Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle työturvallisuuslain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle työturvallisuuslain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/195/2020

Vastausaika on päättynyt: 26.2.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu oheinen luonnos hallituksen esitykseksi työturvallisuuslain muuttamisesta. Esitys on käsitelty sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivassa työturvallisuussäännöksiä valmistelevassa neuvottelukunnassa (TTN), joka toimii ministeriön apuna työturvallisuuteen liittyvien asioiden valmistelussa.

Erityisesti lausunnonantajia pyydetään lausunnossaan kiinnittämään huomiota esityksen vaikutusten arviointeihin. Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut luonnoksesta lausunnon 18.12.2020.
Tausta
Luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslakia. Työnantajan velvollisuutta työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin tarkennettaisiin ja selkiytettäisiin säätämällä työajan ulkopuolella tapahtuva työhön liittyvä matkustaminen vaarojen arvioinnissa huomioon otettavaksi. Lisäksi työnantajalle säädettäisiin velvollisuus selvittää, millä toimenpiteillä työn kuormitustekijöitä voidaan vähentää niissä tilanteissa, joissa yötyötä tekevän työntekijän työtehtävien vaihtaminen tai siirtyminen päivätyöhön ei ole mahdollista. Yötyötä tekevälle työntekijälle säädettäisiin oikeus saada työnantajalta selvitys seikoista, joiden vuoksi työtehtävien vaihtaminen tai siirtyminen päivätyöhön ei ole mahdollista.

Lisäksi työturvallisuuslain henkilötietojen käsittelyä koskevista säännöksistä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalainsäädännön kanssa päällekkäiset säännökset ehdotetaan kumottavaksi.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on vähentää työajan ulkopuolella tapahtuvasta matkustamisesta ja yötyöstä työntekijöille aiheutuvaa haitallista kuormitusta ja terveydellisiä haittoja.
Linkit

https://vnk.fi/arviointineuvosto/lausunnot - Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut luonnoksesta lausunnon 18.12.2020.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään perjantaina 26.2.2021.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. 

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:

neuvotteleva virkamies Jarno Virtanen, puh. 029 516 3495 ja sähköposti jarno.virtanen(a)stm.fi.
Jakelu:
AKAVA    
Autoliikenteen Työnantajat ALT    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelu    
ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
Maaseudun Työnantajaliitto MTA    
Metsäteollisuus    
Palkansaajien tutkimuslaitos PT    
SAK    
STTK    
Suomen matkustajalaivayhdistys    
Suomen varustamot    
Suomen Yrittäjät    
Taksiliikenteen Työnantajat    
Tampereen Yliopisto/Työelämän tutkimuskeskus    
Teknisen kaupan liitto    
Tietosuojavaltuutettu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Valtionvarainministeriö    
Asiasanat

Työturvallisuus, työaika, yötyö