 30.4.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Kaikenlaiset sanastoa koskevat kommentit ovat tervetulleita. Kommentointi voi sisältää kannanottoja sekä sanastosta kommentoivana olevaan osaan kokonaisuutena että sen osiin tai kieliversioihin. Pyydämme konkreettisia parannusehdotuksia niistä sanaston kohdista, joista olette eri mieltä. 

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi pyydämme, että lausunto jaotellaan termikohtaisesti lausuntopalvelu.fi:n lomakekenttiin. Ennen lausunnon antamista lausunnonantajan tulee tarkastella Valtionavustustoiminnan sanaston PDF-muotoista luonnosta, joka sisältää lomakkeessa mainittujen termien lisäksi käsitteiden määritelmät ja huomautukset sekä termien mahdolliset synonyymit. Lomakkeessa käytetyt numerot viittaavat PDF-luonnoksen numeroihin.

Koko sanastoluonnos on julkaistu Sanastokeskuksen sivuilla (linkistä aukeaa PDF-tiedosto).

Sanastossa käsitteet on esitetty sekä numeroituina termitietueina että käsitejärjestelmiä kuvaavina kaavioina. Termitietueet ja käsitekaaviot on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi, joista molemmista pyydetään kommentteja. Sanaston rakenteesta ja sanastossa käytettävistä merkinnöistä on annettu tarkempaa tietoa sanastoluonnoksen alussa.
 
Termitietueessa esitellään termit, joita käsitteestä suositetaan käytettäväksi sekä mahdolliset termit, joita käytetään, mutta joita ei haluta suosittaa. Tämän lisäksi annetaan määritelmä, joka kuvaa käsitteen sisällön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä. Määritelmän lisäksi annetaan usein yksi tai useampia huomautuksia, joissa annetaan lisätietoa käsitteestä, kuten esimerkkejä tai tietoa termien käytöstä.
 
Käsitekaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan käsitteiden muodostamia kokonaisuuksia. Kaavioihin on otettu mukaan ensisijainen suositettava suomenkielinen termi ja käsitteen määritelmä ilman muita termitietueessa esitettyjä tietoja. Käsitekaavioiden kohdalla olisi arvokasta kuulla, mikäli kaaviosta puuttuu tärkeitä käsitteitä tai mikäli käsitteiden väliset suhteet on esitetty väärin tai harhaanjohtavasti. Käsitekaaviot esitetään kommentoitavaksi vain suomeksi, mutta niiden käännösversiot tullaan toteuttamaan myöhemmin.
Valmistelijat
Lisätietoja:
Satu Lindberg, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö, satu.lindberg@vm.fi 

Valtionavustustoiminnan sanastoa on valmisteltu yhteistyössä eri hallinnonalojen ja avustusten hakijoiden kanssa. Sanastoa valmistelleeseen työryhmään ovat osallistuneet:
Ansa Aarnio, Taiteen edistämiskeskus
Kirsi Anttila, Soste ry
Dea Crichton-Turley, työ- ja elinkeinoministeriö
Päivi von Hertzen-Oosi, sosiaali- ja terveysministeriö
Markku Himanen, maa- ja metsätalousministeriö
Anu Häkli, ympäristöministeriö
Merja Irjala, valtiovarainministeriö
Juha Katainen, sosiaali- ja terveysministeriö
Lassi Kauttonen, sosiaali- ja terveysministeriö
Hanna Kivistö, valtioneuvoston kanslia
Maaria Kuisma, svltiovarainministeriö
Tiina Kuoppa, Taiteen edistämiskeskus
Taru Kuosmanen, ulkoministeriö
Helena Laahanen, Taiteen edistämiskeskus
Sanna Laiho, Opetushallitus
Viivi Lajunen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Satu Lindberg, valtiovarainministeriö
Pekka Linna, Tieteen tietotekniikan keskus CSC
Juuso Luomala, Allianssi ry
Selja Luostarinen, valtioneuvoston kanslia
Tuula Lybeck, valtiovarainministeriö
Minna Martikainen, Allianssi ry
Hannu Matikka, Museovirasto
Ilona Mattila, ulkoministeriö
Erica Mäkipää, Soste ry
Helena Nevalainen, Fingo ry
Ira Nikoskinen, sisäministeriö
Emmi Nykänen, liikenne- ja viestintäministeriö
Tuuli Raatikainen, maa- ja metsätalousministeriö
Katariina Rantamaa, valtioneuvoston kanslia
Mari Räkköläinen, ulkoministeriö
Sami Salonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Juha Saunamäki, oikeusministeriö
Kristian Seemer, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA
Katri Seppälä, Sanastokeskus TSK
Saku Seppälä, Sanastokeskus TSK
Elina Sillanpää, Sisäministeriö
Mari Suhonen, Sanastokeskus TSK
Tuula Sumkin, Opetushallitus
Marjatta Säisä, Opetushallitus
Tomi Särkioja, ulkoministeriö
Emma Taipale, opetus- ja kulttuuriministeriö
Anna Tonteri, työ- ja elinkeinoministeriö
Raili Venäläinen, ympäristöministeriö
Marita Virtanen, valtiovarainministeriö
Sanna Virtanen, sisäministeriö
Päivi Väisänen-Haapanen, Kuntaliitto
Jaana Walldén, valtiovarainministeriö
Milla Åman Kyyrö, Metropolia AMK                   

Sanaston ruotsinkieliset käännökset:
Nina Nurmi, valtioneuvoston kanslia

Sanaston englanninkieliset käännökset:
Päivi Creber
Merja Fleming, valtioneuvoston kanslia
Niina Elomaa, valtioneuvoston kanslia
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Huoltovarmuusrahasto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, KAVI    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos, KELA    
KEHA-keskus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kotimaisten kielten keskus    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry.    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson Liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja Viestintävirasto, Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaseutuvirasto    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus, OPH    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitoksen esikunta, RVLE    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Seinäjoen kaupunki    
Sisäministeriö    
SM Sisäasioiden EU-rahastojen vastuuviranomainen, EUSA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry.    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvasäätiö, SES    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry.    
Suomen olympiakomitea ry    
Suomen riistakeskus    
Sydänliitto    
Taiteen edistämiskeskus, Taike    
Tekniikan Akatemia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiokonttori    
Valtion asuntorahasto, ARA    
Valtioneuvosto, termineuvonta    
Valtioneuvoston kanslia, VNK    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

sanastot

valtionavustus

Käsitteet

Termit

Vaikuttavuus

Arviointi